BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Slapukų politika Privatumo politika

 


Spausdinti

Asmens duomenų apsauga

  PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. rugpjūčio 31  d. įsakymu Nr. 1K-306

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO IR DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO FINANSŲ MINISTERIJOJE TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Finansų ministerijoje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmens duomenų tvarkymo apimtį ir tikslus, asmens duomenų subjektų teises, įtvirtintas 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p.1) (toliau – Reglamentas), asmens duomenų teikimą trečiosioms šalims bei prašymo dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo pateikimo ir nagrinėjimo Lietuvos Respublikos finansų ministerijoje tvarką.
 2. Aprašas taikomas įgyvendinant technines ir organizacines priemones, siekiant užtikrinti duomenų subjektų – asmenų, kurių asmens duomenis tvarko Finansų ministerija, teises.
 3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.
 4. Jei Apraše ir Reglamente nenustatyta kitaip, duomenų subjektų prašymai, susiję su duomenų subjektų teisių įgyvendinimu, nagrinėjami Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
 5. Duomenų subjektų asmens duomenis tvarko duomenų valdytojas – Finansų ministerija, juridinio asmens kodas 288601650, buveinės adresas Lukiškių g. 2, LT-01512 Vilnius.

II SKYRIUS. DUOMENŲ SUBJEKTŲ ASMENS DUOMENYS IR JŲ TVARKYMO TIKSLAI

 1. Finansų ministerijoje duomenų subjektų asmens duomenys, laikantis Reglamento 5 straipsnyje nustatyų principų, tvarkomi šiais tikslais:
  1. asmenų informavimo, prašymų nagrinėjimo, vidaus administravimo (dokumentų valdymo) tikslais – asmenų, pateikusių Finansų ministerijai skundą, prašymą, tiek kitokio pobūdžio dokumentą asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, parašas), dokumento data ir numeris (registravimo Finansų ministerijoje numeris), nurodyta informacija (įskaitant ir specialių kategorijų asmens duomenis), nagrinėjimo metu gauta informacija bei dokumento (atsakymo asmeniui) data ir numeris;
  2. vidaus administravimo (struktūros tvarkymo, personalo valdymo, darbdavio įsipareigojimų darbuotojui vykdymo, dokumentų valdymo, apskaitos, materialinių ir finansinių išteklių valdymo ir naudojimo) tikslais – Finansų ministerijoje esamų ir buvusių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – Finansų ministerijos darbuotojai) asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, asmens socialinio draudimo numeris, pilietybė, gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeriai, elektroninio pašto adresai, gyvenimo ir veiklos aprašymas, parašas, šeiminė padėtis, duomenys apie karinę tarnybą, duomenys apie priėmimą / perkėlimą / atleidimą iš pareigų, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, duomenys apie mokymąsi, informacija apie darbo patirtį, pareigas ir dirbtą darbo laiką, duomenys apie atostogas, duomenys apie darbo užmokestį, išeitines išmokas, kompensacijas, pašalpas, darbo laiko apskaitos žiniaraščio darbuotojo identifikavimo numeris, atsiskaitomosios sąskaitos finansų įstaigoje numeris, duomenys apie socialines garantijas, duomenys apie dirbtą darbo laiką ir atskirą darbo laiko nustatymą, informacija apie skatinimus ir nuobaudas, skirtus Finansų ministerijoje, informacija apie atliekamas ar vykdytas funkcijas, suteiktus įgaliojimus, duomenys apie valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimą ir darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, veiklos vertinimą, duomenys apie leidimą dirbti kitą darbą, informacija apie asmens kandidatūros tikrinimą dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimo, viešųjų ir privačių interesų deklaracijos duomenys, pokalbio su pretendentu į Finansų ministerijos darbuotojus skaitmeninis garso įrašas, konkurso (atrankos) rezultatas, dokumentų registracijos data ir numeris, ypatingi asmens duomenys, susiję su asmens sveikata, dalyvavimu uždraustos organizacijos veikloje, teistumu; Lietuvos Respublikos piliečio paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, išdavimo data, galiojimo data, dokumentą išdavusi įstaiga, dokumentų registracijos data ir numeris; kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats Finansų ministerijos darbuotojas ir (arba) kuriuos tvarkyti Finansų ministeriją įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys asmens duomenų tvarkymą);
