BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Slapukų politika Privatumo politika

 


Spausdinti

Finansavimas

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Kompetencijos LT“ Nr. 3 (atnaujintas)

Nr. 09.4.3-ESFA-K-814-03

Atnaujinimo data: 2019-12-10
Paskelbimo data
2019-07-26 00:00
Atnaujinimo data
2019-12-10
Priemonė
Paraiškos pateikimo terminas
2020-02-03 23:59
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma
2 000 000,00 Eur
Kvietimui numatytas finansavimas
4 000 000,00 Eur
Prašomas finansavimas Skirtas finansavimas
mln. Eur mln. Eur

Finansavimo skyrimas

Finansavimo tikslas

Užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas, siekiant sudaryti galimybę įmonių darbuotojams gauti aukščiausios kokybės mokymus.

Finansuojamos veiklos

  • Verslas

Remiamos veiklos

Mokymų, skirtų suteikti kompetencijų rinkinį, reikalingą pradėti dirbti pagal profesijas, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, rengimas.

Pagal Aprašą finansavimas skiriamas mokymams, skirtiems suteikti kompetencijų rinkinį, reikalingą pradėti dirbti pagal profesijas, nurodytas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 (toliau – Aprašas) 19.2 papunktyje.

Galimi pareiškėjai

 Verslo asociacijos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai, klasterio koordinatoriai, viešosios įstaigos, kurių pagrindinė veikla yra teikti inovacijų konsultavimo ir (ar) inovacijų paramos paslaugas, viešosios įstaigos, kurių pagrindinė veikla yra teikti verslumo skatinimo ir įmonių konkurencingumo didinimo paslaugas, viešosios įstaigos, kurių viena iš veiklų yra investicinės aplinkos gerinimas, skaitmeninių inovacijų centrai, dalyvaujantys bent vienoje Europos Komisijos skaitmeninių inovacijų diegimo srityje, juridiniai asmenys, pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį atstovaujantys įmonių konsorciumui, atitinkantys Aprašo 19.4 papunktyje nurodytą specialųjį projektų atrankos kriterijų.

Partneriai negalimi.

Galimi pareiškėjai

  • Verslas

Atrankos būdas

Konkursas

Paraiškų pateikimo būdas

Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 56 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), o jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – įgyvendinančiajai institucijai raštu Projektų taisyklių III skyriaus dvyliktajame skirsnyje nustatyta tvarka.

Paraiška ir jos elektroninė versija (jei teikiama popierinė paraiška) Europos socialinio fondo agentūrai turi būti pateikti vienu iš šių būdų:

  • asmeniškai pristatyta pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;

  • pristatyta pašto kurjerio;

  • atsiųsta registruotu paštu;

pateikta kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu.

Įgyvendinančiosios institucijos, priimančios paraiškas, pavadinimas:Europos socialinio fondo agentūra.
Įgyvendinančiosios institucijos adresas:Gynėjų g. 16, 01109 Vilnius.

Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, (toliau – Taisyklės) pareiškėjai, teikdami paraiškas ir su jomis susijusią informaciją, ir projektų vykdytojai projektų įgyvendinimo metu ir poprojektiniu laikotarpiu privalo naudotis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetaine (toliau – DMS), išskyrus Taisyklėse nustatytas išimtis. DMS naudojimosi tvarka nustatyta Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos apraše (Taisyklių 1 priedas).

Pareiškėjas gali teikti ne daugiau kaip vieną paraišką vieno kvietimo teikti paraiškas metu.

 

Susiję dokumentai

2014-10-08

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės

Nuoroda
Dokumento kategorija Nacionaliniai teisės aktai
Dokumentą priėmė: Finansų ministerija

Kontaktai

Edita Skonsmonienė, edita.skonsmoniene@esf.lt , tel. 8 659 80 527

Rasa Balžekienė, rasa.balzekiene@esf.lt, tel. 8 659 80 684

Taip, tai ir  reikštų, kad turintis kvalifikaciją ir dirbantis, pvz., programuotoju asmuo gali mokytis specializacijos kompetencijų ir (arba) specializacijos modulių pagal temas nurodytas Aprašo 5 priedo 6.1 punkte. Mokymai pagal nurodytas temas negali būti trumpesni kaip 480 val. Be to, darbuotoją galima perkvalifikuoti: pvz., finansininką perkvalifikuoti į programuotoją – jis persikvalifikuotų pagal priedo 5.1 punkte numatytą programą, kuri nebūtų trumpesnė kaip 480 val., ir prireikus dar galėtų mokytis papildomų specializacijų, kurios nurodytos 5.2 punkte (šiuo atveju 5.2 punkte nurodytų specializacijų mokymo trukmė nereglamentuojama).

Atsakymo data 2020-01-30

Vadovaujantis Aprašo 27 punkto reikalavimais, dalyvis visą mokymosi laikotarpį turi būti įdarbintas pagal darbo sutartį.

Atsakymo data 2020-01-30

Aprašas nenumato apribojimų, kokiu darbo krūviu projekto dalyvis turi  būti įdarbintas tada, kai baigia dalyvauti projekto veiklose, tačiau atkreipiame dėmesį, kad pagal Aprašo 9   punkte sakoma, jog „priemonės tikslas - užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas, siekiant sudaryti galimybę įmonių darbuotojams gauti aukščiausios kokybės mokymus“. Taigi dalyvis, gavęs aukščiausios kokybės mokymus, kurie suteikia kompetenciją pradėti dirbti pagal Aprašo 19.2 punkte nurodytas profesijas ir dirbantis galimai ne visu etatu, neturės galimybės realizuoti savo užsibrėžtų tikslų, dirbti ir tobulėti pagal profesiją, kurią tobulino projekto mokymuose.

