BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Slapukų politika Privatumo politika

 


Finansavimas

Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas

Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01

Atnaujinimo data: 2017-06-28
Paskelbimo data
2017-06-26 08:30
Atnaujinimo data
2017-06-28
Priemonė
Paraiškos pateikimo terminas
2017-07-31 17:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma
115 500,00 Eur
Kvietimui numatytas finansavimas
4 981 464,00 Eur
Prašomas finansavimas Skirtas finansavimas
mln. Eur mln. Eur

Finansavimo skyrimas

Finansavimo tikslas

Pagerinti mokinių bendrojo ugdymo pasiekimus skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje. 

Finansuojamos veiklos

  • Švietimas ir mokslas

Remiamos veiklos

1. naujų bendrojo ugdymo proceso organizavimo modelių (taip pat gali būti ir įvairios mokymosi pagalbos teikimo mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų) diegimas mokykloje (-ose), atnaujinto bendrojo ugdymo turinio diegimas mokykloje (-ose);

2. virtualių ugdymo(si) aplinkų bendrojo ugdymo institucijose diegimas (įskaitant su virtualių ugdymo(si) aplinkų naudojimu susijusių kompetencijų stiprinimą, taip pat, jeigu reikalinga, papildomai gali būti numatytos virtualių ugdymo(si) aplinkų kūrimo, atnaujinimo ar pritaikymo veiklos);

3. bendrojo ugdymo kokybės gerinimas telkiant mokyklos bendruomenę (pvz., karjeros paslaugos; tėvų informavimas ir mokymas apie vaikų ugdymo poreikius; aktyvesnis tėvų ir mokinių įtraukimas į mokyklos savivaldą; mokyklos mikroklimato gerinimas; demokratinių mokyklos gyvenimo procesų tobulinimas; ugdymo ir mokymo programų įgyvendinimas bendradarbiaujant su švietimo ir kitomis įstaigomis ir pan.).

 

Papildoma informacija

Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, (toliau – Taisyklės) pareiškėjai, teikdami paraiškas ir su jomis susijusią informaciją, ir projektų vykdytojai projektų įgyvendinimo metu ir poprojektiniu laikotarpiu privalo naudotis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetaine (toliau – DMS), išskyrus Taisyklėse nustatytas išimtis. DMS naudojimosi tvarka nustatyta Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos apraše (Taisyklių 1 priedas).

Jeigu DMS funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, reikalingą informaciją, susijusią su paraiška ar projekto įgyvendinimu, pareiškėjas ar projekto vykdytojas įgyvendinančiajai institucijai ir įgyvendinančioji institucija pareiškėjui ar projekto vykdytojui teikia raštu.

 

Galimi pareiškėjai

Savivaldybių administracijos, mokyklos, vykdančios bendrojo ugdymo programas

Galimi pareiškėjai

  • Viešasis sektorius

Atrankos būdas

Konkursas

Paraiškų pateikimo būdas

Pareiškėjas užpildytą paraiškos formą ir priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 64 punkte nurodytus priedus (toliau – Paraiška) teikia įgyvendinančiajai institucijai raštu (kartu pateikiant į elektroninę laikmeną įrašytą Paraišką) (jeigu įdiegtos funkcinės galimybės – per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę https://dms.finmin.lt/, vadovaudamasis Duomenų teikimo per Duomenų mainų svetainę tvarkos aprašu, kuris skelbiamas svetainėje www.esinvesticijos.lt).

Paraiška (jei teikiama raštu) Europos socialinio fondo agentūrai turi būti pateikti vienu iš šių būdų:

  • asmeniškai pristatyta pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;
  • pristatyta pašto kurjerio;
  • atsiųsta registruotu laišku;
  • pateikta kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.

 

Siunčiant registruota pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2017 m. liepos 31 d. 24:00 val.

Jei paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į Europos socialinio fondo agentūrą iki 2017 m. liepos 31 d. 17:00 val.

Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, pareiškėjas turi užpildyti paraišką ir pateikti ją elektroniniu paštu info@esf.lt iki 2017 m. liepos 31 d. 17:00 val.

 

Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, 01109 Vilnius.

