BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Slapukų politika Privatumo politika

 


Finansavimas

Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas

Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03

Atnaujinimo data: 2023-12-21
Paskelbimo data
2019-12-05 00:00
Atnaujinimo data
2023-12-21
Priemonė
Paraiškos pateikimo terminas
2020-02-24 17:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma
100 000,00 Eur
Kvietimui numatytas finansavimas
1 743 267,00 Eur
Prašomas finansavimas Skirtas finansavimas
mln. Eur mln. Eur

Finansavimo skyrimas

Finansavimo tikslas

Pagerinti mokinių bendrojo ugdymo pasiekimus skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje.

Finansuojamos veiklos

  • Švietimas ir mokslas

Remiamos veiklos

  1. Naujų bendrojo ugdymo proceso organizavimo modelių (taip pat gali būti ir įvairios mokymosi pagalbos teikimo mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų) diegimas mokykloje (-ose), atnaujinto bendrojo ugdymo turinio diegimas mokykloje (-ose). 
  1. Virtualių ugdymo(si) aplinkų bendrojo ugdymo institucijose diegimas, įskaitant su virtualių ugdymo(si) aplinkų naudojimu susijusių kompetencijų stiprinimą, taip pat, jeigu reikalinga, papildomai gali būti numatytos virtualių ugdymo(si) aplinkų kūrimo, atnaujinimo ar pritaikymo veiklos. 
  1. Bendrojo ugdymo kokybės gerinimas telkiant mokyklos bendruomenę (pvz., karjeros paslaugos; tėvų informavimas ir mokymas apie vaikų ugdymo poreikius; aktyvesnis tėvų ir mokinių įtraukimas į mokyklos savivaldą; mokyklos mikroklimato gerinimas; demokratinių mokyklos gyvenimo procesų tobulinimas; ugdymo ir mokymo programų įgyvendinimas bendradarbiaujant su švietimo ir kitomis įstaigomis ir pan.).

Galimi pareiškėjai

Savivaldybių administracijos, mokyklos, vykdančios bendrojo ugdymo programas.

Galimi pareiškėjai

  • Viešasis sektorius

Atrankos būdas

Konkursas

Paraiškų pateikimo būdas

Pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios forma PDF formatu pateikiama Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainėje (toliau – DMS) prie konkretaus kvietimo teikti paraiškas.

Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 53 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos ir valandos, t. y. iki 2020 m. vasario 24 d. 17.00 val.  teikia ją per DMS. Kitais būdais išsiųstos ar pristatytos arba po kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino pateiktos paraiškos yra atmetamos.

DMS naudojimosi tvarka nustatyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priede „Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos aprašas“ - https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f44986504ed411e49cf986e1802f1de9/VPkqsoTNtU

Informacija apie DMS: bendrieji dokumentai, mokymo medžiaga, kaip prisijungti prie DMS, kaip pateikti paraišką, viešinama svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/DMS

Susiję dokumentai

Kontaktai

Albertas Šarkovskis, Projektų valdymo skyriaus III vyr. projektų vadovas, Albertas.Sarkovskis@esf.lt, 8 659 80 538

Justas Martinaitis, Projektų valdymo skyriaus III vyr. projektų vadovas, Justas.Martinaitis@esf.lt, 8 659 82 031

Jei perkamos tam tikros paslaugos arba paslaugų paketas, kurių viena ar kelios sudėtinės dalys skirtos darbuotojų kvalifikacijos arba kompetencijos įgijimui/ tobulinimui (pvz. į perkamą ugdymosi organizavimo modelio diegimo paslaugų paketą įtraukti darbuotojų mokymai), tai lėšos, skirtos šios paslaugos dalies išlaidoms apmokėti, paraiškoje turi būti išskirtos iš bendros paslaugos vertės ir grindžiamos taikant Dirbančiųjų mokymo valandos fiksuotąjį įkainį, nustatytą Europos Komisijos deleguotuoju reglamentu, kurio didis yra 7,43 eurai vienam asmeniui už vieną valandą.

Atsakymo data 2020-02-18

Taip. Tai priklauso nuo pareiškėjo ir partnerių sutarimo, veiklų vykdymo pasiskirstymo, biudžeto sudarymo.

Atsakymo data 2020-01-14

Turėtumėte atskirti dvi skirtingas sąvokas – bendrą projekto vertę ir finansavimo lėšų sumą. 46 200 eurų Jūsų atveju būtų didžiausia galima projektui skirti finansavimo iš Europos socialinio fondo lėšų suma.  Kadangi pareiškėjas arba partneris turi prisidėti prie projekto įgyvendinimo 2 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, tai didžiausia galima bendra projekto vertė šiuo atveju sudarytų 47.142,86 Eur (finansavimo lėšos + Jūsų nuosavas įnašas).

