BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Slapukų politika Privatumo politika

 


Finansavimas

Žmogiškieji ištekliai Invest LT+

Nr. 09.4.3-ESFA-K-805-02

Atnaujinimo data: 2023-12-21
Paskelbimo data
2021-10-11 09:00
Atnaujinimo data
2023-12-21
Priemonė
Paraiškos pateikimo terminas
2021-11-11 23:59
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma
150 000,00 Eur
Kvietimui numatytas finansavimas
2 600 000,00 Eur
Prašomas finansavimas Skirtas finansavimas
mln. Eur Eur

Finansavimo skyrimas

Finansavimo tikslas

Skatinti tiesiogines užsienio investicijas, sudarant sąlygas tobulinti investuotojų darbuotojų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus.

Finansuojamos veiklos

  • Verslas

Remiamos veiklos

Užsienio investuotojų, investuojančių Lietuvos Respublikos teritorijoje į gamybą ir (ar) paslaugas, darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas, įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimą.

Galimi pareiškėjai

Užsienio investuotojas (įmonė) arba užsienio investuotojo (privačiojo (-iųjų) juridinio (-ių) asmens (-ų) ir (arba) fizinio (-ių) asmens (-ų) Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje.

Partneriai negalimi.

Galimi pareiškėjai

  • Verslas

Atrankos būdas

Konkursas

Paraiškų pateikimo būdas

Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, (toliau – Taisyklės) pareiškėjai, teikdami paraiškas ir su jomis susijusią informaciją, ir projektų vykdytojai projektų įgyvendinimo metu ir poprojektiniu laikotarpiu privalo naudotis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetaine (toliau – DMS), išskyrus Taisyklėse nustatytas išimtis. DMS naudojimosi tvarka nustatyta Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos apraše (Taisyklių 1 priedas).

Paraiška kartu su Aprašo 55 punkte nurodytais priedais teikiama įgyvendinančiajai institucijai per DMS.

Jei laikinai bus neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) paraiškų pateikimo terminą pratęs 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudarys galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbs svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Paraiškos per DMS turi būti pateiktos ESFA iki 2021-11-11, 24:00 val.

Konsultuojama dėl paraiškų teikimo per DMS iki 2021-11-11 17:00 val.

Informaciją, kaip teikti paraiškas per DMS, rasite: https://www.esinvesticijos.lt/lt/DMS

 

Infromacinė medžiaga

Atmintinė 09.4.3-ESFA-K-805 priemonės pareiškėjams

Paraiškos pildymas

Sunkumus patiriančių įmonių vertinimas

Kontaktai

Jelena Račkauskienė,  Projektų valdymo skyriaus I projektų vadovė, jelena.rackauskiene@esf.lt8 659 80 943

Ramūnas Kalesnykas, Projektų valdymo skyriaus I vyr. projektų vadovas, ramunas.kalesnykas@esf.lt8 659 80 746

Reda Beržinskaitė, Projektų valdymo skyriaus I projektų vadovė, reda.berzinskaite@esf.lt8 686 11 539

Vadovaujantis Aprašo 31 p., projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei po paraiškos registravimo įgyvendinančioje institucijoje dienos, tačiau projekto išlaidos nuo paraiškos registravimo iki finansavimo projektui skyrimo yra patiriamos pareiškėjo rizika. Mokymo darbo vietoje veiklos gali būti pradėtos įgyvendinti ne anksčiau, nei nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Išoriniai mokymai, kurie perkami iš mokymų paslaugų teikėjų, gali būti pradėti vykdyti  po paraiškos pateikimo.

Projekto veiklų pradžia laikome pirkimo atlikimą, pvz., sutarties su mokymo teikėjais pasirašymo datą. Šiame kvietime mokymosi pagal formalią pameistrystės programą pradžia taip pat turėtų būti laikoma veiklų pradžia, tai reiškia, kad iki paraiškos pateikimo mokomas asmuo negali pradėti mokytis pameistrystės pas teikėją ir negali būti pasirašyta pameistrystės darbo sutartis.