Susiję dokumentai

2014-10-08

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės

Nuoroda
Dokumento kategorija Nacionaliniai teisės aktai
Dokumentą priėmė: Finansų ministerija

2017-04-18

Iš dalies užpildyta priemonės "Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas" paraiškos forma

PDF (3.1 MB)
Dokumento kategorija Paraiškų formos
Dokumentą priėmė: Europos socialinio fondo agentūra

Kontaktai

Albertas Šarkovskis, Projektų valdymo skyriaus II Vyr. projektų vadovas, albertas.sarkovskis@esf.lt, 8 5 246 1391

Edita Skonsmonienė, Projektų valdymo skyriaus II projektų vadovė, edita.skonsmoniene@esf.lt, 8 5 264 9349

Justas Martinaitis, Projektų valdymo skyriaus II projektų vadovas, justas.martinaitis@esf.lt ,  8 5 2500690

Asta Kulbačiauskienė, Projektų valdymo skyriaus II projektų vadovė, asta.kulbaciauskiene@esf.lt , 8 5 2610580

 

Atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu vyksta pareiškėjų konsultacijos. Išsamią informaciją apie jų laikus ir registracijos tvarką galite rasti čia:

https://www.esf.lt/lt/susisiekite-su-mumis/renginiai/1/konsultacijos-pareiskejams-ketinantiems-teikti-paraiskas-pagal-priemone-ikimokyklinio-ir-bendrojo-ugdymo-mokyklu-veiklos-tobulinimas/event-43

Ne, nebūtina. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše prie šio rodiklio (P.S.382) nurodyta, kad „stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu asmuo įtraukiamas į mokymų dalyvių sąrašą“. Atkreipiame dėmesį, kad pagal šio rodiklio įskaitymo metodiką, mokymai turėtų būti ne trumpesni kaip 8 akademinės valandos.

Atsakymo data 2017-07-25

Ne, negalima. 7 kategorijos išlaidų suma turi sudaryti 40 procentų nuo 5 biudžeto išlaidų kategorijai apskaičiuotos sumos. Jei rengiant paraiškos biudžetą atsiranda poreikis mažinti planuojamas išlaidas (pavyzdžiui, kad nebūtų viršyta maksimali galima projekto biudžeto suma), reikėtų mažinti 5 kategorijos išlaidų sumą.

 

Atsakymo data 2017-07-25

40 procentų norma turi būti apskaičiuojama nuo 5 kategorijos („Projekto vykdymas“), į kurią įeina darbo užmokestis tiesiogines veiklas vykdantiems asmenims bei išmokos fiziniams asmenims pagal autorines, civilines (paslaugų) ir kitas sutartis. Pirmiausia apskaičiuokite 5 kategorijos išlaidų sumą, o 40 procentų, apskaičiuotų nuo šios sumos, bus skiriama 7 kategorijai. Bendra projekto (abiejų kategorijų) išlaidų suma neturi viršyti maksimalaus Jūsų projekto biudžeto (po 23 100 Eur + 2% nuosavo įnašo už kiekvieną veiklą tobulinančią mokyklą).

Atsakymo data 2017-07-25

Jei ši organizacija teiks paslaugas, viešasis pirkimas turi būti vykdomas. Tokiu atveju su paraiška turite pateikti įrodymus, kad įsigijote šias paslaugas ir turite sutartį, kad ši organizacija vykdys konsultavimą projekto finansavimo sutarties pasirašymo atveju. Kitu atveju, viešasis juridinis asmuo, veikiantis švietimo srityje, gali būti papildomai įtrauktas ir kaip projekto partneris. Tada viešojo pirkimo vykdyti nebūtina, o organizacijos darbuotojams bus galima mokėti darbo užmokestį iš projekto lėšų.

Atsakymo data 2017-07-25

Pagal šį vertinimo kriterijų profesinės mokyklos nėra išskirtos kaip atskiras mokyklos tipas, todėl balai Jūsų atveju nebūtų suteikiami.

Atsakymo data 2017-07-25

Pagal Projektų finansavimo sąlygų aprašo 5-ąjį kriterijų mokyklai, kuri yra ir daugiakalbėje aplinkoje, ir joje mokoma tik tautinių mažumų kalba, papildomi balai nebūtų skiriami. Todėl Projektų finansavimo sąlygų aprašo 6 priede („Projekte veiklas tobulinančių mokyklų sąrašas“) mokykla kalbiniu aspektu neturi būti priskirta nei vienai iš išvardintų kategorijų.

Atsakymo data 2017-07-25

Projektų finansavimo sąlygų apraše nėra nustatyta minimalaus mokinių pasiekimų rezultato skirtumo tarp konsultuojančios ir veiklas tobulinančių mokyklų. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad tuo atveju, kai konsultuojanti mokykla turi tik minimaliai geresnius rezultatus, prie partnerių pasirinkimo pagrįstumo dalies (paraiškos 5.3 punktas) turėtumėte pateikti argumentus, kodėl nebuvo pasirinkta konsultuojanti mokykla su aukštesniais pasiekimais.