  3. vidaus administravimo (personalo valdymo, dokumentų valdymo) tikslais – pretendentų į Finansų ministerijos darbuotojus asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, pilietybė, adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, pareigos, į kurias pretenduojama, gyvenimo ir veiklos aprašymas, parašas, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, duomenys apie karinę tarnybą, informacija apie darbo patirtį ir dirbtą darbo laiką, informacija apie asmens kandidatūros tikrinimą dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimo, pokalbio su pretendentu į Finansų ministerijos darbuotojus skaitmeninis garso įrašas, konkurso (atrankos) rezultatas, dokumentų registracijos data ir numeris, specialių kategorijų asmens duomenys, susiję su asmens sveikata, dalyvavimu uždraustos organizacijos veikloje, teistumu; Lietuvos Respublikos piliečio paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, išdavimo data, galiojimo data, dokumentą išdavusi įstaiga, dokumentų registracijos data ir numeris; kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats pretendentas ir (arba) kuriuos tvarkyti Finansų ministeriją įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys asmens duomenų tvarkymą);
  4. vidaus administravimo (personalo valdymo, dokumentų valdymo, materialinių ir finansinių išteklių naudojimo) tikslais – studentų, atliekančių ar siekiančių atlikti praktiką Finansų ministerijoje, asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, pilietybė, adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenimo ir veiklos aprašymas, parašas, duomenys apie kvalifikaciją, praktikos laikotarpis bei kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats studentas  ir (arba) kuriuos tvarkyti Finansų ministeriją įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys asmens duomenų tvarkymą);
  5. Finansų ministerijos turto apsaugos, asmenų, kurie lankosi Finansų ministerijoje, ir Finansų ministerijos darbuotojų saugumo užtikrinimo tikslais – Finansų ministerijos darbuotojų ir kitų asmenų, patenkančių į Finansų ministerijos vykdomo vaizdo stebėjimo lauką, ir jų valdomų transporto priemonių vaizdo duomenys;
  6. Finansų ministerijos turto apsaugos, asmenų, kurie lankosi Finansų ministerijoje, saugumo, Finansų ministerijos veiklos viešinimo užtikrinimo, komunikacijos, vidaus administravimo (dokumentų valdymo), konferencijų ir kitų renginių organizavimo tikslais – Finansų ministerijos darbuotojų ir kitų asmenų iš kitų įstaigų, įmonių, organizacijų, visuomenės informavimo priemonių ir viešosios informacijos rengėjų atstovų, kurie lankosi Finansų ministerijoje, asmens duomenys;
  7. vidaus administravimo (sutarčių vykdymo ir atsiskaitymo) tikslais – fizinių asmenų, su Finansų ministerija sudariusių prekių, paslaugų, darbų viešojo pirkimo ar kitas sutartis, asmens duomenys, o juridinių asmenų – jų darbuotojų, nurodytų sutartyse, asmens duomenys;
  8. Finansų ministerijos turto apsaugos ir Finansų ministerijos darbuotojų saugumo tikslais – Finansų ministerijos darbuotojų įeinančių / išeinančių į Finansų ministerijos pastatą (adresu Lukiškių g. 2, Vilnius) asmens duomenys (praėjimo į Finansų ministerijos pastatą kontrolės sistemoje esantys duomenys: vardas, pavardė, įėjimo / išėjimo iš pastato laikas, data);
  9. Finansų ministerijos veiklos viešinimo užtikrinimo tikslu – asmenų, apsilankančių Finansų ministerijos socialinių tinklų paskyrose („Facebook“, „LinkedIn“) asmens duomenys; apie tai, kokią privatumo politiką, renkamus duomenis ir taikomas asmens duomenų apsaugos priemones naudoja „Facebook“ arba „LinkedIn“ galima perskaityti minėtų socialinių tinklų privatumo politikose;
  10. darbo grupių, komisijų, komitetų sprendimų administravimo tikslais – Finansų ministerijos organizuojamų darbo grupių, komisijų, komitetų posėdžių dalyvių asmens duomenys (vardas, pavardė, institucijos, įstaigos ar organizacijos, kuria atstovauja pavadinimas, pareigos, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, parašas);
  11. vidinės komunikacijos gerinimo ir darbuotojų įsitraukimo didinimo tikslais, esant Finansų ministerijos darbuotojo sutikimui, Finansų ministerijos darbuotojų asmens duomenys. Sutikimą davęs Finansų ministerijos darbuotojas savo nuožiūra gali jį atšaukti bet kuriuo metu;
  12. Finansų ministerijos valdomose ir (arba) tvarkomose informacinėse sistemose esantys duomenų subjektų asmens duomenys, kurių tvarkymo tikslai ir baigtiniai tvarkomų asmens duomenų sąrašai numatyti atitinkamuose Finansų ministerijos valdomų informacinių sistemų nuostatuose, specifikacijose ir kituose su duomenų tvarkymu susijusiuose dokumentuose;
  13. projektų viešinimo, veiklos viešinimo, interneto svetainės valdymo ir administravimo, funkcionalumo ir (arba) statistikos tikslais – asmenų, apsilankančių Finansų ministerijos valdomose ir (arba) tvarkomose interneto svetainėse, asmens duomenys.
 2. Finansų ministerija asmens duomenis tvarko Reglamento 6 straipsnio 1 dalies c ir e papunkčiuose nurodytais pagrindais arba a papunktyje nurodytu pagrindu – asmens duomenų subjekto sutikimu. Finansų ministerijos administracijos padalinys prieš pradedant tvarkyti asmens duomenis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a papunktyje nurodytu pagrindu turi gauti duomenų subjekto sutikimą Reglamento sąlygas atitinkančiu būdu.