Atsakymo data 2020-01-30

Jeigu vienas iš narių yra Lietuvoje registruota įmonė ir ji atitinka Aprašo 19.4 p. taikomus reikalavimus, tai toks pareiškėjas yra tinkamas.

Atsakymo data 2019-12-20

Konsorciumas – tai laikinas, savanoriškas įmonių susivienijimas konkretiems uždaviniams spręsti, stambiems projektams ar programoms įgyvendinti.

Pareiškėjo tinkamumas bus vertinamas pagal jungtinės veiklos sutartį. Pagal Aprašo 19.4 p. jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties sudarymo data turi būti vertinama, nes ši sutartis pagrindžia, kad pareiškėjas atstovauja konsorciumui, kuris sudarytas ne vėliau kaip prieš dvejus metus iki paraiškos pateikimo. Darbuotojų skaičius turi būti vertinamas pagal konsorciumui atstovaujančios įmonės darbuotojų skaičių.

Atsakymo data 2019-12-20

Aprašo 19 p. yra nurodomi specialieji projektų atrankos kriterijai, kuriuos kiekvienas projektas turi atitikti. Aprašo 19.3 p. yra nurodytas vienas iš privalomų kriterijų, t. y. projekte numatyta įdarbinti  pagal profesiją ne mažiau kaip 60 proc. mokytų darbuotojų. Įgyvendinimo metu nepasiekus šio reikalavimo būtų vykdomi veiksmai numatyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 22 skirsnyje (atsižvelgiant į visas susijusias aplinkybes).

Atsakymo data 2019-12-20

Toks projekto dalyvis yra netinkamas, nes jis turi būti įdarbintas tik pabaigęs mokymosi kursą.  Jeigu projekto dalyvis pabaigęs mokymus dirbs pagal pakeistą ar papildytą darbo sutartį ir išdirbs 3 mėn., toks dalyvis bus tinkamas.

Atsakymo data 2019-12-20

Pagal Aprašo 27 p. tikslinė grupė yra įmonių darbuotojai. Nėra išskirta, kokių įmonių, tad galėtų dalyvauti bet kokių įmonių darbuotojai. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros  (toliau - SVV) įstatyme yra nurodoma, kad  įmonė - ekonominę veiklą vykdantis juridinis asmuo. Ekonominė veikla savo rizika plėtojama reguliari asmens veikla, kuri apima prekių pirkimą ar pardavimą, prekių gamybą, darbų atlikimą ar paslaugų teikimą kitiems asmenims ir kurią vykdant siekiama gauti pajamų. Jeigu pareiškėjas atitinka SVV įstatyme nurodytą įmonės apibrėžimą, tuomet jis tinkamas pagal priemonę.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas savo sprendimais yra išaiškinęs, kad įmonės sąvoka apima bet kokį ūkinę veiklą vykdantį subjektą, nepaisant jo teisinio statuso ir finansavimo būdų, o ūkine veikla laikoma bet kokia veikla, kurios metu konkrečioje rinkoje siūlomos prekės ir paslaugos, nepriklausomai nuo to, ar siekiama gauti pelno.

Valstybės pagalbos požymiai:

Valstybės (vietos savivaldos institucijos) teikiamos finansinės paramos ūkio subjektams priemonės:

  1. suteiktos iš valstybės lėtų arba remiamos valstybės;
  2. Teikia ūkio subjektams išskirtinę ekonominę naudą, kurios jie negautų rinkos sąlygomis;
  3. Skirtos kai kurių prekių gamybai ar paslaugoms teikti arba kai kuriems ūkio subjektams;
  4. Iškraipo arba gali iškraipyti konkurenciją ir veikia prekybą tarp ES šalių.

 (Sutarties dėl ES veikimo 107 str. 1 d.)

Atsakymo data 2019-12-13

Vertinant pareiškėjo atitiktį pagal Aprašo 19.4 p. nurodytą specialųjį projektų atrankos kriterijų informacija vertinama kompleksiškai (vertinama pagal Juridinių asmenų registro duomenis – t. y . vertinami ir pareiškėjo įstatai ir finansinių ataskaitų duomenys, bei viešai prieinama informacija apie pareiškėjo vykdomas veiklas).

Atsakymo data 2019-12-13

Aprašo 19.2 p. nurodyta mokymų trukmė yra apskaičiuojama astronominėmis valandomis.

Atsakymo data 2019-12-13

Kiekvieną kartą, kai asmuo įdarbinamas toje pačioje įmonėje, turi būti pildomas galutinio naudos gavėjo de minimis patikros lapas (nes per mokymų laiką gali pasikeisti įmonės padėtis).

Atsakymo data 2019-12-13

Jei tiesioginėse veiklose ranga sudaro 100 proc., t. y jei visos paslaugos perkamos, paraiškos 7 p. „Projekto biudžetas“ prie 7 kategorijos „Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą“ reikia nurodyti, ar netiesioginės išlaidos taip pat bus rangos išlaidos, t. y. ar iš netiesioginių išlaidų bus perkamos paslaugos, ar bus įdarbinami asmenys. Jeigu įgyvendinant projektą 100 proc. naudojama ranga, tada netiesioginės išlaidos grindžiamos tiek paraiškoje, tiek įgyvendinant projektą.

Atsakymo data 2019-12-13