BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Slapukų politika Privatumo politika

 


Finansavimas

Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas

Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03

Atnaujinimo data: 2023-12-21
Paskelbimo data
2021-04-30 08:30
Atnaujinimo data
2023-12-21
Priemonė
Paraiškos pateikimo terminas
2021-05-31 23:59
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma
2 000 000,00 Eur
Kvietimui numatytas finansavimas
2 000 000,00 Eur
Prašomas finansavimas Skirtas finansavimas
mln. Eur mln. Eur

Finansavimo skyrimas

Finansavimo tikslas

Įgyvendinant vietos plėtros strategijas padidinti miestų bendruomenių socialinę integraciją ir pagerinti šių bendruomenių narių padėtį darbo rinkoje.

Finansuojamos veiklos

  • Regioninė plėtra

Remiamos veiklos

1. Bendruomenės inicijuojamos veiklos, skirtos mažinti gyventojų esamą socialinę atskirtį:

1.1. bendrųjų socialinių paslaugų (pvz., maitinimo, transporto, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo, sociokultūrinių, savipagalbos grupių), specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų (t. y. pagalbos į namus, psichosocialinės ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo) ir kitų reikalingų paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams teikimas;

1.2. socialinę atskirtį patiriančių gyventojų informavimas apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas, ir (arba) tarpininkavimas ir atstovavimas šias paslaugas gaunant, ir (arba) konsultavimas;

1.3. socialinę atskirtį patiriančių gyventojų socialinių ryšių bendruomenėje stiprinimas (renginių, užsiėmimų organizavimas, vykdymas ir (ar) kita);

2. Bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų užimtumui didinti skirtų iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje:

2.1. naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių įgijimas:

2.1.1. bedarbiais esančių darbingų gyventojų mokymas (kursų, seminarų organizavimas), neformalusis švietimas (išskyrus bedarbių neformalųjį profesinį mokymą, organizuojamą mokykline ar pameistrystės forma);

2.1.2. ekonomiškai neaktyvių asmenų mokymas (kursų, seminarų organizavimas), neformalusis švietimas (taip pat neformalusis profesinis mokymas, organizuojamas mokykline forma ar pameistrystės forma pagal pameistrystės darbo sutartį, sudarytą kartu su mokymo sutartimi dėl neformaliojo mokymo);

2.1.3. bedarbiais esančių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų savanoriška veikla;

2.1.4. ekonomiškai neaktyvių asmenų praktinių darbo įgūdžių įgijimas, ugdymas darbo vietoje pagal pameistrystės darbo sutartį nesudarius mokymo sutarties;

2.1.5. bedarbiais esančių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų praktinių įgūdžių įgijimas, ugdymas darbo vietoje pagal savanoriškos praktikos sutartį;

2.2. bedarbiais esančių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ar kita pagalba įdarbinant, įtraukiant į neformalųjį švietimą (įskaitant neformalųjį profesinį mokymą), praktikos atlikimą, visuomeninę ir (ar) kultūrinę veiklą (pvz., profesinis orientavimas, motyvavimas imtis aktyvios veiklos); šiame papunktyje nurodytos veiklos neapima neformaliojo švietimo, praktikos atlikimo, visuomeninės ir (ar) kultūrinės veiklos vykdymo veiklų;

3. Bendruomenės verslumui didinti (t. y. verslo kūrimui ir pradedamo verslo plėtojimui reikalingiems gebėjimams stiprinti) skirtų neformalių iniciatyvų įgyvendinimas:

3.1. gyventojų informavimas, konsultavimas, neformalusis švietimas, mokymas (kursų, seminarų organizavimas), siekiant paskatinti juos pradėti verslą;

3.2. pagalbos verslo pradžiai teikimas, t. y.:

3.2.1. informavimo, konsultavimo (taip pat mentorystės), mokymo (kursų, seminarų organizavimas), neformaliojo švietimo, pagalbos randant tiekėjus ir klientus, metodinės pagalbos ir kitų paslaugų verslui aktualiais klausimais teikimas jauno verslo subjektams;

3.2.2. verslo pradžiai reikalingų priemonių (t. y. patalpų, techninės, biuro ar kitos įrangos) suteikimas naudoti jauno verslo subjektams; šiame papunktyje nurodyta veikla finansuojama, jeigu ji projekte vykdoma kartu su bent viena iš 3.2.1 papunktyje nurodytų veiklų;

4. bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų, reikalingų 1–3 punktuose nurodytų veiklų vykdymui, vietos plėtros strategijos ir (ar) jai įgyvendinti skirtų projektų tikslų pasiekimui užtikrinti, kūrimas ir palaikymas (taip pat bendradarbiavimas su kitų miestų, kaimo vietovių, žuvininkystės regionų vietos veiklos grupėmis); šiame punkte nurodytas bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklas suprantamas kaip  bendradarbiavimo forma, kuri lanksčiais ryšiais jungia bendrus tikslus turinčias organizacijas, asmenis, jų grupes ir įgalina juos dalintis informacija, žiniomis, patirtimi ir (ar) kitais būdais telktis vardan bendro tikslo.  

5. savanoriškos veiklos skatinimas (taip pat savanoriškoje veikloje ketinančių dalyvauti asmenų ir savanorius priimančių organizacijų konsultavimas, informavimas), atlikimo organizavimas ir savanorių mokymas, remiama tiek, kiek reikia 1–4 punktuose nurodytoms veikloms vykdyti; šiame papunktyje nurodytos veiklos finansuojamos, jeigu jos projekte vykdomos kartu su bent viena iš 1–4 punktuose nurodytų veiklų.

Galimi pareiškėjai

1. Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančioje teritorijoje; projektų, apimančių 3 punkte nurodytas veiklas, pareiškėjais negali būti valstybės ir (ar) savivaldybių kontroliuojami juridiniai asmenys, t. y. juridiniai asmenys, kurių savininke yra valstybė ar savivaldybė arba kurių visuotiniame akcininkų susirinkime, visuotiniame dalininkų susirinkime ar visuotiniame narių susirinkime valstybei ir (ar) savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų

2. Savivaldybės, kurios teritorijoje įgyvendinama vietos plėtros strategija, administracija (išskyrus atvejus, kai vykdomas projektas, apimantis 3 punkte nurodytas veiklas).

Atkreipiame dėmesį, kad teikti paraiškas gali tik tie pareiškėjai, kurie yra įtraukti į jau patvirtintus miesto vietos veiklos grupės projektų sąrašus. Nauji sąrašai negali būti sudaromi, taip pat negali būti atrenkami nauji pareiškėjai.

Galimi pareiškėjai

  • Verslas

Atrankos būdas

Regionų projektų planavimas

Paraiškų pateikimo būdas

Tęstinė projektų atranka.

Tęstinė projektų atranka baigiama anksčiau, jeigu pagal priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo ir pateiktas naujas paraiškas paskirstyta ir prašoma skirti finansavimo lėšų suma sudaro galimybę paskirstyti visą kvietimui teikti paraiškas skirtą lėšų sumą.

Projekto finansuojamoji dalis gali sudaryti iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Pareiškėjas, siekdamas gauti finansavimą projektui, kuris yra įtrauktas į vietos plėtros projektų sąrašą, turi užpildyti paraišką, kurios forma PDF formatu pateikiama Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainėje (toliau – DMS) prie konkretaus kvietimo teikti paraiškas.

Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 64 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per DMS.

DMS naudojimosi tvarka nustatyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priede „Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos aprašas“: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f44986504ed411e49cf986e1802f1de9/VPkqsoTNtU

Informacija apie DMS: bendrieji dokumentai, mokymo medžiaga, kaip prisijungti prie DMS, kaip pateikti paraišką, viešinama svetainėje: http://www.esinvesticijos.lt/lt/DMS

Susiję dokumentai

2014-10-08

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės

Nuoroda
Dokumento kategorija Nacionaliniai teisės aktai
Dokumentą priėmė: Finansų ministerija

2014-09-26

Projekto biudžeto pasiskirstymas pagal pareiškėją ir partnerį (-ius)

XLSX (248.3 KB)
Dokumento kategorija Paraiškų priedų formos
Dokumentą priėmė: Finansų ministerija

Kontaktai

Dalia Česlauskaitė, Projektų valdymo skyriaus III vyr. projektų vadovė, el. paštas Dalia.Ceslauskaite@esf.lt, tel. 8 659 80 266