BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Slapukų politika Privatumo politika

 


Finansavimas

Parama socialiniam verslui

Nr. 08.5.1-ESFA-K-853-01

Atnaujinimo data: 2023-12-21
Paskelbimo data
2019-06-18 00:00
Atnaujinimo data
2023-12-21
Priemonė
Paraiškos pateikimo terminas
2019-09-20 23:59
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma
300 000,00 Eur
Kvietimui numatytas finansavimas
2 896 200,00 Eur
Prašomas finansavimas Skirtas finansavimas
mln. Eur mln. Eur

Finansavimo skyrimas

Finansavimo tikslas

Paskatinti socialinio verslo, kuris teiktų bendruomenei reikalingas paslaugas ir (arba) prekes, padėsiančias spręsti konkrečią socialinę problemą, kūrimąsi ir plėtrą.

Finansuojamos veiklos

  • Užimtumas ir socialinė sanglauda

Remiamos veiklos

1) Socialinio verslo pradžios paskatos.

2) Socialinio verslo kūrimosi skatinimo veiklos.

Galimi pareiškėjai

Viešosios įstaigos, kurių savininko (dalininko) teises įgyvendina valstybė (savivaldybė), asociacijos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai, atitinkantys projektų finansavimo sąlygų aprašo 21.2 ir 21.3 papunkčiuose nustatytus reikalavimus.

Galimi pareiškėjai

  • Viešasis sektorius

Atrankos būdas

Konkursas

Paraiškų pateikimo būdas

Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su projektų finansavimo sąlygų 57 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per DMS, o jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės, teikia įgyvendinančiajai institucijai raštu (kartu pateikdamas į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir priedus) Projektų taisyklių III skyriaus dvyliktajame skirsnyje nustatyta tvarka.

Jeigu vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų aprašo 53 punktu paraiška teikiama raštu, ji gali būti teikiama vienu iš šių būdų:

1) Įgyvendinančiajai institucijai teikiamas pasirašytas popierinis paraiškos ir jos priedų dokumentas (kartu pateikiant į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir priedus). Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti tapatus. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija. Paraiška gali būti pateikta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu.

2) Įgyvendinančiajai institucijai kvietime nurodytu elektroninio pašto adresu siunčiamas elektroninis dokumentas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Jei paraiškos gali būti teikiamos per DMS, pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbia Projektų taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

Kita informacija

Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, (toliau – Taisyklės) pareiškėjai, teikdami paraiškas ir su jomis susijusią informaciją, ir projektų vykdytojai projektų įgyvendinimo metu ir poprojektiniu laikotarpiu privalo naudotis Iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetaine (toliau – DMS), išskyrus Taisyklėse nustatytas išimtis. DMS naudojimosi tvarka nustatyta Duomenų teikimo per Iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų DMS tvarkos apraše (Taisyklių 1 priedas).

Jeigu DMS funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, reikalingą informaciją, susijusią su paraiška ar projekto įgyvendinimu, pareiškėjas ar projekto vykdytojas įgyvendinančiajai institucijai ir įgyvendinančioji institucija pareiškėjui ar projekto vykdytojui teikia raštu.

Susiję dokumentai

2014-10-08

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės

Nuoroda
Dokumento kategorija Nacionaliniai teisės aktai
Dokumentą priėmė: Finansų ministerija

Kontaktai

Jūratė Janušauskė, tel. 8659 43904, el. p. jurate.janusauske@esf.lt

Robertas Brazdžius, tel. 8659 41971, el. p.  robertas.brazdzius@esf.lt

Daiva Kšivickienė, tel. 8659 80945, el. p. daiva.ksivickiene@esf.lt

Aprašo 10.1 veikloje numatytas konsultacijas (rinkodaros, viešinimo, buhalterinės apskaitos, teisiniais klausimais) galutiniams naudos gavėjams galima teikti tik įsigijus paslaugas iš išorė šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, t.y. kai perkamos iš išorinių šaltinių už rinkos kainas.

Atsakymo data 2019-09-19

Aprašo 21.4.3.  papunktyje nurodytas reikalavimas reiškia, kad, jei  galutinis naudos gavėjas  iš ekonominės veiklos gaus pelną, tai 80 proc. gauto pelno turės būti skirta socialiniam poveikiui. Jei negaus pelno (o tai yra labai tikėtina, jei įmonė naujai įsteigta), tai ir nebus ko skirti. Įmonė gali dirbti nuostolingai, rezultato rodiklio Sėkmingai veikiančių socialinių verslų dalis nuo visų ESF investicijas gavusių socialinių verslų 12 mėn. po projekto pabaigos“  pasiekimui svarbu, kad 12 mėn. po projekto pabaigos įmonė būtų sėkmingai veikianti. Socialinis verslas laikomas sėkmingai veikiančiu, kai socialinį verslą sukūrusi įmonė ar organizacija, praėjus 12 mėnesių po projekto finansavimo pabaigos, tą dieną vykdo veiklą, kuriai buvo skirtas finansavimas, ir neturi bankrutuojančios, bankrutavusios ar likviduojamos įmonės (organizacijos) statuso.

