BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Slapukų politika Privatumo politika

 


Finansavimas

Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje

Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-02

Atnaujinimo data: 2023-12-21
Paskelbimo data
2017-09-22 09:00
Atnaujinimo data
2023-12-21
Priemonė
Paraiškos pateikimo terminas
2018-02-01 17:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma
360 000,00 Eur
Kvietimui numatytas finansavimas
2 780 810,00 Eur
Prašomas finansavimas Skirtas finansavimas
mln. Eur mln. Eur

Finansavimo skyrimas

Finansavimo tikslas

užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas.

 

Kvietimas atnaujintas

Finansuojamos veiklos

 • Švietimas ir mokslas

Remiamos veiklos

įmonių darbuotojų mokymai pameistrystės forma, skirti kvalifikacijai arba jos daliai įgyti.

Galimi pareiškėjai

privatieji juridiniai asmenys, valstybės ir savivaldybės įmonės.

Galimi pareiškėjai

 • Verslas
 • Valstybės įmonės

Atrankos būdas

Konkursas

Paraiškų pateikimo būdas

Užpildyta paraiškos forma ir Aprašo 55 punkte nurodyti priedai turi būti pateikti VšĮ Europos socialinio fondo agentūrai (toliau – Agentūra) raštu.

Paraiška ir jos elektroninė versija (jei teikiama popierinė paraiška) Agentūrai turi būti pateikti vienu iš šių būdų:

 • asmeniškai pristatyta pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;
 • pristatyta pašto kurjerio;
 • atsiųsta registruotu paštu;
 • pateikta kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu.

Europos socialinio fondo agentūra

Gynėjų g. 16, Vilnius, LT-01109

Darbo laikas: Pirmadieniais - Ketvirtadieniais - nuo 08.00 val. iki 17 val., Penktadieniais - nuo 08.00 val. iki 15.45 val. (Pietų pertrauka - 12.00 - 12.45 val.)

Papildoma informacija:

Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, (toliau – Taisyklės) pareiškėjai, teikdami paraiškas ir su jomis susijusią informaciją, ir projektų vykdytojai projektų įgyvendinimo metu ir poprojektiniu laikotarpiu privalo naudotis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetaine (toliau – DMS), išskyrus Taisyklėse nustatytas išimtis. DMS naudojimosi tvarka nustatyta Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos apraše (Taisyklių 1 priedas).

Jeigu DMS funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, reikalingą informaciją, susijusią su paraiška ar projekto įgyvendinimu, pareiškėjas ar projekto vykdytojas įgyvendinančiajai institucijai ir įgyvendinančioji institucija pareiškėjui ar projekto vykdytojui teikia raštu.

Vienas pareiškėjas kvietimo metu gali teikti ne daugiau kaip vieną paraišką pagal Aprašo 11.1 papunktyje nurodytą veiklą.

Susiję dokumentai

2014-10-08

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės

Nuoroda
Dokumento kategorija Nacionaliniai teisės aktai
Dokumentą priėmė: Finansų ministerija

2017-04-01

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma

XLSX (376.2 KB)
Dokumento kategorija Paraiškų priedų formos
Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra

Kontaktai

Dalia Česlauskaitė, projektų valdymo skyriaus III vyr. projektų vadovė, dalia.ceslauskaite@esf.lt tel. 8 659 80 266

Rima Sakalauskienė, projektų valdymo skyriaus III vyr. projektų vadovė, rima.sakalauskiene@esf.lt tel. 8 659 80 262

Remiantis kriterijaus vertinimo aspektais ir paaiškinimais, aukštesnis balas skiriamas projektams, kuriuose planuojamų įdarbinti mokymuose dalyvavusių darbuotojų dalis (ne mažiau kaip 50 procentų) yra didesnė, t.y. jei pareiškėjai planuotų įdarbinti mažiau kaip 50 proc. (pvz. 49 proc.), tai tokie projektai pagal šį kriterijų nėra vertinami. 

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pagal Aprašo 22 p., jei projekto naudos ir kokybės vertinimo metu projektui suteikiama mažiau kaip 20 balų pagal Aprašo 2 priede nurodytus prioritetinius projektų atrankos kriterijus paraiška atmetama.