Atsakymo data 2020-01-14

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma - 100 000,00 eurų, neįskaičiuojant 2 procentų pareiškėjo arba partnerio nuosavo įnašo. Bet už vieną veiklą tobulinančią mokyklą projektui skiriama finansavimo lėšų suma ne didesnė kaip 23 100,00 eurų (neįskaičiuojant 2 procentų pareiškėjo arba partnerio nuosavo įnašo).

Atsakymo data 2020-01-14

Perskaičiuoti patiems nereikia, nes Jūsų mokyklos mokinių tam tikro dalyko pasiekimų procentai nurodomi  Nacionalinio egzaminų centro mokinių pasiekimų išorinio vertinimo ataskaitoje.  
Atkreipiame dėmesį, kad turi būti pateikti naujausi, bet ne senesni kaip 3 metų mokinių pasiekimo išorinio vertinimo duomenys. Mokyklos, neturinčios pasiekimų išorinio vertinimo, projekte dalyvauti negali.

Atsakymo data 2020-01-14

Taip, licencijų įsigijimas tinkamos išlaidos iš 4 biudžeto kategorijos.

Atsakymo data 2020-01-14

Privačios mokyklos gali būti pareiškėjais (bet ne partneriais), jeigu jos teikia bendrojo ugdymo (pradinis, pagrindinis, vidurinis ugdymas) paslaugas ir turi ne senesnius kaip 3 metų mokinių pasiekimų išorinio vertinimo duomenis tos klasės ir tos ugdymo srities (dalyko), kurių pasiekimus sieks pagerinti.
Atkreipiame dėmesį, kad, remiantis projektų finansavimo sąlygų aprašo 34 punktu, de minimis pagalbos gavėjui gali būti teikiama de minimis pagalba visuose sektoriuose, išskyrus Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus sektorius ir veiklas.

Atsakymo data 2020-01-14

Iš projekto partnerių pirkti paslaugų negalima, tačiau konsultantai gali būti įdarbinti projekte ir gauti darbo užmokestį.

Atsakymo data 2020-01-14

Galimi pareiškėjai pagal priemonę „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ yra savivaldybių administracijos, mokyklos, vykdančios bendrojo ugdymo programas. Taip pat į projektą turi būti įtrauktas privalomas partneris – ne mažiau kaip 1 mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas (veiklą tobulinanti mokykla). Kitais partneriais gali būti viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.
Kurčiųjų reabilitacijos centras nėra bendrojo lavinimo mokykla, todėl šio kvietimo projekte gali dalyvauti tik kaip partneris. Tačiau Jūsų minėti kurčiųjų ugdymo centrai, gali būti ir pareiškėjais, ir partneriais.

Atsakymo data 2020-01-14

Ne. Atkreipiame dėmesį, kad, remiantis projektų finansavimo sąlygų aprašo 30 punktu projektai  privalo turėti dalyvaujančių projekte mokyklų naujausius, bet ne senesnius kaip 3 metų mokinių pasiekimų išorinio vertinimo duomenis tos klasės ir tos ugdymo srities (dalyko), kurių pasiekimus sieks pagerinti.

Atsakymo data 2020-01-14

Pareiškėju (ir partneriu) gali būti ir konsultuojanti, ir veiklą tobulinanti mokykla. Atkreiptinas dėmesys, kad, jei paraišką teiks konsultuojanti mokykla, į projektą turės būti įtrauktos bent dvi veiklą tobulinančios mokyklos, kad būtų pasiektas  PFSA 28 punkte nurodytas privalomas stebėsenos rodiklis.

Atsakymo data 2020-01-14

Visų pirma, pareiškėjas paraiškos 5.4. punkte turėtų identifikuoti visas projekto įgyvendinimo rizikas, jas įvertinti, numatyti priemones joms eliminuoti arba mažinti. Pvz., rizikinga į projektą įtraukti mokyklą, esančią švietimo įstaigų optimizavimo plane. Aišku, įgyvendinimo metu gali atsirasti ir nenumatytų situacijų, tuomet kiekviena tokia problema sprendžiama individualiai.

Atsakymo data 2020-01-14

Taip, bus laikomi vykdančiu personalu ir priskiriami 5-tai kategorijai, jeigu tai – ne administruojantis personalas. Projektą administruojančio personalo (pvz., projekto vadovo, koordinatoriaus, finansininko, pirkimų specialisto, asmens, atsakingo už projekto stebėseną, ir pan.) darbo užmokesčio išlaidos priskiriamos 7 kategorijai.

