BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Slapukų politika Privatumo politika

 


Finansavimas

Kompetencija LT priemonė

Nr. 09.4.3-ESFA-K-814-02

Atnaujinimo data: 2023-12-21
Paskelbimo data
2018-11-15 00:00
Atnaujinimo data
2023-12-21
Priemonė
Paraiškos pateikimo terminas
2019-02-15 23:59
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma
360 000,00 Eur
Kvietimui numatytas finansavimas
13 899 175,00 Eur
Prašomas finansavimas Skirtas finansavimas
mln. Eur mln. Eur

Finansavimo skyrimas

Finansavimo tikslas

Užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas, siekiant sudaryti galimybę įmonių darbuotojams gauti aukščiausios kokybės mokymus.

Finansuojamos veiklos

 • Verslas

Remiamos veiklos

mokymų, skirtų sektorinėms kompetencijoms ugdyti, rengimas įmonėse.

 

Papildoma informacija:

 

Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, (toliau – Taisyklės) pareiškėjai, teikdami paraiškas ir su jomis susijusią informaciją, ir projektų vykdytojai projektų įgyvendinimo metu ir poprojektiniu laikotarpiu privalo naudotis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetaine (toliau – DMS), išskyrus Taisyklėse nustatytas išimtis. DMS naudojimosi tvarka nustatyta Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos apraše (Taisyklių 1 priedas).
Vienoje pagal priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašą pareiškėjo teikiamoje paraiškoje gali būti numatomi tik vieno sektoriaus darbuotojų mokymai. Pareiškėjas gali teikti ne daugiau kaip vieną paraišką vieno kvietimo teikti paraiškas metu.
Dėl finansavimo pareiškėjai konkuruoja šiose grupėse: 
8.1. verslo asociacijos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai, klasterio koordinatoriai. Šiai pareiškėjų grupei numatoma skirti iki 
6 500 000 Eur (šešių milijonų penkių šimtų tūkstančių eurų) ES struktūrinių fondų lėšų;
8.2. viešosios įstaigos, kurių pagrindinė veikla yra teikti inovacijų konsultavimo ir (ar) inovacijų paramos paslaugas, viešosios įstaigos, kurių pagrindinė veikla yra teikti verslumo skatinimo ir įmonių konkurencingumo didinimo paslaugas, kai galutinių naudos gavėjų pagrindinė veikla priskiriama EVRK 2 red. skyriui, grupei ar klasei, nurodytai Aprašo 7 priede. Šiai pareiškėjų grupei numatoma skirti iki 5 399 175 Eur (penkių milijonų trijų šimtų devyniasdešimt devynių tūkstančių šimto septyniasdešimt penkių eurų) ES struktūrinių fondų lėšų; 
8.3. skaitmeninių inovacijų centrai, dalyvaujantys bent vienoje Europos Komisijos skaitmeninių inovacijų diegimo srityje. Šiai pareiškėjų grupei numatoma skirti iki  2 000 000 Eur (dviejų milijonų eurų) ES struktūrinių fondų lėšų. 

 

Galimi pareiškėjai

verslo asociacijos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai, klasterio koordinatoriai, viešosios įstaigos, kurių pagrindinė veikla yra teikti inovacijų konsultavimo ir (ar) inovacijų paramos paslaugas, viešosios įstaigos, kurių pagrindinė veikla yra teikti verslumo skatinimo ir įmonių konkurencingumo didinimo paslaugas, skaitmeninių inovacijų centrai, dalyvaujantys bent vienoje Europos Komisijos skaitmeninių inovacijų diegimo srityje, atitinkantys 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 (toliau – Aprašas) 21.2 papunktyje nurodytą specialųjį projektų atrankos kriterijų.


Partneriai negalimi.

 

Galimi pareiškėjai

 • Verslas

Atrankos būdas

Konkursas

Paraiškų pateikimo būdas

Užpildyta paraiškos forma ir Aprašo 63 punkte nurodyti priedai turi būti pateikti VšĮ Europos socialinio fondo agentūrai (toliau – Agentūra)

per DMS, o jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – Agentūrai raštu Projektų taisyklių III skyriaus dvyliktajame skirsnyje nustatyta tvarka. Prisijungimas prie DMS:  https://dms2014.finmin.lt/dms/#/

Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbia Taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

Paraiška ir jos elektroninė versija (jei teikiama popierinė paraiška) Agentūrai turi būti pateikti vienu iš šių būdų:

 • asmeniškai pristatyta pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;
 • pristatyta pašto kurjerio;
 • atsiųsta registruotu paštu;
 • pateikta kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu.

  Konsultuojama dėl paraiškų teikimo per DMS iki 2019 m. vasario 15 d. 14:45 val.

  Kviečiame pareiškėjus paraiškas teikti ESFA darbo laiku, kad būtų galima pasikonsultuoti iškilus klausimams dėl techninių nesklandumų, jei tokių pasitaikytų.