Pameistrystės būdu vykdomi mokymai, kurių teorinė dalis jau yra pradėta 2021 m. rugsėjo mėn. licencijuoto mokymo teikėjo patalpose, į projekto veiklas gali būti įtraukiama tik praktinės dalies mokymai vykdomi pareiškėjo darbo vietoje ir tik sutarties pasirašymo.

Atsakymo data 2021-10-28

Šiuo atveju prioritetiniai balai nebūtų suteikti, kadangi įmonės veikimo laikotarpis Lietuvos Respublikoje tikrinamas pagal Juridinių asmenų registras ir (arba) pareiškėjo pateiktų patvirtintų finansinės atskaitomybės dokumentų informaciją. Įmonė būtų vertinama kaip veikianti Lietuvos Respublikoje ilgiau nei 3 metus, nors gamybinę veiklą, generuojančią pajamas,  pradėjo vykdyti tik prieš metus.

Atsakymo data 2021-10-27

Kartu su paraiška turi būti pateiktas užpildytas Aprašo 4 priedas. Taip pat projekto įgyvendinimo metu mokomų asmenų anketose bus nurodomas kvalifikacijos lygis, be to, bus vykdomos planinės patikros, kurių metu atrankos būdu bus patikrinti pirminiai pagrindžiantys dokumentai (CV ir kt.). Projekto įgyvendinimo pabaigoje turės būti pateiktas projekto vykdytojo patvirtinimas, kad šis reikalavimas yra užtikrintas.

Atsakymo data 2021-10-27

Jeigu Aprašo 19.2 p. reikalavimai dėl investicinio projekto yra užtikrinti paraiškos teikimo metu arba planuojami pasiekti per projekto įgyvendinimo laikotarpį, t. y. per 18 mėn., ataskaita po užbaigimo neteikiama. Jeigu pareiškėjas planuoja įgyvendinti reikalavimus dėl investicinio projekto per 24 mėn. ir iki projekto veiklų pabaigos dar nebus įgyvendinęs, turės būti pateikta ataskaita po projekto užbaigimo.

Atsakymo data 2021-10-27

Projektas privalo atitikti specialiuosius projektų atrankos kriterijus. Per nustatytą laiką neįgyvendinus įsipareigojimo (kai kalbama apie planuojamą pradėti įgyvendinti investicijų projektą), sankcijos yra taikomos individualiai, remiantis faktinėmis aplinkybėmis (priežastimis), dėl kurių specialieji projektų atrankos kriterijai nebuvo įgyvendinti. Tai gali būti finansavimo mažinimas, nuosavo įnašo dalies didinimas (finansavimo intensyvumo mažinimas) arba finansavimo susigrąžinimas, todėl prieš teikdamas paraišką pareiškėjas, kuris tik planuoja pradėti įgyvendinti investicijų projektą, turi itin atidžiai apsvarstyti savo galimybes reikalavimus pasiekti.

Atsakymo data 2021-10-27

Mokymų teikėjai neprivalo būti tik LT įregistruoti juridiniai asmenys.

Atsakymo data 2021-10-27

Paraiškos vertinimo metu, siekiant nustatyti ar užtikrintas šis PFSA reikalavimas, gali būti vertinama įmonės organizacinė struktūra pagal vadovų pavaldumo lygį. Pagrindinių veiklų vadovai yra tiesiogiai atskaitingi įmonės generaliniam direktoriui arba vykdančiajam direktoriui.

Atsakymo data 2021-10-27

Atkreipiame dėmesį, kad pagal Aprašo 47.5 p. netinkami mokymai  – tai mokymai, kurie skirti komandos, organizacijos kultūrai formuoti, asmeniniam efektyvumui, vadovavimo (įskaitant ugdomąjį vadovavimą (angl. coaching)) kompetencijoms ugdyti (pavyzdžiui, spręsti konfliktus, valdyti stresą, bendrauti, motyvuoti; planuoti laiką; lavinti emocinį intelektą, lyderystę, pozityvų mąstymą; planuoti veiklą, imtis organizacijos pokyčių, valdyti personalą, suteikti grįžtamąjį ryšį; vesti susirinkimus; paskirstyti užduotis ir funkcijas, ugdyti kompetencijas, kūrybiškumo gebėjimus ir panašiai). Vertinimo metu bus vertinamas nurodytų mokymų turinys ir turės būti pagrįsta, ar šie mokymai nėra priskirti prie vadovavimo mokymų.

