BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Slapukų politika Privatumo politika

 


Finansavimas

Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje

Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-03

Atnaujinimo data: 2023-12-21
Paskelbimo data
2018-12-28 00:00
Atnaujinimo data
2023-12-21
Priemonė
Paraiškos pateikimo terminas
2019-04-01 23:59
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma
360 000,00 Eur
Kvietimui numatytas finansavimas
6 921 811,00 Eur
Prašomas finansavimas Skirtas finansavimas
mln. Eur mln. Eur

Finansavimo skyrimas

Finansavimo tikslas

užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas.

Finansuojamos veiklos

 • Švietimas ir mokslas

Remiamos veiklos

 • įmonių darbuotojų mokymas pameistrystės forma, skirtas kvalifikacijai arba jos daliai įgyti;
 • įmonių darbuotojų mokymas darbo vietoje, skirtas kvalifikacijai tobulinti.

Galimi pareiškėjai

privatieji juridiniai asmenys, valstybės ir savivaldybės įmonės.

Galimi pareiškėjai

 • Verslas
 • Valstybės įmonės

Atrankos būdas

Konkursas

Paraiškų pateikimo būdas

Užpildyta paraiškos forma ir Aprašo 55 punkte nurodyti priedai turi būti pateikti Agentūrai per DMS, o jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – Agentūrai raštu Projektų taisyklių III skyriaus dvyliktajame skirsnyje nustatyta tvarka.

Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbia Taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

Paraiška ir jos elektroninė versija (jei teikiama popierinė paraiška) Agentūrai turi būti pateikti vienu iš šių būdų:

 • asmeniškai pristatyta pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;

 • pristatyta pašto kurjerio;

 • atsiųsta registruotu paštu;

 • pateikta kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu.

  Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, (toliau – Taisyklės) pareiškėjai, teikdami paraiškas ir su jomis susijusią informaciją, ir projektų vykdytojai projektų įgyvendinimo metu ir poprojektiniu laikotarpiu privalo naudotis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetaine (toliau – DMS), išskyrus Taisyklėse nustatytas išimtis. DMS naudojimosi tvarka nustatyta Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos apraše (Taisyklių 1 priedas).

  Jeigu DMS funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, reikalingą informaciją, susijusią su paraiška ar projekto įgyvendinimu, pareiškėjas ar projekto vykdytojas įgyvendinančiajai institucijai ir įgyvendinančioji institucija pareiškėjui ar projekto vykdytojui teikia raštu.

   
  Vienas pareiškėjas šio kvietimo metu gali teikti ne daugiau kaip dvi paraiškas: vieną paraišką pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės
  Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 (toliau – Aprašas) 10.1 papunktyje nurodytą veiklą ir vieną paraišką pagal Aprašo 10.2 papunktyje nurodytą veiklą.

  Viena paraiška negali būti pildoma pagal dvi veiklas, tokios paraiškos bus atmetamos. Vienas privatusis juridinis asmuo arba valstybės ir savivaldybės įmonė gali dalyvauti tik viename projekte, teikiamame pagal vieną veiklą, t. y. privatusis juridinis asmuo gali būti tik pareiškėju arba tik partneriu, valstybės ir savivaldybės įmonės gali būti tik pareiškėjomis projekte, teikiamame pagal vieną veiklą.

  Kviečiame pareiškėjus paraiškas teikti ESFA darbo laiku, kad būtų galima pasikonsultuoti iškilus klausimams dėl techninių nesklandumų, jei tokių pasitaikytų.

   


   

Kontaktai

Reda Glinskienė, projektų vadovė, tel. 8 659 80 748, el. p. reda.glinskiene@esf.lt

Aleksandra Rynkunienė, projektų vadovė, tel. 8 659 80 537, el. p. aleksandra.rynkuniene@esf.lt

 

Pagal Aprašo 38 p. 2 lentelės 5.5 p.  tinkamos finansuoti laikomos išlaidos projekto vykdytojui ar partneriui priklausančio ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos pro rata principu, t. y. kiek jis nusidėvėjo naudojamas konkrečių mokymų vykdymo metu.

 

Išlaidų tinkamumas turi atitikti finansavimo reikalavimus, nurodytus Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams (https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/2014-2020-m-rekomendacijos-del-projektu-islaidu-atitikties-europos-sajungos-strukturiniu-fondu-reikalavimams)  

 

Finansinės nuomos (lizingo) būdu įsigyto turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos tinkamos, jei atitinka  finansavimo reikalavimus nurodytus Rekomendacijose.  Prašome atkreipti dėmesį į 10.8 p. bei 191-196 p. reikalavimus.