Atsakymo data 2017-11-06

Mokytojų darbo užmokesčio išlaidos, kai mokama už valandas, kurias mokytojai dalyvauja mokyme, (moko) grindžiamos remiantis Rekomendacijų dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams 11 dalies „Projekto tinkamų finansuoti išlaidų tipai“ 11.6. skyriaus „Darbo užmokestis“ 149 p., t.y. darbo užmokesčio išlaidos neturi viršyti atitinkamos specializacijos ir kvalifikacijos darbuotojams taikomų rinkos dydžių, išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus. Biudžetinių įstaigų darbuotojų, pedagogų, švietimo įstaigų darbuotojų darbo užmokestis turi būti apskaičiuotas vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais tokių darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimą. Vertinant darbo užmokesčio dydžių atitiktį vidutiniams rinkos dydžiams, rekomenduojama naudotis Lietuvos statistikos departamento skelbiamais duomenimis, panašių projektų duomenimis ar projekto vykdytojo pateiktais istoriniais asmens darbo užmokesčio duomenimis arba duomenimis apie įprastai įmonėje (įstaigoje, organizacijoje) ar ūkinę komercinę veiklą vykdančio fizinio asmens taikomą darbo užmokestį už tas pačias funkcijas ir (ar) pareigas (pavyzdžiui, pažymomis dėl konkretaus darbuotojo 6–12 mėnesių darbo užmokesčio vidurkio, pažymomis dėl atitinkamos pareigybės (ar panašias funkcijas atliekančių) darbuotojų bendro darbo užmokesčių vidurkio, projekto vykdytojo viešai skelbiama informacija apie vidutinį darbo užmokestį įmonėje (įstaigoje, organizacijoje) ar pan.).

 Svarbu! Pareiškėjas turi užtikrinti dvigubo finansavimo išlaidų apmokėjimo rizikos nebuvimą. 

Atsakymo data 2017-11-03

De minimis pagalba pagal šią priemonę neteikiama. Vadovaujantis Aprašo 32 p., valstybės pagalba teikiama pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento (toliau – Reglamentas) 31 straipsnį. Aprašas nustato pagalbos mokymui teikimo sąlygas, kurios atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento nuostatas ir yra suderinamos su vidaus rinka. Vadovaujantis Reglamento 4 straipsniu, vienam mokymo projektui skirta pagalba negali viršyti 2 mln. Eur.

Atsakymo data 2017-11-03

Užsienio įmonės gali būti projekto partneriu, tačiau pažymime, kad vadovaujantis Aprašo 25 punktu, projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

Atsakymo data 2017-11-03

Pameistrystės mokymo forma įteisinta Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.44FA08A7226F/MrAIvBKaBL)

Atsakymo data 2017-11-03

Projekto finansavimo intensyvumas bus nustatomas remiantis Aprašo 37.1 p. „jeigu projekte dalyvauja skirtingo dydžio įmonės, projekto finansuojamoji dalis nustatoma pagal mažiausią galimą intensyvumą ir taikoma visoms įmonėms (pvz., jeigu projekte dalyvauja didelės, vidutinės ir mažos įmonės, bus taikomas 50 proc. intensyvumas visoms įmonėms)“ ir aprašo 1 lentelę

1 lentelė. Projekto finansuojamoji dalis.

Eil. Nr.

Pareiškėjo statusas

 

Finansuojamoji dalis

Finansuojamoji dalis (neįgaliesiems mokomiems asmenims)

1.

Labai maža ir maža įmonė

iki 70 proc.

iki 70 proc.

2.

Vidutinė įmonė

iki 60 proc.

iki 70 proc.

3.

Didelė įmonė

iki 50 proc.

iki 60 proc.

Atsakymo data 2017-11-03

Pagal Aprašo 55 p. kartu su paraiška (paraiškos forma pateikta internetinėje svetainėje www.esinvesticijos.lt prie priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ kvietimo) pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus lietuvių kalba:

1) užpildytą Klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, jei pareiškėjas prašo pridėtinės vertės mokesčio išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą. Dokumento formą galima rasti (http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/pirkimo-ir-arba-importo-pridetines-vertes-mokescio-tinkamumo-finansuoti-europos-sajungos-fondu-ir-arba-lietuvos-respublikos-biudzeto-lesomis-klausimynas-2) ;

2) laisvos formos įmonės deklaraciją (jei kvalifikacijai tobulinti darbo vietoje skirtus mokymus baigusių darbuotojų kompetencijas įvertins ir pažymėjimą išduos įmonė) (taikoma 11.2 p. veiklai);

