BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Slapukų politika Privatumo politika

 


Finansavimas

Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra

Nr. 09.4.2-ESFA-K-714-03

Atnaujinimo data: 2023-12-21
Paskelbimo data
2020-02-05 00:00
Atnaujinimo data
2023-12-21
Priemonė
Paraiškos pateikimo terminas
2020-07-22 17:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma
1 448 100,00 Eur
Kvietimui numatytas finansavimas
1 448 100,00 Eur
Prašomas finansavimas Skirtas finansavimas
mln. Eur mln. Eur

Finansavimo skyrimas

Finansavimo tikslas

Dėmesio! Atnaujintas kvietimas

Atkreipiame dėmesį, kad buvo atliktas priemonės Nr. 09.4.2-ESFA-K-714 „Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 keitimas, kurio metu papildytos tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos profesinių studijų, skirtų pedagogo kvalifikacijai įgyti, norminės studijų ir dalyko (modulio) kainos išlaidomis. Atitinkamai nauja paraiškų teikimo data yra 2020-07-22 diena 17:00 val.

Sukurti sąlygas ir paskatas mokymuisi visą gyvenimą, plėtojant formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybes.

Atkreipiame dėmesį, kad buvo atliktas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo keitimas, kur buvo koreguotos Aprašo 26 punkte įvardintų projekte privalomų siekti priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sąvokų apibrėžtys.

Finansuojamos veiklos

 • Švietimas ir mokslas

Remiamos veiklos

Mokytojų, siekiančių įgyti aukštojo mokslo kvalifikaciją arba jos dalį, įtraukimas į mokymo programas. Veiklos tikslas – sudaryti sąlygas mokytojams įgyti aukštojo mokslo kvalifikaciją ar jos dalį (suteikiant pedagogines ir (ar) dalykines kompetencijas, reikalingas tolimesniam darbui švietimo sektoriuje).

Papildoma informacija:

Vienas pareiškėjas gali teikti vieną paraišką.

Finansuojamas formalusis ir neformalusis mokymas Lietuvos aukštosiose mokyklose, kurį asmuo pradeda projekto įgyvendinimo metu.

Galimi pareiškėjai

Galimi pareiškėjai yra Lietuvos aukštosios mokyklos.

Galimi partneriai yra viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje ir (arba) atstovaujantys darbdavius.

Galimi pareiškėjai

 • Viešasis sektorius

Atrankos būdas

Konkursas

Paraiškų pateikimo būdas

Pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios forma PDF formatu pateikiama Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainėje (toliau – DMS) prie konkretaus kvietimo teikti paraiškas.

Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 44 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos ir valandos, t. y. iki 2020 m. liepos 22 d. 17.00 val., teikia ją per DMS. Kitais būdais išsiųstos ar pristatytos arba po kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino pateiktos paraiškos yra atmetamos.

DMS naudojimosi tvarka nustatyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priede „Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos aprašas“ - https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f44986504ed411e49cf986e1802f1de9/VPkqsoTNtU

Informacija apie DMS: bendrieji dokumentai, mokymo medžiaga, kaip prisijungti prie DMS, kaip pateikti paraišką,  viešinama svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/DMS

Susiję dokumentai

Kontaktai

Konsultuojančių įgyvendinančiosios institucijos darbuotojų vardai, pavardės, kontaktai (el. paštas, telefonas):

Diana Naujalė, Projektų valdymo skyriaus III  vyr. projektų vadovė, Diana.Naujale@esf.lt, 8 611 86 648

Švietimo pagalbos specialistai pagal Aprašą nėra tinkama tikslinė grupė.

 

 

Atsakymo data 2020-07-13

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Aprašo 24 punktu, tinkama projekto tikslinė grupė yra mokytojai, siekiantys įgyti aukštojo mokslo kvalifikaciją ar jos dalį, kai mokytis Lietuvos aukštojoje mokykloje asmuo pradeda projekto įgyvendinimo metu. Aukštųjų mokyklų dėstytojai nėra tinkama projekto tikslinė grupė.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 2 straipsnio 16 punktu, mokytojas – asmuo, ugdantis mokinius pagal formaliojo arba neformaliojo švietimo programas.

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas nuostatas, pateikiame tinkamos tikslinės grupės detalizavimą:

 • Neformaliojo švietimo mokytojai:

 • būrelių mokytojai, norintys įgyti aukštąjį išsilavinimą;

 • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai.

 • Profesijos mokytojai:

 • profesijos mokytojai, norintys įgyti aukštąjį išsilavinimą ir mokyti pagal technologijų programas.