Atsakymo data 2019-03-20

Teisės aktuose numatyta, kad tinkamos finansuoti  išlaidos yra tiesiogiai su projektu susijusios mokytojų ir mokomų asmenų veiklos išlaidos, pavyzdžiui, kelionės išlaidos, išlaidos, tiesiogiai su projektu susijusioms medžiagoms ir reikmenims, įrankių ir įrenginių nusidėvėjimo, kiek jie nusidėvėjo naudojami vien mokymo projektui, išlaidos. Apgyvendinimo išlaidos neįtraukiamos, išskyrus būtinas mokytojų, kurie yra neįgalūs, apgyvendinimo išlaidas.

 

Patalpų naudojimo nusidėvėjimas nenumatytas.

Atsakymo data 2019-03-20

Vieno mokamo darbuotojo fiksuotas įkainis FĮ skaičiuojamas pagal formulę,:

FĮ = P1 + P2= 4,5964 + P2 ≈ 4,6 Eur + P2

P1 - P1 – vienos valandos išlaidų mokymų teikėjams dydžio vienam darbuotojui fiksuotasis dydis (toliau – Išlaidų mokymų teikėjams fiksuotasis dydis).

P2 – vidutinis vienos valandos atlygio vienam darbuotojui, kuris dalyvauja mokymuose, fiksuotasis įkainis (toliau – Atlygio fiksuotasis dydis).

P1 – nekintantis dydis;

P2 – kintantis dydis ir atlygio fiksuotasis įkainis nustatomas atsižvelgiant į organizacijos juridinį statusą bei remiantis:

- aktualia Institucijų darbo užmokesčio ataskaitos versija, bei joje nurodytu viešojo valdymo institucijų projekto dalyvių, kurie dirba pagal neterminuotą darbo sutartį, darbo užmokesčio fiksuotuoju įkainiu (kai viešosios įmonės), taikomas FĮ-023 (https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/viesojo-valdymo-instituciju-projektu-dalyviu-darbo-uzmokescio-fiksuotuju-ikainiu-nustatymo-tyrimo-ataskaita)

- aktualia Darbo užmokesčio ataskaitos versija bei jos prieduose nurodytais privačių juridinių asmenų projektų dalyvių valandiniais įkainiais pagal skirtingas ekonominės veiklos rūšis (kai privačios įmonės), taikomas FĮ-030 (https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/privaciu-juridiniu-asmenu-projektu-dalyviu-darbo-uzmokescio-fiksuotuju-ikainiu-nustatymo-tyrimo-ataskaita)

Atsakymo data 2019-03-20

Teikiant paraišką pagal Aprašo 10.2 p. tinkamos mokymo programos yra pagal neformalias programas, t. y. oficialiai nepatvirtintas programas, parengtas pagal konkrečios įmonės poreikius. Baigus mokymus pagal neformalią mokymo programą išduodamas neformalios programos baigimo pažymėjimas.  

Jeigu pažymėjimą projekte išduos įmonė, su paraiška turi būti pateikta laisvos formos įmonės deklaracija, pagal kurią įmonė įsipareigoja įvertinti apmokytų asmenų kompetencijas ir išduoti pažymėjimus.

Jeigu pažymėjimus išduos verslo asociacija, su paraiška pateikiama jungtinės veiklos sutartis (jeigu verslo asociacija yra projekto partneris) arba bendradarbiavimo sutartis su verslo asociacija.

Atsakymo data 2019-03-20

Teikiant paraišką pagal Aprašo 10.1 p. tinkamos mokymo programos:

 • pagal formalią programą, įtrauktą į LR ūkio ministerijos patvirtintą sąrašą (LR ūkio ministro 2016-10-27 įsakymu Nr.4-663 7 priedas) ;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cc5f8a109c3211e69ad4c8713b612d0f/fjUwqmIMCZ

 

 • pagal formalios programos modulį;

https://www.aikos.smm.lt/Registrai/SitePages/Studij%C5%B3%20ir%20mokymo%20programos.aspx?ss=cc6a9aa7-d983-424f-b27b-095183593d7d

 

 • pagal neformalią programą, kurios dalis – formalios programos dalis (reikalavimai Aprašo 43.3 p.).

Atsakymo data 2019-03-20

Pagal Aprašo 13 p. „galimi pareiškėjai yra privatieji juridiniai asmenys, valstybės ir savivaldybės įmonės, galimi partneriai – licencijuoti profesinio mokymo teikėjai (įvairių teisinių formų, t. y. gali būti ir viešosios įstaigos), verslo asociacijos, privatieji juridiniai asmenys, prekybos, pramonės ir amatų rūmai.“

Atsakymo data 2019-03-20

Pagal šiame Apraše numatytus reikalavimus  nuotoliniai mokymai negali būti finansuojami.

Atsakymo data 2019-03-20