BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Slapukų politika Privatumo politika

 


Spausdinti

Finansavimas

Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra 02 (Pratęstas paraiškų pateikimo terminas)

Nr. 09.4.2-ESFA-K-714-02

Atnaujinimo data: 2018-02-01
Paskelbimo data
2017-11-20 08:00
Atnaujinimo data
2018-02-01
Priemonė
Paraiškos pateikimo terminas
2018-02-12 17:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma
0,00 Eur
Kvietimui numatytas finansavimas
2 172 151,00 Eur
Prašomas finansavimas Skirtas finansavimas
mln. Eur mln. Eur

Finansavimo skyrimas

Finansavimo tikslas

Sukurti paskatas ir sąlygas mokymuisi visą gyvenimą, plėtojant formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybes.

 

SVARBU: Pratęstas paraiškų pateikimo terminas

Finansuojamos veiklos

  • Švietimas ir mokslas

Remiamos veiklos

Suaugusiųjų, nebaigusių bendrojo ugdymo programos ir norinčių ją baigti (atskirai arba kartu su profesine kvalifikacija), įtraukimas į mokymo programas

 

Papildoma informacija:

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur nenustatyta. Projektui galima skirti finansavimo suma kinta priklausomai nuo Projektų finansavimo ir administravimo 37 punkte įvardintų suaugusiųjų mokymo pagal formaliojo švietimo programas ar modulius fiksuotųjų įkainių.

Galimi pareiškėjai

Galimi pareiškėjai yra profesinio mokymo įstaigos, suaugusiųjų švietimo centrai, galimi partneriai yra viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje ir (arba) atstovaujantys darbdavius.

Galimi pareiškėjai

  • Viešasis sektorius

Atrankos būdas

Konkursas

Paraiškų pateikimo būdas

Pareiškėjas užpildytą paraiškos formą ir priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 46 punkte nurodytus priedus (toliau – Paraiška) teikia įgyvendinančiajai institucijai raštu (kartu pateikiant į elektroninę laikmeną įrašytą Paraišką) (jeigu įdiegtos funkcinės galimybės – per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę https://dms.finmin.lt/, vadovaudamasis Duomenų teikimo per Duomenų mainų svetainę tvarkos aprašu, kuris skelbiamas svetainėje www.esinvesticijos.lt).
 
Paraiška (jei teikiama raštu) Agentūrai turi būti pateikti vienu iš šių būdų:
• asmeniškai pristatyta pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;
• pristatyta pašto kurjerio;
• atsiųsta registruotu laišku;
• pateikta kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.
 
Siunčiant registruota pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2018 m. vasario 12 d. 24:00 val.
Jei paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į Agentūrą iki 2018 m. vasario 12 d. 17:00 val. 
Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, pareiškėjas turi užpildyti paraišką ir pateikti ją elektroniniu paštu info@esf.lt iki 2018 m. vasario 12 d. 24:00 val.
 
Europos socialinio fondo agentūra
Gynėjų g. 16, 01109 Vilnius

Kontaktai

Milena Tamošiūnienė, Projektų valdymo skyriaus II vyr. projektų vadovė, milena.tamosiuniene@esf.lt , 8 65980935,

Kęstutis Bartusevičius, Projektų valdymo skyriaus II projektų vadovas, kestutis.bartusevicius@esf.lt, 8 65980938,

Anžela Petkevičienė. Projektų valdymo skyriaus II projektų vadovė, anzela.petkeviciene@esf.lt, 8 65980949.

Remiantis PFSA 37 punktu, mokymo išlaidos, kurios apskaičiuojamos taikant fiksuotuosius įkainius, kurių dydžiai nustatyti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2016 m. liepos 12 d. atliktame Suaugusiųjų mokymo pagal formaliojo švietimo programas ar modulius fiksuotųjų įkainių tyrime (toliau Tyrimas) yra tinkamos finansuoti tik asmenų, dalyvaujančių Europos socialinio fondo veiklose, skirtose mokytis pagal formaliojo švietimo programas ir modulius. Tyrimas yra orientuotas į dvi programas: A1 – programa, skirta mokiniams, neturintiems pagrindinio išsilavinimo ir siekiantiems įgyti kvalifikaciją, ir B  - mokiniams, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems įgyti kvalifikaciją bei vidurinį išsilavinimą. Abi šios programos trunka po trejus metus. Atsižvelgiant į tai, tęstinio profesinio mokymo programos nėra tinkamos pagal šį kvietimą, nes tyrimas orientuotas į pilnos programos apmokymą.

Atsakymo data 2018-01-08

Projekto vykdytojas turi įsitikinti, kad projekto dalyvis priklauso tinkamai projekto tikslinei grupei ir turėti tai patvirtinančius dokumentus. Taip pat kiekvienas projekto dalyvis pirmą dalyvavimo tiesioginėse projekto veiklose dieną užpildo  popierinę dalyvio anketos formą.

Atsakymo data 2017-12-19

Atsakymas: Stebėsenos rodiklių skaičiavimui taikomas Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas. Visų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai skelbiami ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše numatyta, kad stebėsenos rodiklis: „Asmenys, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal formaliojo švietimo programas ar modulius“ (rodiklio kodas P.S.404) laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu asmuo įtraukiamas į asmenų, besimokančių pagal formaliojo švietimo programą ar modulį, sąrašą;

„Asmenų, kurie įgijo valstybės pripažįstamą kvalifikaciją po dalyvavimo ESF veiklose, dalis“ (rodiklio kodas R.S.392) laikomas pasiektu, kai įgyvendinęs projekto veiklas asmuo įgyja kvalifikaciją ar baigia formaliojo švietimo modulį ir užregistruojamas jo diplomas ir (arba) pažymėjimas. Dokumentų išdavimą reglamentuoja Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. ISAK-236 ir Profesinio mokymo diplomo ir pažymėjimo turinio, formos ir išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. kovo 23 d. įsakymu Nr.V-231. 

Atsakymo data 2017-12-19

Projektų finansavimo sąlygų apraše nėra nustatyti reikalavimai priėmimą vykdyti per bendrojo priėmimo sistemą. Projekto lėšomis finansuojamų asmenų registravimą mokykloje projekto vykdytojas turėtų derinti su švietimo įstaigos steigėju ar kitu subjektu, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka suteikta teisė priimti sprendimus dėl priėmimo į mokyklą tvarkos ir taisyklių nustatymo.  Visi mokiniai turi būti registruojami mokinių registre.

Atsakymo data 2017-12-19

Projekto vykdytojai planuodami projektą turėtų atsižvelgti į numatomą projekto pabaigą ir atitinkamai nusimatyti tinkamą veiklų vykdymo ir mokymų organizavimo intensyvumą. Tais atvejais, kai mokymo programa ilgesnė, nei projekto trukmė, siūlytume pasirengti naują mokymo planą, kuriame trejų metų profesinio mokymo programa būtų išdėstoma per 2,5 metų,  tokį planą reiktų suderinti su LR Švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio mokymo skyriumi tam, kad būtų parengtas naujas ministro įsakymas, leidžiantis intensyvinimą. Taip pat projekto vykdytojai gali kreiptis į steigėją dėl galimybės pasibaigus projekto finansavimui, skirti papildomus resursus tęsti projekto veiklose dalyvavusių asmenų mokymąsi arba mokymas galėtų būti finansuojamas iš Teikėjo specialiųjų lėšų. 

Atsakymo data 2017-12-19