BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Priorities & Funding

Dalinis palūkanų kompensavimas

No. 03.1.1-IVG-T-809-01-3362

Application status::
Nesudaryta sutartis
Executor UAB „Vilniaus alus“
Region Vilnius city
Implement Dalinis palūkanų kompensavimas
Priority PRIORITY AXIS 3. PROMOTING COMPETITIVENESS OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESS
Invitation number 03.1.1-IVG-T-809-01

Paskolų ir lizingo sandorių dalinis palūkanų kompensavimas toms MVĮ, kurios yra gavusios finansavimą per bet kurią skolinę veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ 3.1 investicinio prioriteto „Verslumo, ypač sudarant palankesnes sąlygas pritaikyti naujas idėjas ekonominei veiklai, ir naujų įmonių, įskaitant verslo inkubatorius, steigimo skatinimas“ 3.1.1 konkretaus uždavinio „Padidinti verslumo lygį“ finansinę priemonę Nr. 03.1.1-FM-F-817 „Verslumas FP“.Garantuotų UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA) individualiomis garantijomis paskolų ir lizingo sandorių bei negarantuotų investicinių paskolų ir (lizingo) sandorių dalinis palūkanų kompensavimas toms MVĮ, kurios yra gavusios finansavimą iš finansų įstaigos nuosavų, valstybės biudžeto lėšų ir (arba)Dalinis palūkanų kompensavimas MVĮ. Garantuotų INVEGOS individualiomis garantijomis ir INVEGOS negarantuotų paskolų palūkanų dalinis kompensavimas toms MVĮ, kurios yra gavusios finansavimą pagal veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ 3.3 investicinio prioriteto „MVĮ gebėjimų augti regioninėse, nacionalinėse ir tarptautinėse rinkose ir inovacijų diegimo procesuose rėmimas“ 3.3.1 konkretaus uždavinį „Padidinti MVĮ produktyvumą“ ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą skolinę finansinę priemonę; ir (arba)Investicinių paskolų lizingo sandorių, skirtų įrangai ir technologijoms (technologiniams sprendimams), įgalinančioms didinti įmonių energijos vartojimo efektyvumą, diegti, dalinis palūkanų kompensavimas pramonės įmonėms.


Application information

Application receipt date: 31.01.2019
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation No
2. Benefit result 0.00
Project value in application: 200 000,00 Eur
Funding requested for 200 000,00 Eur

Contract information

Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
0,00 0,00 0,00 0,00

Related items