Atsakymo data 2017-07-25

Pasitikrinti galima LR švietimo ir mokslo ministro įsakymo Nr. V-1248 „Dėl Mokyklų, nurodytų mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos priedo 10.3–10.6, 14.1–14.13, 16.3 ir 16.4 punktuose, sąrašų patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 2016 m. rugsėjo 24 d.) 18, 19, 20 ir 21 punktuose. Šio teisės akto 18 ir 19 punktuose pateikiami baigtiniai mokyklų, atitinkančių Metodikos 1 priedo 16.3 punktą (daugiakalbėje aplinkoje esančių mokyklų valstybine mokomąja kalba ir mišrių mokyklų, kurios yra daugiakalbėje aplinkoje) sąrašai, o 20 ir 21 punktuose pateikiami baigtiniai mokyklų, atitinkančių Metodikos 1 priedo 16.4 punktą (mokyklų, kuriose mokoma tik tautinių mažumų kalba ir tautinių mažumų kalba mokančių mišrių mokyklų, kurios yra ne daugiakalbėje aplinkoje), sąrašai (nuorodos į atitinkamą Metodikos priedo punktą pateiktos prie įsakymo punktų pavadinimų).

 

Atsakymo data 2017-07-25

Jei projektu ketinama gerinti 10 klasių mokinių pasiekimų rezultatus, veiklą tobulinančios mokyklos teikia laisvos formos pažymą apie pasirinktos klasės ir pasirikto dalyko (ugdymo srities) mokinių pasiekimo vidurkį, kurį apskaičiuoja pačios pagal naujausių pagrindinio ugdymo pasiekimo patikrinimo (PUPP) rezultatų duomenis. Atskiro rašto iš Nacionalinio egzaminų centro prašyti nereikia

Atsakymo data 2017-07-25

Vertinant mokyklas pagal jų priskyrimą skirtingų tipų gyvenamosioms vietovėms, bus vadovaujamasi ne Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika, bet Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatyme apibrėžtomis sąvokomis. Visos Lietuvos miestuose (ne tik savivaldybių centruose) esančios mokyklos bus laikomos miesto mokyklomis.

 

Atsakymo data 2017-07-25

Taip, gali. Projekte kaip konsultantai gali dalyvauti įstaigos, organizacijos ir pavieniai asmenys (taip pat ir privatūs juridiniai asmenys), turintys patirties mokyklų veiklos tobulinimo srityje. Atkreipiame dėmesį, kad konsultantu (-ais) nėra laikomi tie asmenys, organizacijos, institucijos, ar mokslininkai, iš kurių planuojama pirkti projekto produktus (pavyzdžiui, sukurtą modelį, virtualią aplinką ir pan.) ar su jais susijusias paslaugas (pavyzdžiui, diegimą ir pan.)

Atsakymo data 2017-07-25

Mokyklų veiklos tobulinimas, kaip ir konsultavimas, yra tęstinė veikla, o ne vienkartiniai užsiėmimai (seminarai, konferencijos, programos ir pan.). Su mokytojų kvalifikacijos tobulinimu susijusi veikla tinkama tuo atveju, jeigu ja buvo siekiama pagerinti konkrečioje mokykloje vykstančius procesus, siekiama mokyklos veiklos kokybės gerinimo.

Atsakymo data 2017-06-08

Mokyklų veiklos tobulinimas – veikla, kuria siekiama mokykloje vystančių procesų kokybės gerinimo, mokyklos, kaip švietimo institucijos, veiklos pažangos. Jeigu reikia detalesnio paaiškinimo, rekomenduotume atkreipti dėmesį į Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės vertinimo rodikliuose įvardijamas sritis bei temas.

Atsakymo data 2017-06-08

Tai priklauso nuo to, kaip Jūs patys nusimatysite paraiškoje. Projektų finansavimo sąlygų apraše nenumatytas privalomas sukurtų produktų registravimas.

Atsakymo data 2017-05-16

Ne.