 

 

Atsakymo data 2019-08-20

Taip tinkama, nes pagal apibrėžimą „viešosios įstaigos, kurių savininko (dalininko) teises...>“ reiškia, kad savivaldybė ar valstybė nebūtinai turi būti 100 proc. steigėja, gali būti ir dalininkė. Tačiau nereikėtų pamiršti, kad būtina atitikti ir kitus Projekto finansavimo sąlygų aprašo (PFSA) šiai priemonei keliamus reikalavimus.

Atsakymo data 2019-08-20

Konkrečios įrangos neprivaloma numatyti pildant paraiškos biudžetą. Tokiu atveju (jeigu galutiniai naudos gavėjai nėra žinomi iš anksto) rekomenduojame nustatyti vidutinę sumą vienam naudos gavėjui, kuri jam bus skirta įrangai, įrenginiams, kitam turtui įsigyti. Atitinkamai tą sumą padauginsite iš naudos gavėjų (įmonių) skaičiaus ir gausite bendrą įrangai, įrenginiams numatomą sumą.  Primename, kad visos tinkamos finansuoti tiesioginės projekto išlaidos vienam galutiniam naudos gavėjui negali viršyti 15 000 Eur.

Atsakymo data 2019-08-20

Projekto partneriui Apraše nėra nustatyta apribojimų, keliuose projektuose jis gali dalyvauti partnerio teisėmis.

 

Atsakymo data 2019-08-20

Taip, jei paraiškos pateikimo metu projekto vykdytojas (arba partneris) nuosavybės, nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdo nekilnojamąjį turtą ten kur vykdys tiesiogines veiklas, jam naudos ir kokybės vertinimo metu bus suteikti 5 balai.

Atsakymo data 2019-08-20

Galutinis naudos gavėjas gali dalyvauti tik viename projekte, įgyvendinamame pagal priemonę „Parama socialiniam verslui“. Pagal šią priemonę vienoje apskrityje bus finansuojama po vieną projektą, todėl galutinis naudos gavėjas gali dalyvauti tik tos apskrities, kurioje jis yra įsteigtas ir vykdys veiklą, projekte.

Atsakymo data 2019-08-20

Tinkami yra įgyvendinti projektai iš įvairių finansavimo šaltinių (ES struktūrinių fondų, valstybės biudžeto lėšų, Europos komisijos, įvairių kitų fondų ar programų), išskyrus vidinius įmonės projektus. Įgyvendintų projektų pagrindimui pateikiami dokumentai, nurodyti Aprašo 57.7 punkte (baigtų įgyvendinti projektų, skirtų socialinio verslumo skatinimo veiklai, galutinės ataskaitos).

Prioritetas suteikiamas pareiškėjams ir (arba) partneriams, įgyvendinusiems socialinio verslumo skatinimo projektus, t. y. projektai, kuriuose vykdytos veiklos, sprendžiančios visuomenės socialines problemas bent vienoje iš sričių: socialinių paslaugų kataloge nustatytų socialinių paslaugų teikimo srityje ir (arba) veiklos, susijusios su neįgaliųjų sąlygų gerinimu, galimybėmis laisvai judėti bei naudotis visuomenėje teikiamomis paslaugomis – per pastaruosius 2 metus iki paraiškos pateikimo. Pvz.: socialinių inovacijų kūrimo projektas „Kurk lokaliai“, socialinės integracijos paslaugų projektas „Įgūdžių laboratorija“, ES bendrijų iniciatyva „LEADER“ , taip pat gali būti projektai, įgyvendinti pagal priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ ir pan. Patirtis matuojama kiekybiniais rodikliais: baigtų projektų skaičius ir projektų vertė. Kuo didesnis baigtų projektų skaičius ir projektų vertė, tuo aukštesnis balas suteikiamas.

 

 

Atsakymo data 2019-08-20

Socialinio verslo pradžios paskatos – tai  galutinio naudos gavėjo socialiniam verslui vykdyti reikalinga įranga ir įrenginiai bei paslaugos (rinkodaros, viešinimo, buhalterinės apskaitos, teisiniais klausimais). Lėšos šioms veikloms yra skiriamos galutiniam naudos gavėjui.

Socialinio verslo pradžios paskatos gavimo diena – projekto vykdytojo sutarties su galutiniu naudos gavėju dėl dalyvavimo projekte (toliau – sutartis su galutiniu naudos gavėju) pasirašymo diena.

Socialinio verslo kūrimosi skatinimo veiklos – tai pareiškėjų bei partnerių vykdomos viešinimo ar rinkodaros renginių organizavimo veiklos, skirtos  pritraukti naujus socialinius verslus.

Atsakymo data 2019-08-20

Vadovaujantis Aprašo 21.3 p.  ir 21.4 p. partneris (ta pati įstaiga) negali būti ir galutinis naudos gavėjas, nes vienu metu neatitiks keliamų reikalavimų:

  • partneris pagal Aprašo 21.3 p. privalo ne trumpiau kaip 12 mėn. iki paraiškos teikimo dienos turi turėti ne mažiau kaip 1 apdraustąjį asmenį (t. y. turi veikti ne trumpiau 12 mėn.);
  • galutinis naudos gavėjas pagal Aprašo 21.4 p. turi būti veikiantis ne ilgiau kaip 12 mėn. iki socialinio verslo pradžios paskatos gavimo dienos (t. y. turi veikti ne ilgiau kaip 12 mėn. iki sutarties su projekto vykdytoju dėl dalyvavimo  projekte pasirašymo dienos).

Atsakymo data 2019-08-20