BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Slapukų politika Privatumo politika

 


Spausdinti

Finansavimas

Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“

Nr. 10.1.2-ESFA-K-917-01

Atnaujinimo data: 2023-12-21
Paskelbimo data
2017-03-08 08:30
Atnaujinimo data
2023-12-21
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma
100 000,00 Eur
Kvietimui numatytas finansavimas
1 158 480,00 Eur
Prašomas finansavimas Skirtas finansavimas
mln. Eur mln. Eur

Finansavimo skyrimas

Finansavimo tikslas

Priemonės tikslas – padidinti visuomenės nepakantumą korupcijai ir dalyvavimą viešojo valdymo procesuose. 
Pagal Priemonę remiamos veiklos tikslas – padidinti gyventojų aktyvumą dalyvaujant  viešojo valdymo procesuose.

Finansuojamos veiklos

  • Viešasis valdymas

Remiamos veiklos

Gyventojų informavimas ir švietimas, siekiant paskatinti juos aktyviau dalyvauti viešojo valdymo procesuose, t. y. įsitraukti į viešojo valdymo institucijų veiklą joms planuojant, priimant ir įgyvendinant valdymo sprendimus, teikiant administracines bei viešąsias paslaugas.

 

Papildoma informacija:

Pagal Priemonės projektų finansavimo aprašą Nr. 1 nefinansuojama:
12.1. projektai, kurių pareiškėjas ar bent vienas iš partnerių – nevyriausybinė organizacija (toliau – NVO) yra projektų, įgyvendinamų Veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonės Nr. 10.1.2-ESFA-V-915 „Viešojo valdymo institucijų atvirumo didinimas ir visuomenės įtraukimo į viešojo valdymo procesus skatinimas“ lėšomis, partneriu;
12.2. mokymas pagal formaliąsias švietimo programas;
12.3. projektai, kurių pareiškėjas ar bent vienas iš partnerių yra projektų, įgyvendinamų Veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.2-ESFA-V-715 „Formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų įvairioms besimokančiųjų grupėms teikimas“ lėšomis ir apimančių „suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų plėtrai (neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų vykdymui regionuose, neformaliojo suaugusiųjų švietimo kokybės gerinimui) skirtas veiklas“, pareiškėju ar partneriu.

Pareiškėjas turi iki paraiškos dėl projekto finansavimo  pateikimo įgyvendinančiajai institucijai  dienos parengti ir su partneriu (-iais) suderinti jungtinės veiklos sutarties, kurioje būtų nustatytos pareiškėjo ir partnerio (-ių) tarpusavio teisės ir pareigos įgyvendinant projektą, projektą, o iki  projekto sutarties pasirašymo dienos –  su partneriu (-iais) sudaryti  jungtinės veiklos sutartį  (šis reikalavimas taikomas tuo atveju, jei pareiškėjas projektą numato įgyvendinti kartu su partneriu (-iais).

 

 

Galimi pareiškėjai

Nevyriausybinės organizacijos, kurios suprantamos taip, kaip jų sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme.

Galimi pareiškėjai

  • Nevyriausybinės organizacijos

Atrankos būdas

Konkursas

Paraiškų pateikimo būdas

Užpildyta paraiškos forma ir Aprašo 54 punkte nurodyti priedai turi būti pateikti VšĮ Europos socialinio fondo agentūrai (toliau – Agentūra) raštu.

Paraiškos gali būti pateiktos kaip pasirašyti popieriniai dokumentai (kartu pateikiant į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir priedus) vienu iš šių būdų:
-    asmeniškai pristatyta pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;
-    pristatyta pašto kurjerio;
-    atsiųsta registruotu paštu.

Paraiškos gali būti pateiktos kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu adresu info@esf.lt. 
Dokumentas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu ADOC formatu (ADOC-V1.0 specifikaciją atitinkantis elektroninis dokumentas).

Siunčiant registruotu laišku ar naudojantis pašto kurjerio paslaugomis, paraiškos pateikimo data Agentūrai bus laikoma paraiškos pateikimo paštui ar kurjeriui data.

Agentūros darbo laikas:
 I–IV 8.30–17.30 (pietų pertrauka 12.00–12.45)
 V    8.30–16.15 (pietų pertrauka 12.00–12.45).