III SKYRIUS. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 1. Asmens duomenys Finansų ministerijoje tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose ir (arba) automatiniu būdu.
 2. Prieiga prie asmens duomenų suteikiama tik tiems Finansų ministerijos darbuotojams, kuriems tokie duomenys yra reikalingi jų funkcijoms atlikti, ir tik tokios apimties, kuri būtina Apraše nustatytiems duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.
 3. Finansų ministerijos darbuotojai privalo laikytis Reglamente nurodytų asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų, laikyti paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino atlikdami savo funkcijas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių informacijos skelbimą ar pobūdį, nuostatas.
 4. Finansų ministerijos darbuotojams pareiga saugoti asmens duomenis lieka galioti ir po paskyrimo į kitas pareigas Finansų ministerijoje bei pasibaigus valstybės tarnybos ar darbo santykiams.
 5. Finansų ministerijos darbuotojai netenka teisės tvarkyti asmens duomenų, kai pasibaigia jų valstybės tarnybos ar darbo santykiai su Finansų ministerija arba kai jiems pavedama vykdyti su asmens duomenų tvarkymu nesusijusias funkcijas.
 6. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, tvarkomi, įtraukiami į apskaitą, viešinami ir saugomi vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-158 „Dėl Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimais ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos parengtomis Vaizdo ir garso dokumentų išsaugojimo rekomendacijomis.
 7. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja asmens duomenų tvarkymo tikslai. Asmens duomenų saugojimo terminai nustatomi finansų ministro patvirtintame kasmetiniame Finansų ministerijos dokumentacijos plane. Informacinėse sistemose asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei tai numatyta informacinės sistemos nuostatuose. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimą, nustatytais atvejais turi būti perduoti saugojimui pagal Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, jo įgyvendinamuosius ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tokių dokumentų saugojimą.
 8. Finansų ministerijos darbuotojai turi užkirsti kelią atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui, saugodami dokumentus kaip reikalaujama pagal teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų saugojimą ir vengdami nereikalingų dokumentų kopijų darymo.
 9. Rengiant įvairių Finansų ministerijos dokumentų projektus rekomenduojama vengti perteklinių duomenų apie fizinius asmenis, naudojimo, jei to nereikalauja įstatymai,  reglamentuojantys asmens duomenų teikimą, ar kitos su konkretaus dokumento rengimu susijusios aplinkybės.
 10. Asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti, kai to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.
 11. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, ar jų kopijos saugomi tam skirtose patalpose (rakinamose spintose, seifuose ar pan.), vietinio kompiuterių tinklo srityse, kompiuterių standžiuosiuose diskuose. Tokie dokumentai neturi būti laikomi ant darbo stalo, monitoriaus ekrane ir panašioje visiems prieinamoje vietoje (Finansų ministerijos darbuotojui nedirbant tuo metu su jais), kur neturintys teisės susipažinti su asmens duomenimis asmenys nekliudomai galėtų su jais susipažinti.
 12. Vaizdo ir garso fiksavimo techninės priemonės gali būti naudojamos tik prieš tai informavus asmenis, jog bus naudojamos atitinkamos priemonės ir daromi įrašai. Vaizdo ir garso fiksavimo techninių priemonių naudojimas turi būti užfiksuotas posėdžių, pasitarimų ar kitokių susitikimų protokoluose.
 13. Finansų ministerijoje naudojamos techninės asmens duomenų saugumo priemonės:
  1. kompiuteriuose yra įdiegtos ir nuolat atnaujinamos antivirusinės programos;
  2. Finansų ministerijos darbuotojai, kurių kompiuteriuose saugomi asmens duomenys arba iš kurių kompiuterių galima prieiti prie šaltinių, kuriuose saugomi asmens duomenys, prieigai prie asmens duomenų privalo naudoti slaptažodžius, kurie yra suteikiami, keičiami ir saugomi užtikrinant jų konfidencialumą. Slaptažodžiai turi būti unikalūs, sudaryti iš ne mažiau kaip 8 simbolių, nenaudojant asmeninio pobūdžio informacijos, keičiami ne rečiau kaip kartą per 2 mėnesius, o susidarius tam tikroms aplinkybėms (pasikeitus Finansų ministerijos darbuotojui, iškilus įsilaužimo grėsmei, kilus įtarimui, kad slaptažodis tapo žinomas trečiosioms šalims, ir pan.) ir pirmojo prisijungimo metu – privalomai keičiami. Finansų ministerijos darbuotojai prieigos prie asmens duomenų slaptažodžius turi laikyti paslaptyje ir neturi jų atskleisti kitiems Finansų ministerijos darbuotojams ar trečiosioms šalims;
  3. vidinis kompiuterių tinklas apsaugotas ugniasiene;
  4. Finansų ministerijos darbuotojams patiems savo darbo kompiuteriuose nesuteiktos teisės diegti, šalinti kompiuterinių programų;
  5. nustatytas leistinų nepavykusių bandymų prisijungti prie informacinių sistemų skaičius;
  6. atsarginės informacinių sistemų duomenų kopijos daromos nerečiau kaip kartą per parą ir saugomos atsarginių kopijų serveryje ir magnetinėse juostose, iš kurių avarinio praradimo atveju duomenys gali būti atkuriami.
 14. Finansų ministerija užtikrina, kad duomenų subjektui informacija apie jo asmens duomenų tvarkymą būtų pateikiama aiškiai ir suprantamai.