Atsakymo data 2017-05-16

Rengiant paraišką 7 kategorijoje "Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą" nurodyti ir pagrįsti 40 proc. netiesioginių išlaidų nereikia.  Tačiau paraiškos 6 punkto veiklų aprašymuose turi būti nurodyta, kaip bus vykdomos veiklos: turi būti aprašyti visi projekto tikslui pasiekti būtini veiksmai, įskaitant ir tuos veiksmus, kurie finansuojami iš 7 biudžeto išlaidų kategorijos. Aprašant veiklas išlaidų detalizuoti nereikia. Veiklų aprašymai turi būti išsamūs, o veiklos turės būti vykdomos taip, kaip aprašytos. Nors projekto įgyvendinimo metu veiklų išlaidos ir kaip jos patirtos nebus tikrinamos, tačiau  bus tikrinama, ar veiklos buvo vykdomos tokia apimtimi, kokia aprašytos paraiškos 6 punkte.   

Atsakymo data 2017-05-16

Taip. Remiantis  projektų finansavimo sąlygų aprašo 86 punktu, projekto vykdytojas projekto metu arba ne vėliau kaip per metus, po projekto pabaigos Įgyvendinančiajai institucijai turi pateikti pasirinktos ugdymo srities ir klasės, kurios mokinių pasiekimus buvo siekta pagerinti, mokinių pasiekimų išorinio vertinimo duomenis, t.y. ne tų mokinių, kurie mokėsi aštuntose klasėse rengiant paraišką, o naujo vertinimo laikotarpiu aštuntose klasėse besimokančių mokinių įvertinimus.

Atsakymo data 2017-05-16

Ne. Remiantis  projektų finansavimo sąlygų aprašo 39 punktu, projektai privalo turėti dalyvaujančių projekte mokyklų ne senesnius kaip 3 metų mokinių pasiekimų išorinio vertinimo duomenis tos klasės ir tos ugdymo srities (dalyko), kurių pasiekimus sieks pagerinti. Jeigu Jūs pasirenkate gerinti 4 klasės pasiekimus, turite gerinti visų mokyklos 4 klasės mokinių pasiekimus, neišskiriant konkrečių klasių.

Atsakymo data 2017-05-16

Ne. Remiantis  projektų finansavimo sąlygų aprašo 39 punktu, projektai privalo turėti dalyvaujančių projekte mokyklų ne senesnius kaip 3 metų mokinių pasiekimų išorinio vertinimo duomenis tos klasės ir tos ugdymo srities (dalyko), kurių pasiekimus sieks pagerinti. Jūs turėtumėte apsispręsti, kurios klasės pasiekimus gerinsite.

Atsakymo data 2017-05-16

Konsultantas pateiktame CV turi deklaruoti ir dokumentais pagrįsti, kad jis turi patirties mokyklų veiklos tobulinimo srityje.

Atsakymo data 2017-05-16

Taip. Remiantis  projektų finansavimo sąlygų aprašo 58 punktu, veiklos gali būti pradėtos įgyvendinti ir išlaidos gali būti patirtos ir apmokėtos iki sutarties pasirašymo, bet ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d., su sąlyga, kad visos projekto veiklos nėra baigtos pareiškėjui pateikiant paraišką.

Atsakymo data 2017-05-16

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų. Mokyklos projekto finansavimui gali naudoti savivaldybės biudžeto lėšas, skirtas ūkinei veiklai vykdyti; lėšas iš pajamų už teikiamas paslaugas; fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotas, paramos ar kitais teisėtais būdais perduotas lėšas; kitas teisėtu būdu įgytas lėšas. Projekto išlaidų finansavimui negali būti skiriamos lėšos iš mokinio krepšelio ar kitų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų; tikslinės paskirties lėšų; lėšų, skirtų kitiems iš ES fondų finansuojamiems projektams vykdyti.

Atsakymo data 2017-05-16

Ne. Atsižvelgdami į tai, kad už projekto įgyvendinimo eigą ir pasiektus rezultatus atsakingas pareiškėjas, rekomenduojame su partneriais sudaryti bendradarbiavimo sutartį, kurioje būtų nurodyta, kurios institucijos bus atsakingos už veiklas, kokiu būdu prisidės partneriai, kaip vyks atsiskaitymai tarpusavyje ar pan.

Atsakymo data 2017-05-16

Ne.  Atkreipiame dėmesį, kad, remiantis projektų finansavimo sąlygų aprašo 39 punktu, projektai  privalo turėti dalyvaujančių projekte mokyklų (įskaitant ir konsultuojančias mokyklas)  ne senesnius kaip 3 metų mokinių pasiekimų išorinio vertinimo (Nacionalinio egzaminų centro) duomenis tos klasės ir tos ugdymo srities (dalyko), kurių pasiekimus sieks pagerinti.