Europos socialinio fondo agentūra

Gynėjų g. 16, Vilnius 01109

Susiję dokumentai

2014-10-08

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės

Nuoroda
Dokumento kategorija Nacionaliniai teisės aktai
Dokumentą priėmė: Finansų ministerija

Kontaktai

Projektų valdymo skyriaus III  vyr. projektų vadovė Jūratė Ivanovskienė, tel. 8 5 250 0224.

Projektų valdymo skyriaus III  vyr. projektų vadovė Olėsia Palubinskienė, tel. 8 5 250 0689.

Pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą (toliau – Aprašas) projektai turi būti suplanuoti ir įgyvendinti taip, kad projektų įgyvendinimo metu būtų užtikrintas horizontaliųjų principų laikymasis ir būtų aktyviai prisidedama prie nediskriminavimo principo įgyvendinimo.

Paraiškos 14 dalyje turi būti pažymėtas 14.1. p. „Projekto įgyvendinimo metu bus užtikrintas horizontaliųjų principų laikymasis“. 14.2. dalyje „Ar projekto įgyvendinimo metu bus aktyviai prisidedama prie horizontaliųjų principų įgyvendinimo?“ turi būti pažymėtas 14.2.2. p. „Moterų ir vyrų lygybė ir (arba) nediskriminavimas“ ir pateiktas aprašymas, kokie projekte numatyti konkretūs veiksmai, sudarantys galimybes projekto veiklų įgyvendinime dalyvauti įvairioms socialinėms grupėms, taip pat ir judėjimo, regos ar kitą negalią turintiems asmenims, vadovaujantis Aprašo 28.1. p. ir 28.2. p. nuostatomis.

Atsakymo data 2017-05-15

Projekte gali būti organizuojami mokymai nuotoliniu būdu elektroninėmis priemonėmis. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad organizuojant mokymus (kaip buvo nurodyta aukščiau) turi būti užtikrintas informacijos apie projekto dalyvius ar projekto veiklose dalyvaujančius asmenis surinkimas ir pateikimas įgyvendinančiajai institucijai.

Atsakymo data 2017-04-13

Pareiškėjo ir (arba) partnerio turima patirtis vykdant projektus pilietiškumo ugdymo srityje (toliau – patirtis pilietiškumo ugdymo srityje) skaičiuojama paskutinių 36 mėnesių iki paraiškos dėl projekto finansavimo pateikimo įgyvendinančiajai institucijai laikotarpiu. Pavyzdžiui, jei projekto paraiška Europos socialinio fondo agentūrai bus pateikta 2017 m. gegužės 11 d., tai patirtis bus skaičiuojama laikotarpiu nuo 2014 m. gegužės 10 d. iki 2017 m. gegužės 10 d.

Patirtis pilietiškumo ugdymo srityje skaičiuojama sudėjus pareiškėjo ir partnerio (-ių) turimą patirtį minėtu laikotarpiu. Pavyzdžiui, projekto pareiškėjas nuo 2013 m. kovo 7 d. iki 2016 m. birželio 15 d. įvykdė projektą pilietiškumo ugdymo srityje, o projekto partneris vykdo projektą pilietiškumo ugdymo srityje nuo 2016 m. birželio 8 d., kurį planuoja įgyvendinti 2017 m. liepos 20 d. Turima patirtis pilietiškumo ugdymo srityje bus: pareiškėjo – 25 mėn. ir 5 d. (kadangi skaičiuojama patirtis nuo 2014 m. gegužės 10 d.), partnerio – 0 mėn. (kadangi skaičiuojant patirtį sumuojamas tik įvykdytų projektų vykdymo mėnesių skaičius), viso patirtis bus 25 mėn. ir 5 d. 

Norime atkreipti dėmesį, kad patirtis pilietiškumo ugdymo srityje yra skaičiuojama tuomet, kai pareiškėjas ar partneris vykdė projektą, t. y. buvo projekto vykdytojas. Jeigu pareiškėjas ar partneris buvo pilietiškumo ugdymo projekte partneriu, tokia patirtis nėra pripažįstama kaip patirtis vykdant projektus pilietiškumo ugdymo srityje.