Atsakymo data 2021-10-27

Formaliojo profesinio mokymų teikėjų sąrašas  pagal šį Aprašą nenustatytas. Norint gauti prioritetinius balus už mokymus, organizuotus pameistrystės forma, mokymų paslaugų teikėjas turi  turėti ŠMSM išduotą licenciją mokyti pagal atitinkamą mokymo programą, registruotą registre ir turėti valstybės finansuojamas vietas.

Atsakymo data 2021-10-27

Taip, jeigu partneris oficialiai pasitraukia iš partnerių tokiame projekte iki paraiškos pateikimo dienos (iki paraiškos pateikimo yra patvirtintas projekto sutarties keitimas dėl partnerio išbraukimo iš projekto).

Atsakymo data 2021-10-27

Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 2 straipsnio 6 punkte nurodoma, kad investavimo objektas – ūkio subjekto nuosavas kapitalas, visų rūšių vertybiniai popieriai, ilgalaikis materialusis turtas ir ilgalaikis nematerialusis turtas.

Atsakymo data 2021-10-27

Projekto finansuojamoji dalis labai mažoms ir mažoms įmonėms – iki 70 proc., vidutinėms įmonėms – iki 60 proc., didelėms įmonėms – iki 50 proc. Atkreipiame dėmesį, kad nustatant įmonės dydį turi būti įvertintos ir visos  su užsienio investuotoju susijusios įmonės.

Atsakymo data 2021-10-27

Taip. Atkreipiame dėmesį, kad norint gauti prioritetinius balus, pareiškėjas turi užtikrinti nustatytus reikalavimus dėl profesinio mokymo organizavimo pameistrystės forma.

Atsakymo data 2021-10-27

Mokytojų ir mokomų asmenų darbo užmokesčio įkainiai nustatomi vadovaujantis Privačių juridinių asmenų projektų vykdančiojo personalo bei dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaita. Darbo užmokesčio įkainiai nustatomi pagal įmonės pagrindinės veiklos EVRK 2 red. kodą.

Atsakymo data 2021-10-27

Aprašo 12 punkte nurodyti tinkami pareiškėjai – užsienio investuotojas (įmonė) arba užsienio investuotojo (privačiojo (-iųjų) juridinio (-ių) asmens (-ų) ir (arba) fizinio(-ių) asmens (-ų)) Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje. Kadangi Apraše tinkami pareiškėjai yra nurodyti kaip užsienio investuotojo įsteigtas (įsigytas) privatus juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, tai šiuo konkrečiu atveju UAB „Pareiškėjas“ netenkina Aprašo 12 punkto, t. y. pareiškėjui keliamų reikalavimų, kadangi UAB „Pareiškėjas“ nėra įsteigtas (įsigytas) užsienio investuotojo, o valdomas per UAB „Tarpininkas“.

Atkreipiame dėmesį, kad priemonės tikslas – skatinti tiesiogines užsienio investicijas (toliau  – TUI). Užsienio investicijos yra suprantamos taip, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 3 straipsnio 2 punkto 2 dalyje – tai yra užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų, užsienio fizinių ir juridinių asmenų investicijos Lietuvos Respublikoje. Lietuvos valstybės, Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų bei juridinio asmens teisių neturinčių įmonių investicijos Lietuvos Respublikoje, vadovaujantis Investicijų įstatymo 3 straipsnio 2 punkto 1 dalimi, suprantamos kaip vidaus investicijos.