Atsakymo data 2020-01-14

Savivaldybės teikiamą paraišką pasirašo administracijos direktorius. Sprendžiant klausimą dėl Tarybos įgaliojimo būtinumo reikia vadovautis teisės aktais ir savivaldybėje taikoma praktika.

Atsakymo data 2020-01-14

Pagal šį Aprašą specialioji mokykla paraiškos teikti ir tobulinti savo veiklos negalėtų, kadangi neturi mokinių pasiekimų išorinio vertinimo rezultatų.

Atsakymo data 2020-01-14

Mokykla, pasirinkdama tobulintiną ugdymo sritį ir planuodama veiklas, gali žiūrėti plačiau ir matematikos pasiekimus gerinti per mokinių loginio, kritinio mąstymo, integravimo ir analizės, nestandartinių situacijų nagrinėjimo, dėsningumų atpažinimo ir pan. gebėjimų tobulinimą. Visiškai logiška, jog tokie gebėjimai ugdomi ir kitose srityse (dalykuose), todėl tik nuo paraiškos teikėjo pasirinkimo ir pagrindimo priklauso, ar su kitomis ugdymo sritimis ar dalykais susijusios veiklos, tobulinančios matematikai svarbius gebėjimus, gali būti laikomos tikslingomis.

Atsakymo data 2020-01-14

Pagrindinis kiekvieno šios priemonės projekto siekis – mokinių pasiekimų pagerinimas. Ar pasiektas šis rezultatas, bus nustatoma įvertinus pasirinktos klasės mokinių pasirinktos tobulinti ugdymo srities (dalyko) pasiekimų pokytį projekto pabaigoje (arba per metus po projekto pabaigos) lyginant su mokinių pasiekimų duomenimis, teikiamais kartu su paraiška. Galima projekto trukmė – iki 24 mėn.  Taip pat atkreipiame dėmesį, jog projektu turi būti siekiama 28 PFSA punkte išvardytų stebėsenos rodiklių.

Atsakymo data 2020-01-14

Projektui skiriamos lėšos apskaičiuojamos remiantis projekte dalyvaujančių veiklą tobulinančių mokykla skaičiumi. Kaip bus panaudotos projektui skirtos lėšos, sprendžia paraiškos teikėjas kartu su partneriais. Svarbu, kad būtų laikomasi projektų įgyvendinimui nustatytų reikalavimų.

Atsakymo data 2020-01-14

Ne, negalima. Veiklą tobulinanti mokykla turi pasirinkti, kurios vienos ugdymo srities (dalyko) ir vienos klasės pasiekimus sieks pagerinti. Mokykla turėtų siekti gerinti arba pradinio ugdymo (4 kl. standartizuoti testai), arba 5–8 klasių (8 kl. standartizuoti testai), arba 9–10 klasių (10 kl. PUPP) mokinių pasiekimus.

Atsakymo data 2020-01-14

Jūs turėtumėte remtis 53.4 PFSA punktu, nurodančiu, kad su paraiška paraiškos teikėjas turi pateikti „dokumentą (išrašą iš Nacionalinio egzaminų centro (dabar – Nacionalinės švietimo agentūros) ataskaitos) apie kiekvienos projekte dalyvaujančios mokyklos naujausius, bet ne senesnius kaip 3 metų atitinkamų mokinių pasiekimų išorinio vertinimo duomenis tos klasės ir tos ugdymo srities (dalyko), kurių pasiekimus planuoja gerinti projekto metu“.

Atsakymo data 2020-01-14

Taip, gali, jeigu dirba pagal bendrojo ugdymo programą ir turi ne senesnį nei 3 metų mokinių pasiekimų išorinį vertinimą.

Atsakymo data 2020-01-14

Projektą vykdančiu personalu gali būti laikomas asmuo, įgyvendinantis projekto veiklas, taip pat ir mokytojai, jeigu jie vykdo projekte numatytas veiklas. Atkreipiame dėmesį, kad tiek projekto vadovas, tiek finansininkas laikomi projektą administruojančiu personalu ir jų išlaidos yra priskiriamos „Netiesioginių išlaidų ir kitų išlaidų pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą“ kategorijai (7 kategorija).

Atsakymo data 2020-01-14

Taip, toks pasirinkimas gali būti tikslingas. Visiškai logiška, jeigu siekiant pagerinti kurios nors klasės mokinių pasiekimus su jais pradedama dirbti gerokai anksčiau.