3) pareiškėjo ir partnerio (-ių) (jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriu (-iais), kuris yra privatusis juridinis asmuo) patvirtintus paskutinių trejų finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinius (netaikoma, jeigu pareiškėjas yra pateikęs metinių finansinių ataskaitų rinkinį Juridinių asmenų registrui). Jei pareiškėjas veikia mažiau nei trejus metus, teikiami pareiškėjo patvirtinti įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkiniai pagal įmonės veikimo laiką iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai;

4) pareiškėjo ir partnerio (-ių) (jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriu (-iais), kuris yra privatusis juridinis asmuo) Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“. Dokumento formą galima rasti čia;

5) jeigu projekte dalyvaus neįgalūs asmenys – dokumentų, įrodančių mokomo asmens neįgalumą (neįgaliojo pažymėjimo), kopijas;

6) galiojančios jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties tarp projekto vykdytojo ir partnerio (-ių) kopiją. Aprašo 15 p. nurodyta, kokia informacija turėtų būti jungtinės veiklos (partnerystės) sutartyje;

7) jeigu projekto partneris yra verslo asociacija – užpildytą Aprašo 6 priedą (https://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-parama/2014-2020-m/pameistryste);

8) mokymo programą, aprašytą pagal Aprašo 7 priedą (https://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-parama/2014-2020-m/pameistryste);

9) užpildytą Aprašo 8 priedą (https://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-parama/2014-2020-m/pameistryste).

Taip pat norime atkreipti dėmesį, kad privalomi paraiškos priedai yra pareiškėjo deklaracija ir partnerio (-ių), jei projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), deklaracija (-os). Pareiškėjo deklaracija yra paraiškos formoje. Partnerio deklaracija yra Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 3 priedo pabaigoje. Dokumento formą galima rasti (http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/3-priedas-paraiskos-finansuoti-is-europos-sajungos-strukturiniu-fondu-lesu-bendrai-finansuojama-projekta-forma ) . 

Atsakymo data 2017-11-03

Pagal Aprašo 26 p. tinkama projekto tikslinė grupė yra pareiškėjo ir partnerio (kai partneris yra privatusis juridinis asmuo) darbuotojai, t. y. pareiškėjo ar partnerio įdarbinti asmenys.

Atsakymo data 2017-11-03

Remiantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 421.10 p. ir Rekomendacijų dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams 10.7 p., „netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos, patirtos iš projekto vykdytojo ar partnerio įsigyjant prekes, paslaugas (įskaitant trumpalaikio ir ilgalaikio turto, taip pat nekilnojamojo turto nuomą) ar darbus“: netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos projekto vykdytojui perkant prekes, paslaugas ar darbus iš projekto partnerio, projekto partneriui – iš projekto vykdytojo arba projekto partneriui – iš kito projekto partnerio. Netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos ir išlaidos perkant iš klasterio[1], kurio narys yra projekto vykdytojas ir (ar) partneris, kito nario.  

[1] Klasterio sąvoka apibrėžta Lietuvos klasterių plėtros koncepcijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 4-131.

Atsakymo data 2017-11-03

Pagal Aprašo 13 p. „galimi pareiškėjai yra privatieji juridiniai asmenys, valstybės ir savivaldybės įmonės, galimi partneriai – licencijuoti profesinio mokymo teikėjai, verslo asociacijos, privatieji juridiniai asmenys, prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

Pagal civilinio kodekso 2.34 straipsnį Juridiniai asmenys skirstomi į viešuosius ir privačiuosius. Viešieji juridiniai asmenys yra valstybės ar savivaldybės, jų institucijų arba kitų asmenų, nesiekiančių naudos sau, įsteigti juridiniai asmenys, kurių tikslas – tenkinti viešuosius interesus (valstybės ir savivaldybės įmonės, valstybės ir savivaldybės įstaigos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės ir t. t.). Privatieji juridiniai asmenys yra juridiniai asmenys, kurių tikslas – tenkinti privačius interesus.

Viešoji įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, todėl pagal Aprašą nepriskiriamas prie galimų pareiškėjų ir partnerių.

Atsakymo data 2017-11-03

Pagal Aprašo 19.6 p. projekto partneris (verslo asociacija) turi veikti ne mažiau nei 5 metus ir vienyti ne mažiau nei 20 nuolatinę ūkinę komercinę veiklą vykdančių juridinių asmenų. Šis reikalavimas taikomas projektams, kuriuose įgyvendinama veikla pagal Aprašo 11.2 p. - įmonių darbuotojų mokymai darbo vietoje, skirti kvalifikacijai tobulinti.