 • Bendrojo ugdymo mokytojai (pradinis, pagrindinis ir vidurinis):

 • mokytojai, norintys įgyti kito dalyko kompetencijų;

 • mokytojai, turintys kokios nors (ne pedagogikos) studijų krypties bakalaurą ir norintys įgyti pedagogo kvalifikaciją. Šie asmenys jau turi dirbti mokyklose, kitaip jie nebus mokytojai;

 • specialieji pedagogai, jeigu jie atitinka Švietimo įstatyme pateiktą mokytojo (asmuo, ugdantis mokinius pagal formaliojo arba neformaliojo švietimo programas) sąvoką, t. y., jeigu be kitų savo funkcijų ugdo mokinius pagal formaliojo arba neformaliojo švietimo programas.

 

Atkreipiame dėmesį, kad asmenys, norintys ar dar tik planuojantys tapti mokytojais nėra tinkama tikslinė grupė pagal šį kvietimą. Projektuose gali dalyvauti tik asmenys, kurie jau yra mokytojai.

Papildomai atkreipiame dėmesį, kad pareiškėjas privalo užtikrinti, kad į projekto veiklas bus įtraukti tik tikslinę grupę atitinkantys asmenys ir projekto įgyvendinimo metu turės turėti kiekvieno projekto dalyvio atitiktį tikslinei grupei pagrindžiančius dokumentus.

Atsakymo data 2020-07-13

Vadovaujantis Aprašo 2 priede pateiktu kriterijaus „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų kokybė“ paaiškinimu:

 

Didesnis balų skaičius suteikiamas projektams, kuriuose numatyta, kad mokytojai kvalifikaciją tobulina pagal ilgesniam laikui akredituotą studijų programą:

Jei studijų programa (-os) akredituota (-os) tik 3 metams – 10 balų;

Jei studijų programos akredituotos 3 metams ir 6 metams – 15 balų;

Jei studijų programa (-os) akredituota (-os) tik 6 metams – 20 balų.

 

Kadangi vertinamas projekte suplanuotų studijų programų akreditavimo terminas, balai už šį kriterijų bus suteikiami tik jeigu visi mokytojai projekte kvalifikaciją tobulins pagal 3 ir/arba 6 metams akredituotas studijų programas.

Jeigu projekte bus numatyta tobulinti mokytojų kvalifikaciją pagal be termino akredituotą studijų programą ar programas, balai už šį kriterijų nebus suteikiami.

Atsakymo data 2020-05-18

Aprašo 2 priede pateiktas kriterijaus „Projekto metu kvalifikaciją tobulinantiems asmenims yra užtikrinama darbo vieta“ aprašymas numato, kad bus vertinamos trišalės sutartys, sudarytos tarp steigėjo, švietimo teikėjo ir mokytojo, todėl balai bus suteikiami tik už tuos mokytojus, kurie bus sudarę trišales sutartis.

Atsakymo data 2020-05-18

Vadovaujantis Aprašo 2 priede pateiktu kriterijaus „Projekto metu kvalifikaciją tobulinantiems asmenims yra užtikrinama darbo vieta“ aprašymu, viena iš trišalės sutarties šalių – mokymo įstaigos steigėjas. Daugumos mokyklų steigėjas yra savivaldybės taryba.

Vietos savivaldos įstatyme numatyta, kas yra išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija, kurios ji negali perduoti jokioms kitoms savivaldybės institucijoms ar įstaigoms (pvz., švietimo įstaigų steigimas priklauso šiai išimtinei kompetencijai). Paprastoji kompetencija apima funkcijas, kurias gali perduoti atlikti ir kitoms savivaldybės įstaigoms ar institucijoms, taigi ir savivaldybės administracijai.

Bet kuriuo atveju, jeigu savivaldybės taryba perduotų šių sutarčių pasirašymą kitai savivaldybės institucijai, tai turėtų būti dokumentuota (įgaliojimai, potvarkiai ar pan.).

Atkreipiame dėmesį, kad trišalę sutartį pasirašius steigėjo įgaliotam atstovui, kartu su trišale sutartimi turi būti pateiktas ir tai patvirtinantis dokumentas (pvz., įgaliojimas).

Atsakymo data 2020-05-18

Ne. Paraiškas bus galima teikti, kai bus atnaujintas kvietimas teikti paraiškas. Informaciją apie kvietimą galite sekti čia: https://www.esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/kvietimai-teikti-paraiskas/paskelbti_kvietimai/kvietimas-teikti-paraiskas-pagal-priemone-formaliojo-ir-neformaliojo-mokymosi-galimybiu-pletra-nr-3 .

Atnaujinus kvietimą teikti paraiškas, bus paskelbtas ir naujas paraiškų pateikimo terminas.