Atsakymo data 2017-05-16

Ne. Remiantis  projektų finansavimo sąlygų aprašo 25 punktu, veiklą tobulinanti mokykla gali dalyvauti tik viename projekte. 

Atsakymo data 2017-05-16

Norėtumėme atkreipti dėmesį, kad virtuli ugdymo aplinka priskiriama ilgalaikiam nematerialiam turtui, todėl jos kūrimo ir diegimo išlaidos turi būti numatytos 4 biudžeto kategorijoje ir tokias paslaugas gali teikti ir fiziniai, ir juridiniai asmenys. Tačiau paslaugas, nesusijusias su tokio turto sukūrimu (5 biudžeto kategorija) galės teikti tik fiziniai asmenys. 

Atsakymo data 2017-05-08

Vykdantysis personalas – žmonės, kurie vykdo veiklą, pavyzdžiui, mokytojai. Projekto vadovas, buhalteris – tai administracinis personalas. 

Atsakymo data 2017-05-08

Pareiškėjo įstaigos vadovo pasirašytas laisvos formos dokumentas. Projekto partneriams atskirai nuosavą įnašą pagrindžiančių dokumentų teikti nereikia.

Atsakymo data 2017-05-08

Projektu turi būti siekiama stebėsenos rodiklių – paramą gavusios mokyklos ir švietimo įstaigų darbuotojai, kurie dalyvavo neformalaus ugdymo programose. 
Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų aprašo 86 punktu,  projekto vykdytojas projekto metu arba ne vėliau kaip per metus, po projekto pabaigos Įgyvendinančiajai institucijai turės pateikti pasirinktos ugdymo srities ir klasės, kurios mokinių pasiekimus buvo siekta pagerinti, mokinių pasiekimų išorinio vertinimo duomenis. 

Atsakymo data 2017-05-08

Ne.  Partneriai gali būti viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.

Atsakymo data 2017-05-08

Taip. Tai priklauso nuo pareiškėjo ir partnerių sutarimo, veiklų vykdymo pasiskirstymo, biudžeto sudarymo.

Atsakymo data 2017-05-08

Turėtumėte atskirti dvi skirtingas sąvokas – bendrą projekto vertę ir finansavimo lėšų sumą. 46 200 eurų Jūsų atveju būtų didžiausia galima projektui skirti finansavimo iš Europos socialinio fondo lėšų suma.  Kadangi pareiškėjas arba partneris turi prisidėti prie projekto įgyvendinimo 2 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, tai didžiausia galima bendra projekto vertė šiuo atveju sudarytų 47.142,86 Eur (finansavimo lėšos + Jūsų nuosavas įnašas).

Atsakymo data 2017-05-08

Teigiamo pokyčio dydis nėra apibrėžtas. Projekto įgyvendinamos veiklos turi prisidėti prie pasirinktos ugdymo srities (dalyko) ir klasės mokinių pasiekimų gerinimo, t.y. teigiamo pokyčio.

Atsakymo data 2017-05-08

Taip. Projektų finansavimo sąlygų apraše nenumatyti  apribojimai dėl mokyklų iš skirtingų savivaldybių dalyvavimo viename projekte. 

Atsakymo data 2017-05-08

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma - 115 500,00 eurų, neįskaičiuojant 2 procentų pareiškėjo arba partnerio nuosavo įnašo. Didžiausia galima projekto vertė kartu su nuosavu įnašu – 117.857,14 Eur. Bet už vieną veiklą tobulinančią mokyklą projektui skiriama finansavimo lėšų suma ne didesnė kaip 23 100,00 eurų (neįskaičiuojant 2 procentų pareiškėjo arba partnerio nuosavo įnašo).

Atsakymo data 2017-05-08

Perskaičiuoti patiems nereikia, nes Jūsų mokyklos mokinių tam tikro dalyko pasiekimų procentai nurodomi Nacionalinio egzaminų centro mokinių pasiekimų išorinio vertinimo ataskaitoje.  
Atkreipiame dėmesį, kad toks vertimas turėtų būti atliktas ne seniau, kaip prieš 3 metus iki paraiškos pateikimo. Mokyklos, neturinčios pasiekimų išorinio vertinimo, projekte dalyvauti negali. 

Atsakymo data 2017-05-08

Taip. Pavyzdžiui mokykla turi gerus matematikos aštuntokų pasiekimų rezultatus, tačiau prastus ketvirtokų skaitymo. Vadinasi, ji gali dalyvauti viename projekte, kaip veiklą tobulinanti mokykla ir gerinti ketvirtokų skaitymo rezultatus, o kitame projekte - dalyvauti kaip konsultuojanti mokykla ir padėti kitoms mokykloms gerinti matematikos aštuntokų rezultatus (nes šioje srityje ji yra stipresnė).  