   

Susiję dokumentai

2014-10-08

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės

Nuoroda
Dokumento kategorija Nacionaliniai teisės aktai
Dokumentą priėmė: Finansų ministerija

Kontaktai

Edita Skonsmonienė,  edita.skonsmoniene@esf.lt , tel. 8 659 80  527

Rasa Balžekienė, rasa.balzekiene@esf.lt, tel. 8 659 80 684

Prieš pateikdamas paraišką (projekto įgyvendinimo metu – prieš įtraukdamas į sąrašą naują galutinį naudos gavėją) pareiškėjas privalo užpildyti Aprašo 3 priedą, t. y. įsitikinti, kad galutinis naudos gavėjas  gali gauti de minimis pagalbą – veikia tuose sektoriuose, kuriuose de minimis pagalba pagal šiuo atveju taikomą de minimis reglamentą gali būti teikiama ir patikrinti ar Aprašo 53.4 punkte nurodytame Registre galutinis naudos gavėjas turi teisę gauti de minimis pagalbą, t.y. ar neviršys de minimis pagalbos dydžio, nurodyto Aprašo 53.3 ir 53.4 punktuose. Rekomenduojame, jei galutinis naudos gavėjas gali gauti de minimis pagalbą, iki paraiškos pateikimo šią pagalbą rezervuoti Registre. Tokiu atveju projekto vykdytojui bus paprasčiau įgyvendinti Aprašo 54 punkte numatytą pareigą ne vėliau kaip per 5 d.d. nuo de minimis pagalbos suteikimo dienos pateikti duomenis apie galutiniam naudos gavėjui suteiktą de minimis pagalbą Registrui, t.y. užregistruoti de minimis sumą, kadangi nekils rizika, jog šią sumą išnaudos kiti potencialūs pagalbos teikėjai (ji bus rezervuota).

Atsakymo data 2019-02-13

Kai galutinis naudos gavėjas yra ne pareiškėjas – dalyviai yra trečiųjų šalių darbuotojai. Trečiųjų šalių (privačių juridinių asmenų) projektų dalyvių darbo užmokestis pagal PFSA 43 punkte nurodytą tyrimą yra 6,52 Eur / val. (tyrimo 1 lentelė 46 eilutė).

Tais atvejais, kai galutinis naudos gavėjas yra pareiškėjas, dalyvių darbo užmokesčiui apskaičiuoti taikomi tyrimo 1 lentelėje pagal EVRK kodus nurodyti fiksuotieji įkainiai.

Atsakymo data 2019-02-04

Užtenka laisvos formos dokumento, kuriuo nurodoma, jog bus padengiamas nuosavas indėlis ir netinkamos išlaidos. Rekomenduojame dokumente nenurodyti konkrečios sumos, o tik procentinę išraišką, pagal paraiškoje numatomą finansavimo intensyvumą.

Atsakymo data 2019-02-04

Su paraiška PFSA 3 priedo teikti nereikia.

Sėkmės atveju PFSA 3 priedą projekto vykdytojas kiekvienam galutiniam naudos gavėjui teiks deklaruodamas išlaidas su kiekvienu mokėjimo prašymu.

Atsakymo data 2019-02-04

Su paraiška reikia pateikti dokumentus, nurodytus Aprašo 63 punkte.

 

„Vienos įmonės“ deklaraciją galutiniai naudos gavėjai teikia pareiškėjui, kad pareiškėjas galėtų įvertinti, ar galutinis naudos gavėjas gali gauti de minimis pagalbą taip, kaip nurodyta PFSA 53.4 punkte

Atsakymo data 2019-02-04

Visos tinkamos finansuoti tiesioginės išlaidos, nurodytos PFSA 42 punkto 5 išlaidų kategorijoje, dalijamos iš stebėsenos rodiklyje nurodyto unikalių dalyvių skaičiaus. Gauta suma negali viršyti 1500 eurų – taip kaip nurodyta PFSA 38 punkte.

Atsakymo data 2019-02-04

Aukščiausiojo lygio vadovo išlaidos gali būti tinkamos tik tuo atveju, jeigu jis atlieka ir specialisto funkcijas, kurios yra nurodytos pareigybės aprašyme ar kt. dok., ir jeigu jis mokysis ne vadovavimo, o specialisto pareigomis reikalingų įgūdžių didinimo.

Atsakymo data 2019-02-04

Taip, pareiškėjas gali būti VŠĮ, kurio steigėjai yra fiziniai asmenys. Atkreipiame dėmesį,  kad VŠĮ, kaip pareiškėjai,  pagal PFSA 8.2 punktą tinkamos tik, tos viešosios įstaigos,  kurių pagrindinė veikla yra teikti inovacijų konsultavimo ir (ar) inovacijų paramos paslaugas bei  viešosios įstaigos, kurių pagrindinė veikla yra teikti verslumo skatinimo ir įmonių konkurencingumo didinimo paslaugas, kai galutinių naudos gavėjų pagrindinė veikla priskiriama EVRK 2 red. skyriui, grupei ar klasei, nurodytai PFSA 7 priede.