Atsakymo data 2017-11-03

Ne, negali, kadangi pagal Aprašo 56 p. vienas pareiškėjas vieno kvietimo metu gali teikti ne daugiau kaip dvi paraiškas: vieną paraišką pagal Aprašo 11.1 papunktyje nurodytą veiklą - įmonių darbuotojų mokymai pameistrystės forma, skirti kvalifikacijai arba jos daliai įgyti ir vieną paraišką pagal Aprašo 11.2 papunktyje nurodytą veiklą - įmonių darbuotojų mokymai darbo vietoje, skirti kvalifikacijai tobulinti.

 

Antro kvietimo metu teikiama paraiška tik veiklai 11.1 p. 

Atsakymo data 2017-11-03

Pagal Projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 46.1 p., 46.5 p., 46.11 p., 46.12 p. ,46.13 p. ir              46.14 p. netinkami finansuoti:

 1. Mokymui, kurį vykdo įmonės laikydamosi nacionalinių privalomųjų mokymo standartų (ES arba Lietuvos Respublikos teisės aktais įteisinti privalomieji mokymai, pvz., darbų saugos mokymai, įmonių darbuotojų mokymai, susiję su pavojingais darbais, nustatytais pavojingų darbų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 1386 „Dėl pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo“, ar potencialiai pavojingais įrenginiais, nustatytais potencialiai pavojingų įrenginių kategorijų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 817 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“, taip pat mokymai, skirti architekto, akušerio, bendrosios praktikos slaugytojo, gydytojo odontologo, vaistininko kvalifikacijai tobulinti);
 2. Mokymai, skirti komandos, organizacijos kultūrai formuoti, asmeniniam efektyvumui ugdyti (pvz., konfliktams spręsti, stresui valdyti, bendravimui, motyvavimui, laikui planuoti, emociniam intelektui, lyderystei, pozityviam mąstymui, strateginiam planavimui, komandinio darbo ir komandos formavimo, kūrybiškumo gebėjimams ugdyti ir panašiai), vadovavimo ir vadybos kompetencijoms ugdyti, verslumo ir eksporto mokymai, pardavimo ir klientų aptarnavimo mokymai;
 3. Tabako gamybos ir tabako prekybos įmonių darbuotojų mokymai;
 4. Asmenų, kurie mokosi profesinėse mokyklose pagal pirminio profesinio mokymo programas, pameistrystės forma organizuojami mokymai;
 5. Mokymai, susiję su produkto, proceso ir paslaugų standartų (pvz., ISO 9001, OHSAS 18001, LEAN, TOC ir pan.) diegimu ir (arba) atnaujinimu;
 6. Vadovų mokymui.

Atsakymo data 2017-11-03

Įgyvendinant veiklą „įmonių darbuotojų mokymai darbo vietoje, skirti kvalifikacijai tobulinti“ gali būti vykdomi darbuotojų mokymai darbo vietoje pagal neformalią (oficialiai nepatvirtintą) tęstinio profesinio mokymo programą, skirtą kvalifikacijai tobulinti. Asmenims, baigusiems minėtus mokymus, įmonė arba verslo asociacija turi išduoti įgytas kompetencijas patvirtinantį pažymėjimą.

Atsakymo data 2017-11-03

Įgyvendinant veiklą „įmonių darbuotojų mokymai pameistrystės forma, skirti kvalifikacijai arba jos daliai įgyti“ pareiškėjas turi užtikrinti pameistrystės forma mokytų darbuotojų įgytų kompetencijų vertinimą (Aprašo 44.3 p.). Pareiškėjas su licencijuotu profesinio mokymo teikėju, sudaręs jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį arba iš kurio pareiškėjas yra įsigijęs ar planuoja įsigyti mokymo ir (ar) kompetencijų vertinimo arba mokymo ir (ar) kompetencijų vertinimo organizavimo paslaugas, turi išduoti:

 1. profesinio mokymo diplomą, baigus formalią programą;
 2. pažymėjimą baigusiam profesinio mokymo programos modulį, įregistruotą Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre;
 3. iš anksto neapibrėžtos formalios mokymo programos dalies, neprilygintos moduliui, baigimo pažymą.

Atkreipiame dėmesį, kad ne mažiau kaip 70 procentų mokymų laiko turi būti skirta praktiniams mokymams darbo vietoje (netaikoma, jei formalaus mokymo programoje ar jos modulyje praktinio ir teorinio mokymo santykis yra kitoks).

Atsakymo data 2017-11-03