Atsakymo data 2017-05-08

Taip, licencijų įsigijimas tinkamos išlaidos iš 4 biudžeto kategorijos. 

Atsakymo data 2017-05-08

Projekto administravimo paslaugos turi būti apmokamos iš netiesioginių išlaidų. Paslaugas gali teikti išorinis paslaugų tiekėjas.

Atsakymo data 2017-05-08

Privačios mokyklos gali būti ir pareiškėjais, ir partneriais, jeigu jos teikia bendrojo ugdymo (pradinis, pagrindinis, vidurinis ugdymas) paslaugas ir turi ne senesnius kaip 3 metų mokinių pasiekimų išorinio vertinimo duomenis tos klasės ir tos ugdymo srities (dalyko), kurių pasiekimus sieks pagerinti.
Atkreipiame dėmesį, kad, remiantis projektų finansavimo sąlygų aprašo 26 punktu, de minimis pagalbos gavėjui gali būti teikiama de minimis pagalba visuose sektoriuose, išskyrus Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus sektorius ir veiklas. Finansavimas de minimis pagalbos gavėjams pagal Aprašo 44–46 punktuose nurodytus reikalavimus teikiamas projekto sutartyje ir Apraše nustatyta tvarka.

Atsakymo data 2017-05-08

Iš projekto partnerių pirkti paslaugų negalima, tačiau konsultantai gali būti įdarbinti projekte ir gauti darbo užmokestį. 

Atsakymo data 2017-05-08

Taip. Planuojama, kad kvietimas bus paskelbtas šių metų III-ią ketvirtį.

Atsakymo data 2017-05-08

Paskelbto kvietimo galimi pareiškėjai yra savivaldybių administracijos, mokyklos, vykdančios bendrojo ugdymo programas.
Jeigu mokykloje nevykdote bendrojo ugdymo programų, esate netinkamas pareiškėjas.
Informuojame, kad ikimokyklinio ugdymo mokykloms bus rengiamas atskiras projektų finansavimo sąlygų aprašas.

Atsakymo data 2017-05-08

Galimi pareiškėjai pagal priemonę „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ yra savivaldybių administracijos, mokyklos, vykdančios bendrojo ugdymo programas. Taip pat į projektą turi būti įtrauktas privalomas partneris – ne mažiau kaip 1 mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas (veiklą tobulinanti mokykla). Kitais partneriais gali būti viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.
Kurčiųjų reabilitacijos centras nėra bendrojo lavinimo mokykla, todėl šio kvietimo projekte gali dalyvauti tik kaip partneris. Tačiau Jūsų minėti kurčiųjų ugdymo centrai, gali būti ir pareiškėjais, ir partneriais.

Atsakymo data 2017-05-08

Ne. Atkreipiame dėmesį, kad, remiantis projektų finansavimo sąlygų aprašo 39 punktu projektai  privalo turėti dalyvaujančių projekte mokyklų ne senesnius kaip 3 metų mokinių pasiekimų išorinio vertinimo duomenis tos klasės ir tos ugdymo srities (dalyko), kurių pasiekimus sieks pagerinti.

Atsakymo data 2017-05-08

Mokyklų veiklos kokybės išorinį vertinimą atlieka Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra. Tokio vertinimo turėjimas nėra privalomas, tačiau reikalingas siekiant pretenduoti gauti balą pagal naudos ir kokybės vertinimo 2 kriterijų.  Tinkami vertinimai, atlikti ne anksčiau nei 2007 metais.

Atsakymo data 2017-05-08

Mokinių pasiekimų išorinį vertinimą atlieka Nacionalinis egzaminų centras. Su paraiška turi būti pateikti naujausi, bet ne senesni kaip 3 metų vertinimo rezultatai. Mokyklos, neturinčios pasiekimų išorinio vertinimo, projekte dalyvauti negali. 

Atsakymo data 2017-05-08

Pareiškėju (ir partneriu) gali būti ir konsultuojanti, ir veiklą tobulinanti mokykla. Atkreiptinas dėmesys, kad, jei paraišką teiks konsultuojanti mokykla, į projektą turės būti įtrauktos bent dvi veiklą tobulinančios mokyklos, kad būtų pasiektas  PFSA 20 punkte nurodytas privalomas stebėsenos rodiklis. 

Atsakymo data 2017-05-08