Atsakymo data 2019-02-04

Ne, nuosavas indėlis vadovaujantis PFSA 40 punkto 2 lentelėje 5.9 punkte nurodyta informacija, gali būti tik mokomų darbuotojų darbo užmokestis, apmokamas pagal PFSA 43 punktą yra tinkamas kaip nuosavas galutinio naudos gavėjo įnašas. Pagal PFSA 41 punktą projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos , turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar) galutinio naudos gavėjo (-ų) lėšų.

Atsakymo data 2019-02-04

Pagal PFSA 29 punktą „Tinkama projekto tikslinė grupė yra juridinių asmenų darbuotojai“.

Atsakymo data 2019-02-04

Asociacijos, kaip galutiniai naudos gavėjai, nebūtų tinkamos, nes, vadovaujantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymu:

Įmonė – ekonominę veiklą vykdantis juridinis asmuo.

Ekonominė veikla – savo rizika plėtojama reguliari asmens veikla siekiant pelno arba individualios veiklos atveju – pajamų, apimanti prekių pirkimą ar pardavimą, prekių gamybą, darbų atlikimą ar paslaugų teikimą kitiems asmenims už atlygį.

Atsakymo data 2019-02-04

Įmonių koncernams šiuo metu nėra sudaryta galimybė teikti paraiškas ir jie PFSA nėra nurodyti tarp galimų pareiškėjų.

Atsakymo data 2019-02-04

Fiksuotieji įkainiai nurodyti PFSA 43- 46 punktuose. Mokytojų fiksuotasis įkainis pagal šį PFSA nenumatytas. Grindžiant išlaidas paraiškoje galite naudotis : statistikos departamento skelbiamais duomenimis; pareiškėjo pateikiamais  vidutiniais darbo užmokesčio dydžiais apie įprastai įmonėje ar organizacijoje taikomą darbo užmokestį už tas pačias funkcijas ar pareigas; panašių projektų istoriniais duomenimis.

Atsakymo data 2019-02-04

Pagal esamą kriterijaus formuluotę konkretus apdraustųjų skaičius nėra nurodomas, todėl vertinant atitiktį šiam kriterijui, pareiškėjas būtų laikomas atitinkantis kriterijaus reikalavimus turėdamas tik vieną apdraustąjį.

Atsakymo data 2019-02-04

Pagal PFSA 42 p. tinkamos finansuoti išlaidos yra tik mokomų asmenų tiesiogiai su projektu susijusios kelionės į užsienio valstybę išlaidos, kurios nurodytos PFSA 45 p.   mokomų asmenų kelionių mokytis į užsienį fiksuotojo įkainio tyrime. 

Atsakymo data 2019-02-04

Skaitmeninimo technologijos turi būti realiai diegiamos arba jau įdiegtos, planuojamos diegti skaitmeninimo technologijos nebus vertinamos kaip tinkamos. Pagrindimas pateikiamas pagal PFSA 4 priedo 4 punktą.

Atsakymo data 2019-02-04

Naudos gavėjo veiklos vykdymo veikla bus vertinama pagal naudos gavėjo registracijos vietą arba, jeigu vykdo veiklą kitoje vietoje, reikia pateikti nuomos ar panaudos sutartis, ar kitą veiklos vietą pagrindžiantį dokumentą.

Atsakymo data 2019-02-04

Paraišką gali teikti tik juridinis asmuo, kuris nurodytas minėtoje interneto svetainėje ir atitinka PFSA 8.3 ir 21.2 punktų reikalavimus. Skaitmeninių inovacijų centras ir koordinatorius pagal PFSA laikomas tuo pačiu subjektu, koordinatoriai yra tinkami pareiškėjai.

Atsakymo data 2019-02-04

Pagrindine veikla galėtų būti laikoma veikla, iš kurios gaunamos pajamos ir kuri nurodoma finansiniuose apskaitos dokumentuose, kurie yra pateikti Registrų centrui: balanse (pirmame lape) bei aiškinamajame rašte.

Atsakymo data 2019-02-04

Prioritetas bus teikiamas tik tiems projektams, kuriuose numatoma didesnį darbuotojų skaičių apmokyti, diegiant (įdiegus) skaitmeninimo technologijas tik gamybos procesuose. Lietuvoje pramonės įmonės skatinamos diegti skaitmeninimo technologijas (pvz., yra sukurta priemonė „Pramonės skaitmeniniams LT+), tačiau skaitmeninimo technologijų įdiegimas pareikalaus kitokios kompetencijos darbo jėgos, kuri gebėtų dirbti su tokiomis technologijomis. Todėl prioritetas suteikiamas projektams, kurie numato apmokyti darbuotojus būtent tokių kompetencijų, kurios reikalingos diegiant ar įdiegus skaitmeninimo technologijas gamybos procesuose.“ Taigi gamybos procesai išskirti atsižvelgiant į Europos Komisijos iniciatyvas ir siekiant sinergijos su Ekonomikos ir inovacijų ministerijos administruojama priemone „Pramonės skaitmeninimas LT“.

Atsakymo data 2019-02-04

Ne, negalime, nes šiuo kvietimu norima kelti darbuotojų kompetencijas, o ne organizacijos procesų efektyvumą. Tokiems mokymams yra numatytos kitos priemonės. 

Atsakymo data 2019-02-04