IV SKYRIUS. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

 1. Duomenų subjektai turi Reglamente nustatytas teises:
  1. žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymo Finansų ministerijoje tikslus;
  2. susipažinti su Finansų ministerijoje tvarkomais savo asmens duomenimis;
  3. reikalauti ištaisyti asmens duomenis;
  4. reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
  5. apriboti asmens duomenų tvarkymą;
  6. nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
  7. į asmens duomenų perkeliamumą.
 2. Duomenų subjektams bendrainformacija apie asmens duomenų tvarkymą Finansų ministerijoje pateikiama interneto svetainėje www.finmin.lrv.lt.
 3. Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su Finansų ministerijoje tvarkomais jo asmens duomenimis ir gauti informaciją nurodytą Reglamento 15 straipsnyje. Įgyvendinant duomenų subjekto teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, neturi būti pažeistos trečiųjų asmenų teisės į privatų gyvenimą.
 4. Duomenų subjektas turi teisę dėl su jo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks asmens duomenų tvarkymas vykdomas pagal Reglamento 6 straipsnio 1 dalies e punktą, įskaitant profiliavimą remiantis tomis nuostatomis.
 5. Duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad jo atžvilgiu būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jeigu tokio sprendimo priėmimas turi teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį.
 6. Duomenų subjektas turi teisę kreiptis su prašymu ištaisyti, ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Reglamento ir kitų įstatymų ar teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, nuostatų.
 7. Esant visoms Reglamento 20 straipsnyje nustatytoms sąlygoms duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Finansų ministeriją su prašymu gauti su juo susijusius jo paties pateiktus asmens duomenis bei turi teisę prašyti persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui.

V SKYRIUS. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

 1. Asmens duomenys trečiosioms šalims teikiami:
  1. asmenų, pateikusių Finansų ministerijai prašymą, asmens duomenys prašymo nagrinėjimo tikslu – juridiniams ir fiziniams asmenims;
  2. ginčo dėl Finansų ministerijos priimto sprendimo teisėtumo nagrinėjimo tikslu – teismams, Lietuvos administracinių ginčų komisijai ir jos teritoriniams padaliniams, darbo ginčų komisijai ir kitoms valstybės įgaliotoms nagrinėti ginčus institucijoms institucijoms;
  3. pretendentų į Finansų ministerijos valstybės tarnautojus asmens duomenys valstybės tarnybos valdymo tikslu – Valstybės tarnybos departamentui;
  4. Finansų ministerijos darbuotojų asmens duomenys: socialinio draudimo mokesčio administravimo tikslu – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, mokesčių administravimo tikslu – Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, valstybės tarnybos valdymo tikslu – Valstybės tarnybos departamentui;
  5. asmenų, patekusių į Finansų ministerijos vykdomo vaizdo stebėjimo lauką, vaizdo duomenys galimų teisės aktų pažeidimų nustatymo tikslu – ikiteisminio tyrimo institucijoms, teismams ar kitoms valstybės įgaliotoms institucijoms;
  6. žiniasklaidos atstovų duomenys ginčo dėl Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme ir kituose visuomenės informavimą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytų visuomenės informavimo principų nesilaikymo nagrinėjimo tikslu – Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai, teismams ar kitoms valstybės įgaliotoms institucijoms;
  7. trečiosioms šalims, kurioms pareiga pateikti asmens duomenis yra nustatyta įstatymuose ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų teikimą.