Atsakymo data 2020-04-23

Paraiškos forma yra parsisiunčiama iš Duomenų mainų svetainės (DMS). Prisijungimo nuoroda: https://dms2014.finmin.lt/dms/#/ .

Pirmą kartą jungiantis galima pasinaudoti prisijungimo prie DMS instrukcija: https://www.esinvesticijos.lt/uploads/main/documents/files/1_Prisijungimas_prie_DMS.pdf . Paraiškos pildymo instrukcija yra integruota į paraiškos formą, kurią (pritaikytą konkrečiam kvietimui) užsisakysite ir atsisiųsite prisijungę prie DMS.

Užpildytą paraišką pateikti Agentūrai galėsite pasinaudoję paraiškos teikimo instrukcija: https://www.esinvesticijos.lt/uploads/main/documents/files/2_Paraiskos_teikimas_per_DMS.pdf .

Atkreipiame dėmesį, kad paraiškos formą reikėtų pildyti naudojant programinę įrangą Adobe Acrobat Reader XI arba DC 2015 versiją. Instaliacinį paketą (suarchyvuotą) galima parsisiųsti iš: https://www.esinvesticijos.lt//lt/DMS  („DMS2014 Bendrieji dokumentai“ dalyje).

Atsakymo data 2020-04-23

Jeigu asmuo sėkmingai baigia semestrą ir toliau nebestudijuoja, to asmens norminė baigto semestro studijų kaina gali būti padengta projekto lėšomis. Tačiau jei asmuo nebaigia semestro ar dalyko, kurį pasirinko studijuoti projekto metu, lėšos nėra tinkamos finansuoti. Tokį mokytoją projekto metu aukštoji mokykla gali pakeisti kitu.

Atsakymo data 2020-04-23

Ne, tokiu atveju finansavimas negalimas. Vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymo nuostatomis (77, 79, 80 str.), teisės į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą neturi:

 • asmenys, pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų jie įgijo valstybės biudžeto lėšomis;
 • asmenys, pakartotinai studijuojantys pagal profesinių studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų jie įgijo valstybės biudžeto lėšomis.
  Tačiau tokiems asmenims būtų galima kompensuoti dalyko (modulio) kainą, jei jie rinktųsi studijuoti tik tam tikrą dalyką (modulį).

Atsakymo data 2020-04-23

Šio kvietimo paraiškose pakanka vienos finansuojamos veiklos, atitinkančios Aprašo finansuojamą veiklą. Studijų programas galima skaidyti į atskirus veiklos fizinius rodiklius, tačiau tai nėra būtina, galima numatyti vieną fizinį rodiklį ir jo aprašyme detalizuoti, pagal kokias studijų programas bus vykdomos studijos nurodant preliminarius mokytojų skaičius kiekvienoje studijų programoje.

Atsakymo data 2020-04-23

Norminė studijų kaina skaičiuojama vadovaujantis iki kiekvienų metų sausio 15 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu tvirtinamomis studentų, priimamų į aukštąsias mokyklas, norminėmis studijų kainomis, dalyko (modulio) kaina nustatoma aukštosios mokyklos vidaus tvarkoje. Norminės studijų kainos sandaros paraiškoje detalizuoti nereikia. Norminės studijų kainos ir dalyko (modulio) kainos išlaidos paraiškoje turėtų būti apskaičiuotos atsižvelgiant į projekte dalyvaujančių mokytojų skaičių bei į kiekvieno iš jų numatomą studijų trukmę, atsižvelgiant į tai, ar mokytojas studijuos visą studijų programą, semestrą (semestrus) ar konkretų dalyką (dalykus) bei į kreditų skaičių. Informacija apie išlaidų apskaičiavimą turėtų būti pateikta paraiškos 7 punkte.

Atsakymo data 2020-04-23

Mokytojai, šiuo metu dirbantys bendrojo ugdymo mokyklose ir norintys įgyti ikimokyklinio ugdymo pedagogo kompetencijas, gali pasinaudoti  ikimokyklinio ugdymo modulio studijomis.

Atsakymo data 2020-04-23

Nustatytos formos nėra, galima teikti laisvos formos dokumentą.