Šiuo konkrečiu atveju, kai paraišką teikia LT įsteigtos įmonės dar viena įsteigta LT įmonė, tai reiškia, kad nėra TUI, nes tokios investicijos pagal Investicijų įstatymą suprantamos kaip vidaus investicijos. Finansavimo priemonė skirta ne vidaus investicijoms, bet TUI skatinti, sudarant sąlygas investuotojų darbuotojų kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų tobulinimui.

Pažymime, kad Apraše naudojamos sąvokos kitaip nei jos apibrėžtos atitinkamuose įstatymuose nėra ir negali būti aiškinamos.

Atsakymo data 2021-10-27

Paraiškos metu nerekomenduojame traukti išlaidų iš susijusių įmonių ir atkreipiame dėmesį, kad vykdant pirkimą iš motininės kompanijos, projekto vykdytojas pats prisiima atsakomybę už tinkamo pirkimo įvykdymą, pirkimų nuostatų laikymąsi (ypatingas dėmesys šiuo atveju skiriamas interesų konflikto principo laikymuisi – Projektų finansavimo ir administravimo taisyklių 4571. p.). Įvykdžius tokį pirkimą, projekto administravimo metu bus nagrinėjamas pirkimas individualiai ir galutinis sprendimas priimtas tik išnagrinėjus visas faktines aplinkybes.

Atsakymo data 2021-10-27

Ne, darbuotojas, baigęs mokymus, neprivalo išlikti 6 mėn. toje pozicijoje (toje įmonėje), kurioje dirbo mokymų metu. Tai skaičiuojamas finansavimo priemonės  rezultato stebėsenos rodiklis, kurio tikslas, kad  baigęs mokymus darbuotojas, jų metu įgytas žinias taikytų darbe (nebūtinai tame pačiame, kuriame dirbo mokymų metu) praėjus 6–24 mėn. po mokymų. Šio rodiklio tyrimą atlieka Europos socialinio fondo agentūra (ESFA), vykdytojas nėra įpareigotas šio rodiklio siekti, tačiau mokymų veikla pati savo turiniu turėtų generuoti tokį rezultatą. Atkreipiame dėmesį, kad Dalyvio anketoje, pildomoje pirmą dalyvavimo projekto mokymuose dieną, dalyvis nurodo savo asmeninius kontaktinius duomenis (telefono numerį, el. paštą). ESFA, atlikdama šio rodiklio pasiekimo apklausą (apklausos atliekamos 6 mėn. po mokymų pabaigos), susisiekia su dalyviu ir teiraujasi, ar projekto mokymuose įgytas žinias dalyvis naudoja darbe (tame, kuriame dirba apklausos metu).

Atsakymo data 2021-10-27

Aprašo 4 priede bus vertinama, ar projekte planuojami mokymai yra skirti įmonių, kurių pagrindinės veiklos priskiriamos EVRK 2 red. C sekcijai, atitinkamai mokymai, kurie yra susiję su C sekcijoje nurodytomis veiklomis (išskyrus kl. 11.01–11.05 ir 12.00, t. y. alkoholinių gėrimų ir tabako gamyba).

Atsakymo data 2021-10-27

Taip, galima. Tačiau jei norima gauti prioritetinį balą, mokymas turi būti organizuojamas pameistrystės būdu vienu iš žemiau nurodytų būdų:

1) teikėjas, turintis ŠMSM išduotą licenciją, suteikiančią teisę vykdyti atitinkamą formaliojo profesinio mokymo programą, vykdo ne daugiau kaip 30 proc. formaliojo profesinio mokymo programos, o darbdavys vykdo likusią mokymo laiko dalį;

2) visą formaliojo profesinio mokymo programą vykdo pareiškėjas (projekto vykdytojas), turintis  ŠMSM išduotą licenciją, suteikiančią teisę vykdyti atitinkamą formaliojo profesinio mokymo programą.

Atsakymo data 2021-10-27

Prioritetiniai balai bus teikiami projektams, kai mokomi darbuotojai dirbs įmonėje,  kurios pagrindinės veiklos priskiriamos  EVRK 2 red. C sekcijai ir darbuotojai dalyvaus pameistrystės būdu organizuojamuose mokymuose, skirtuose įgyti kvalifikaciją apdirbamosios gamybos srityse ir tokių darbuotojų bus daugiau nei 50 proc. visų mokomų asmenų.