VI SKYRIUS. PRAŠYMO DĖL DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO PATEIKIMAS

 1. Duomenų subjektai, siekdami įgyvendinti savo teises, Finansų ministerijai turi pateikti užpildytą nustatytos formos prašymą (Aprašo 1–4 priedai) asmeniškai, paštu ar per pasiuntinį, ar elektroninių ryšių priemonėmis. Prašymas turi būti įskaitomas, duomenų subjekto pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, dėl kokios priežasties, kokias teises ir kokia apimtimi duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti, bei informacija, kokiu būdu duomenų subjektas pageidauja gauti atsakymą.
 2. Duomenų subjektas, pateikdamas prašymą, privalo patvirtinti savo tapatybę:
  1. jeigu prašymas pateikiamas tiesiogiai Finansų ministerijos administracijos padalinio, atsakingo už asmenų aptarnavimą, darbuotojui, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  2. jeigu prašymas pateikiamas paštu ar per pasiuntinį, kartu su prašymu turi būti pateikiama notariškai patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  3. jeigu prašymas pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.
 3. Finansų ministerija duomenų subjekto prašymo, kuris pateiktas nesilaikant Aprašo VI skyriuje nustatytų reikalavimų, nenagrinėja, jeigu finansų ministras ar Finansų ministerijos kancleris nenusprendžia kitaip.
 4. Finansų ministerija gali atsisakyti imtis veiksmų pagal duomenų subjekto prašymą, jeigu duomenų subjekto prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba neproporcingas.

VII SKYRIUS. PRAŠYMO DĖL DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO NAGRINĖJIMAS

 1. Finansų ministerija ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, pateikia duomenų subjektui atsakymą, kuriame nurodyta informacija apie veiksmus, kurių imtasi gavus prašymą, pagal Reglamento 15–22 straipsnius. Tas laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Finansų ministerija per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuoja duomenų subjektą apie prašymo nagrinėjimo pratęsimą, kartu pateikdama priežastis.
 2. Finansų ministerija turi teisę atsisakyti pateikti duomenų subjektui jo prašomą informaciją, jeigu:
  1. asmens duomenys surinkti tiesiogiai iš duomenų subjekto ir ši informacija duomenų subjektui jau buvo pateikta;
  2. asmens duomenys buvo gauti ne iš duomenų subjekto:
   1. duomenų subjekto prašomos informacijos pateikimas yra neįmanomas arba tam reikėtų neproporcingų pastangų;
   2. asmens duomenų gavimas ar atskleidimas aiškiai nustatytas Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose;
   3. asmens duomenys privalo išlikti konfidencialūs laikantis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teise reglamentuojamos profesinės paslapties prievolės, įskaitant prievolę saugoti profesinę paslaptį.
 3. Finansų ministerija, įgyvendindama duomenų subjekto teisę susipažinti su Finansų ministerijoje tvarkomais jo asmens duomenimis:
  1. turi teisę paprašyti duomenų subjekto sukonkretinti pateiktą prašymą, jeigu Finansų ministerija tvarko didelį informacijos, susijusios su duomenų subjektu, kiekį;
  2. duomenų subjektui informacijos pateikia tiek, kad nebūtų pažeistos kitų asmenų teisės, jeigu tam tikra informacija apie duomenų subjektą yra susijusi ir su kitais asmenimis.
 4. Duomenų subjektų teisės Finansų ministerijoje įgyvendinamos neatlygintinai, išskyrus Reglamento 12 straipsnio 5 dalies a punkte nustatytą atvejį.

VIII SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Duomenų subjektas Finansų ministerijos veiksmus (neveikimą), susijusius su duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, gali skųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Puslapis atnaujintas 2022 Liepos 13 d.