Atsakymo data 2020-04-23

Atkreipiame dėmesį, kad projekto vykdytojas viso projekto įgyvendinimo metu turės užtikrinti, kad būtų išlaikyta projekto atitiktis prioritetiniams atrankos kriterijams, už kuriuos Naudos ir kokybės vertinimo etape buvo suteikti balai. Trišalę sutartį pasirašantis mokytojo darbdavys įsipareigoja užtikrinti mokytojui darbo vietą ne mažiau kaip 2 metus po projekto pabaigos, todėl jei yra žinoma, kad įstaiga bus uždaryta ir darbo vietos užtikrinti negalės, tuomet negalėtų ir pasirašyti tokios sutarties. Tačiau jeigu yra žinoma, kad dėl tinklo optimizavimo įstaiga bus prijungta prie kitos įstaigos ir mokytojo darbo vieta išliks, tik kitos įstaigos sudėtyje, trišalė sutartis galėtų būti pasirašoma su esama mokykla, o po reorganizacijos pateikiama nauja trišalė sutartis su ta mokykla, kurioje mokytojas dirbs po reorganizacijos, kad būtų ir toliau užtikrinta atitiktis kriterijui (tam tikras sąlygas galima aptarti ir trišalėje sutartyje). Atkreipiame dėmesį, kad mokytojas dalyvauti projekte gali bet kuriuo atveju, tik nesudarius trišalės sutarties, užtikrinančios mokytojui darbo vietą ne mažiau kaip 2 metus po projekto pabaigos, už tokio mokytojo dalyvavimą projekte nebus suteikiami balai pagal pirmąjį prioritetinį atrankos kriterijų.

Atsakymo data 2020-04-23

Prioritetinis atrankos kriterijus „Projekto metu kvalifikaciją tobulinantiems asmenims yra užtikrinama darbo vieta“ numato, kad trišalė sutartis turi būti sudaryta tarp steigėjo (savininko tos mokymo įstaigos, kurioje dirba projekte dalyvaujantis mokytojas), švietimo teikėjo (mokymo įstaigos, kurioje dirba projekte dalyvaujantis mokytojas) ir mokytojo. Balai bus suteikiami tik tuo atveju, kai įsipareigojimą užtikrinti darbo vietą ne mažiau kaip 2 metus po projekto pabaigos prisiima ta įstaiga, kurioje mokytojas dirba paraiškos teikimo metu.

Atsakymo data 2020-04-23

Projekte gali dalyvauti ir nedirbantys mokytojai, tačiau atkreipiame dėmesį, kad Naudos ir kokybės vertinimo etape pagal pirmąjį Aprašo 2 priede nurodytą prioritetinį atrankos vertinimo kriterijų „Projekto metu kvalifikaciją tobulinantiems asmenims yra užtikrinama darbo vieta“ balai bus suteikiami tik už dirbančius ir sudarytas trišales sutartis pateikusius mokytojus.

Atsakymo data 2020-04-23

Vadovaujantis 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499, galinčių dalyvauti mokytojų grupė apima dirbančius asmenis, turinčius ne aukštesnį kaip profesinį išsilavinimą, suaugusiuosius, nebaigusius bendrojo ugdymo programos, 40 metų amžiaus ir vyresnius asmenis, neturinčius aukštojo išsilavinimo, ir kitus asmenis, turinčius bakalauro arba bakalauro ir magistro laipsnius, bet neturinčius formalaus vadybinio išsilavinimo ir (ar) pedagogo profesinės kvalifikacijos.

Atsižvelgiant į tai, šiame kvietime gali dalyvauti:

 • būrelių mokytojai, norintys įgyti aukštąjį išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją, kad galėtų dirbti mokytojais. Jie patenka į rodiklio apraše minimą grupę - dirbančius asmenis, turinčius ne aukštesnį kaip profesinį išsilavinimą;
 • profesijos mokytojai, norintys įgyti  aukštąjį išsilavinimą ir mokyti, pvz., pagal kokias nors technologijų programas. Jie taip pat patenka į rodiklio apraše minimą grupę - dirbančius asmenis, turinčius ne aukštesnį kaip profesinį išsilavinimą;
 • mokytojai, turintys kokio nors dalyko bakalaurą ir norintys įgyti pedagogo kvalifikaciją (tokie mokytojai gali dirbti mokyklose, tačiau įstatymai juos įpareigoja per dvejus metus įgyti pedagogo kvalifikaciją). Jie patenka į rodiklio apraše minimą grupę - kitus asmenis, turinčius bakalauro arba bakalauro ir magistro laipsnius, bet neturinčius pedagogo profesinės kvalifikacijos;
 • mokytojai, norintys įgyti kitas dalykines kompetencijas ir dėstyti kitą dalyką nei iki šiol. Su tuo susijęs rodiklio aprašo keitimas, dėl kurio yra sustabdytas kvietimas teikti paraiškas. Ši grupė mokytojų galės dalyvauti kvietime tik įsigaliojus stebėsenos rodiklio aprašo pakeitimui.

Atsakymo data 2020-04-23

Taip, aukštoji mokykla gali teikti savo paraišką ir taip pat dalyvauti kitame projekte kaip partnerė. Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Aprašo 14 punktu, vienas pareiškėjas gali teikti vieną paraišką.

Atsakymo data 2020-04-23