Atsakymo data 2021-10-27

Aprašo 4 priedo 11 lentelėje nurodomi visi asmenys –  ir tie, kurie jau yra įstoję mokytis į profesinio mokymo įstaigą (prie šių žymima Taip), ir tie, kurie tik planuoja stoti (pažymima Ne). Jeigu projekte darbuotojus dar tik planuojama apmokyti, pareiškėjas turi pateikti licencijuoto profesinio mokymo teikėjo laisvos formos raštą-patvirtinimą, kad planuojami apmokyti asmenys bus priimti studijuoti į tam tikrą mokymo programą (patvirtinime turi būti nurodyta planuojama įstojimo data ir konkreti programa bei programos valstybinis kodas). Jeigu planuojami apmokyti asmenys dar tik bus įdarbinti ir šiuo metu dar nėra žinomi, teikėjo patvirtinime nurodomas bendras planuojamų apmokyti asmenų skaičius ir kita  reikalinga informacija.

Atsakymo data 2021-10-27

Šios priemonės rėmimo objektas – tik valstybės finansuojamose vietose studijuojantys profesinio mokymo studentai, priimti per LAMA BPO (https://profesinis.lamabpo.lt/programu-sarasas/). Visas formaliojo mokymo programas galima rasti Atviroje informavimo ir konsultavimo orientavimo sistemoje (AIKOS): https://www.aikos.smm.lt/Puslapiai/Pradinis.aspx.

Tinkamos yra formalaus profesinio mokymo modulinės programos, kurių valstybinis kodas prasideda raide M, T arba P, o pavadinime yra žodis „modulinė“.

Atkreipiame dėmesį, kad atskiri moduliai yra netinkami. Mokymų pabaigoje turi būti išduotas diplomas.

Atsakymo data 2021-10-27

Formaliosios mokymo programos registre registruojamos pilna apimtimi, o ne procentais. Minimi procentai (70 ir 30) apima programos vykdymo trukmes: kiek programos apimties vykdoma mokymo įstaigoje ir kiek vykdoma pas darbdavį. Pasirašoma dvišalė mokymo sutartis. Profesinio mokymo paslaugų teikėjas yra atsakingas už mokymo procesą ir diplomų išdavimą.

Atsakymo data 2021-10-27

Ne, neprivaloma. Teikėjui ir darbdaviui rekomenduojama pasirašyti bendradarbiavimo sutartį dėl profesinio mokymo, organizuojamo pameistrystės forma, įgyvendinimo. Bendradarbiavimo sutartis gali būti ilgalaikė arba pasirašoma dėl konkretaus atvejo, kai pameistrio (-ių) profesinis mokymas organizuojamas pameistrystės forma tik vieną kartą.

Atsakymo data 2021-10-27

Privaloma dvišalė formaliojo mokymo sutartis.

Atsakymo data 2021-10-27

Pameistrystė, kuri minima Apraše, vykdoma tik pagal  Darbo kodekso 84 str. numatytą atvejį, kuomet pameistrystės darbo sutartis sudaroma kartu su mokymo sutartimi dėl mokymo pagal pilną (ne atskirą modulį) formalaus profesinio mokymo modulinę  programą. Pameistrystės darbo sutartis yra dvišalė. Visi praktiniai organizavimo aspektai detaliai reglamentuoti DK 84 str. ir LRV patvirtintame Pameistrystės tvarkos apraše:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a6eab0d2f97111e985ccb0561410d874 .

Atsakymo data 2021-10-27

Mokymus organizuojant pameistrystės profesinio mokymo organizavimo forma, tinkamos yra tik įmonės patirtos išlaidos. Pameistrystės mokyme dalyvaujančio licencijuoto mokymo teikėjo išlaidos nėra kompensuojamos, tokias mokymo išlaidas kompensuoja valstybė (Aprašo 3.17 p.).

Atsakymo data 2021-10-27