Atsakymo data 2020-01-14

Taip. PFSA nenumato jokių apribojimų dėl mokyklų iš skirtingų savivaldybių dalyvavimo.

Atsakymo data 2020-01-14

Teigiamo pokyčio dydis nėra apibrėžtas. Projekto įgyvendinamos veiklos turi prisidėti prie pasirinktos ugdymo srities (dalyko) ir klasės mokinių pasiekimų gerinimo, t. y. teigiamo pokyčio.

Atsakymo data 2020-01-14

Konsultantais gali būti ir vadovėlių autoriai, jeigu jie turi reikiamos patirties mokyklų veiklos tobulinimo srityje.

Atsakymo data 2020-01-14

Remiantis projektų finansavimo sąlygų aprašo 14 punktu, galimi partneriai yra viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.

Atsakymo data 2020-01-14

Taip, gali. Atkreipiame dėmesį, kad remiantis 15 priemonės „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ PFSA punktu, jeigu pareiškėjas yra bendrojo ugdymo mokykla, ji gali teikti tik vieną paraišką kuriai nors iš 11 PFSA punkte numatytų remiamų veiklų.

Atsakymo data 2020-01-14

Taip, gali. Veiklą tobulinanti mokykla gali dalyvauti tik viename projekte, konsultuojančiajai mokyklai tokių apribojimų nėra.

Atsakymo data 2020-01-14

Ne, šis kvietimas skirtas bendrojo ugdymo mokykloms.

Atsakymo data 2020-01-14

Mokykla, nevykdžiusi mokyklos veiklos išorės vertinimo, projekte dalyvauti gali, tačiau ji negaus vertinimo  balų už antrąjį kriterijų. Atkreipiame dėmesį, kad sumuojami visų veiklą tobulinančių mokyklų rezultatai ir dalijami iš šių mokyklų skaičiaus. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad antrojo kriterijaus vertinimui tinkamas bet kada atliktas išorės vertinimas.

Atsakymo data 2020-01-14

Ne, nebūtina. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše prie šio rodiklio (P.S.382) nurodyta, kad „stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu asmuo įtraukiamas į mokymų dalyvių sąrašą“. Atkreipiame dėmesį, kad pagal šio rodiklio įskaitymo metodiką, mokymai turėtų būti ne trumpesni kaip 8 akademinės valandos.

Atsakymo data 2020-01-14

Jei ši organizacija teiks paslaugas, viešasis pirkimas turi būti vykdomas. Tokiu atveju su paraiška turite pateikti įrodymus, kad įsigijote šias paslaugas ir turite sutartį, kad ši organizacija vykdys konsultavimą projekto finansavimo sutarties pasirašymo atveju. Kitu atveju, viešasis juridinis asmuo, veikiantis švietimo srityje, gali būti papildomai įtrauktas ir kaip projekto partneris. Tada viešojo pirkimo vykdyti nebūtina, o organizacijos darbuotojams bus galima mokėti darbo užmokestį iš projekto lėšų.

Atsakymo data 2020-01-14

Projektų finansavimo sąlygų apraše nėra nustatyta minimalaus mokinių pasiekimų rezultato skirtumo tarp konsultuojančios ir veiklas tobulinančių mokyklų. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad tuo atveju, kai konsultuojanti mokykla turi tik minimaliai geresnius rezultatus, prie partnerių pasirinkimo pagrįstumo dalies (paraiškos 5.3 punktas) turėtumėte pateikti argumentus, kodėl nebuvo pasirinkta konsultuojanti mokykla su aukštesniais pasiekimais.

Atsakymo data 2020-01-14

Vertinant mokyklas pagal jų priskyrimą skirtingų tipų gyvenamosioms vietovėms bus vadovaujamasi ne Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika, bet Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatyme apibrėžtomis sąvokomis. Visos Lietuvos miestuose (ne tik savivaldybių centruose) esančios mokyklos bus laikomos miesto mokyklomis.

Atsakymo data 2020-01-14

Taip, gali. Projekte kaip konsultantai gali dalyvauti įstaigos, organizacijos ir pavieniai asmenys (taip pat ir privatūs juridiniai asmenys), turintys patirties mokyklų veiklos tobulinimo srityje. Atkreipiame dėmesį, kad konsultantu (-ais) nėra laikomi tie asmenys, organizacijos, institucijos, ar mokslininkai, iš kurių planuojama pirkti projekto produktus (pavyzdžiui, sukurtą modelį, virtualią aplinką ir pan.) ar su jais susijusias paslaugas (pavyzdžiui, diegimą ir pan.)

Atsakymo data 2020-01-14