 

Atsakymo data 2017-04-13

Nepiniginiu projekto vykdytojo ar partnerio įnašu gali būti laikomas savanoriškas darbas, jeigu galima įrodyti dirbtą laiką, o įnašas skaičiuojamas taikant Projektų finansavimo sąlygų aprašo 44 p. nustatytą fiksuotąjį įkainį.

Su savanoriais turi būti sudaromos rašytinės savanoriškos veiklos sutartys, o jų dirbtas laikas apskaitomas laisvos formos dokumentuose (laikaraščiuose), kuriuose turi būti pažymėtos savanorio dirbtos dienos, dirbtų valandų per dieną skaičius ir trumpai aprašyta vykdyta veikla (funkcijos). Šie dokumentai (laikaraščiai) turi būti pasirašyti savanorio ir patvirtinti projekto vykdytojo ar partnerio vadovo ar jo įgalioto asmens.

 

Atsakymo data 2017-04-13

Projekto dalyvis – tiesioginėse projekto veiklose dalyvaujantis, bet tuo pačiu metu jų neadministruojantis ir nevykdantis, tiesioginę naudą iš projekto gaunantis fizinis asmuo, kurio dalyvavimo projekto veiklose išlaidos yra numatytos projekto biudžete, kurį projekto vykdytojas gali įvardyti ir paprašyti jį pateikti asmens duomenis, reikalingus informacijai apie projekto įgyvendinimą surinkti, ir kuris yra įskaičiuojamas į Veiksmų programos stebėsenos ir (arba) nacionalinį stebėsenos rodiklį, nustatytą projekto sutartyje (išskyrus asmenis, dalyvaujančius atviruose renginiuose).

Projekto vykdytojas atsakingas, kad pirmą dalyvio dalyvavimo projekte dieną dalyviui būtų pateikta užpildyti popierinė dalyvio anketos forma, kurią projekto vykdytojas parsisiunčia iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainės (toliau – DMS). Anketoje dalyvis pateikia duomenis apie save pagal anketos formoje prašomą informaciją, nurodo vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą ir kitą informaciją. Jeigu projekto dalyvis yra mažametis arba dėl negalios negali užpildyti dalyvio anketos formos, projekto dalyvio anketą vietoj dalyvio gali užpildyti jo tėvai ar globėjai.

Projekto vykdytojas per DMS turi pateikti informaciją apie kiekvieną dalyvio asmens duomenis, suvesdamas informaciją iš dalyvio anketos. Projekto vykdytojas turi turėti visų projekto dalyvių anketas ir dokumentus, įrodančius, kad dalyvio anketoje duomenys yra teisingi (pavyzdžiui, paso kopija, gimimo liudijimo kopija ir pan.).

Kiekvieną mokymo dieną yra pildoma Mokymo (-ų) dalyvių sąrašo forma, kurioje nurodomas kiekvienas mokymų dalyvis, bei dalyvis savo parašu patvirtina, kad dalyvavo mokymuose. Taip pat projekto vykdytojas privalo turėti kiekvienų mokymų darbotvarkę.

Kai dalyvis baigia dalyvauti projekto veiklose ir praeina 28 d., projekto vykdytojas privalo apklausti kiekvieną dalyvį ir surinkti informaciją apie dalyvio pasiektus rezultatus per 28 d. po dalyvavimo projekto veiklose pabaigos. Taip pat projekto vykdytojas privalo per DMS teikti informaciją apie projekto dalyvio dalyvavimo veiklose pabaigos datą ir rezultatus, pasiektus per 28 dienas nuo jo dalyvavimo projekto veiklose pabaigos.

Priklausomai nuo projekto veiklų, vykdytojas, be aukščiau nurodytos informacijos, per DMS gali teikti ir šiuos dokumentus:

  1. mokymo grafiką, kuriame pateikiama informacija apie kiekvieno ateinančio mėnesio planuojamus mokymus;
  2. lankomumo suvestines, kuriose pateikiama informacija apie dalyvių lankomumą mokymuose.

 

Asmenys, kurie dalyvauja projekte ir atitinka tikslinę grupę, tačiau nėra projekto dalyviai, turi pasirašyti renginio dalyvių sąraše, nurodant vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, amžių, gyvenamą vietą. Pažymėtina, kad projekto vykdytojas turi turėti asmens atitikimą tikslinei grupei įrodančius dokumentus.

Atsakymo data 2017-04-13