BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Slapukų politika Privatumo politika

 


Finansavimas

Funkcinių zonų vystymas

Nr. J08-CPVA-V (928-931 priemonės)

Atnaujinimo data: 2020-08-28

Skiriamas finansavimas

ES struktūrinių fondų lėšos 15 607 498,00 Eur Iš viso 16 984 629,00 Eur
LR Valstybės biudžeto lėšos 1 377 131,00 Eur
Prašomas finansavimas Skirtas finansavimas
Eur Eur

Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas

Galimi pareiškėjai

Galimi pareiškėjai yra savivaldybių, esančių funkcinėje zonoje, administracijos, partneriai – viešieji ir privatūs juridiniai asmenys. Partneriais taip pat gali būti viešųjų ir privačių juridinių asmenų filialai ir atstovybės.

Kai projektą numatoma įgyvendinti kartu su partneriu (-iais), iki projekto sutarties pasirašymo pareiškėjas su partneriu (-iais) sudaro sutartį, kurioje nustato tarpusavio teises ir pareigas įgyvendinant projektą.

Finansuojamos veiklos

 Pagal Aprašą remiamos veiklos:

1. ERPF lėšomis remiamos veiklos:

1.1. darnaus judumo planų rengimas ir juose numatytų darnaus judumo priemonių įgyvendinimas funkcinėse zonose;

1.2. draugiškų aplinkai vietinio susisiekimo (miesto ir priemiestinio) viešojo transporto priemonių įsigijimas; viešojo transporto paslaugų ir įrangos riboto judumo ir fizinę negalią turinčių asmenų poreikiams tenkinti diegimas funkcinėse zonose, pritaikant universalaus dizaino sprendimus;

1.3. funkcinėse zonose esančių miestų gatvių pritaikymas viešojo ir (ar) privataus transporto poreikiams;

1.4. šiuolaikiškų inžinierinių eismo saugos  ir saugumo priemonių diegimas funkcinėse zonose;

1.5. dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų funkcinėse zonose rekonstrukcija ir plėtra;

1.6. intelektinių transporto sistemų diegimas funkcinėse zonose, didinant viešojo ir (ar) privataus  transporto sistemos efektyvumą;

1.7. viešojo ir privataus transporto sąveikos ir darnaus judumo sistemų funkcinėse zonose kūrimas;

1.8. elektromobilių (t. y. motorinių transporto priemonių, kuriose sumontuota jėgos pavara, turinti bent vieną ne išorinį elektros energijos keitiklį su elektrine įkraunamąja energijos kaupimo sistema, kurią galima įkrauti iš išorės) pakrovimo / baterijų keitimo infrastruktūros / stotelių tinklo funkcinėse zonose plėtra;

1.9. neišnaudotos funkcinių zonų apleistos infrastruktūros ir teritorijų konversija (t. y. pertvarkymas naujai funkcijai ir (ar) paskirčiai ir (arba) anksčiau buvusios, dabar aktualios paskirties ir (ar) funkcijų atkūrimas ją modernizuojant ir išplečiant), sukuriant sąlygas pritraukti į jas naujas komercines veiklas, pritaikant socialinei savivaldybės infrastruktūrai, bendruomenių veiklai (įskaitant taršos likvidavimą ar aplinką žalojančių pareiškėjai ar partneriui priklausančių pastatų ir statinių griovimą, kur reikalinga);

1.10. gyvenamosios aplinkos gerinimas funkcinių zonų gyvenamuosiuose rajonuose, kuriant ar atnaujinant mažos apimties bendruomeninę infrastruktūrą, sutvarkant aplinką, investuojant į žaliąją infrastruktūrą ir šių teritorijų pasiekiamumą (pvz., pėsčiųjų ir dviračių takais);

1.11. viešųjų erdvių, gamybinių arba komercinių zonų funkcinėse zonose modernizavimas, kuriant papildomus ar naujus miestų traukos ar ekonominės veiklos centrus ar stiprinant esamus, tam panaudojant vietovės identitetą formuojančius gamtinio karkaso, kultūros paveldo, urbanistinių struktūrų ir kraštovaizdžio elementus, svarbią vietos bendruomenei, miesto bei regiono gyventojams kultūros infrastruktūrą,  viešąją verslo infrastruktūrą;

2. ESF lėšomis remiamos veiklos:

2.1. parama nestacionarių ir bendruomeninių (t. y. teikiamų bendruomenėje) paslaugų kūrimui ir teikimui, siekiant, kad funkcinėse zonose būtų teikiamos alternatyvios stacionariai globai paslaugos ir šeimose prižiūrimiems asmenims paslaugos ir kad juos prižiūrintiems asmenims būtų sudarytos geresnės sąlygos įgyti, patobulinti profesinę kvalifikaciją ir /arba dalyvauti darbo rinkoje (remiamos „apsaugoto būsto“, socialinės reabilitacijos, psichosocialinės pagalbos, socialinių įgūdžių ugdymo, laikino „atokvėpio“, dienos užimtumo, asmeninio socialinio darbuotojo („palydėjimo“), šeimų konsultavimo, integralios pagalbos į namus, krizių įveikimo ir kt. socialinės paslaugos);

2.2. kompleksinės paslaugos šeimoms ir jų vaikams funkcinėse zonose: psichologinė pagalba tėvams, mokymas, konsultavimas, tėvystės įgūdžių ugdymas, savipagalbos grupių steigimas; socialinės, sveikatos ir kitos paslaugos, skirtos padėti tėvams išsigydyti priklausomybes, atsisakyti smurto, įgyti socialinius įgūdžius ir integruotis į visuomenę; psichologinė pagalba ir kitos reikalingos paslaugos vaikams (įskaitant popamokinio ugdymo, sveikatos priežiūros ir kt.), gyvenantiems rizikos ar pažeidžiamose šeimose, taip pat vaikams, turintiems elgesio, emocijų, psichikos sutrikimų; visuomenės švietimas apie smurtą šeimoje ir nepakantumo jam ugdymas; kitos paslaugos, reikalingos įgalinti šeimą įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, padėti derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus;

2.3. socialines paslaugas administruojančių ir teikiančių darbuotojų, dirbančių funkcinėse zonose veiklą vykdančiose biudžetinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, kompetencijos tobulinimas (įskaitant paramą institucijose dirbusių darbuotojų persikvalifikavimui teikti socialines paslaugas bendruomenėje) ir kompetencijų vertinimas;

2.4. socialinės integracijos paslaugos funkcinėse zonose pažeidžiamiems asmenims (įskaitant asmenis, sergančius priklausomybių ligomis, nuteistuosius ir grįžusius iš įkalinimo vietų, neįgaliuosius, romus ir kitas pažeidžiamas grupes), siekiant paskatinti jų socialinę įtrauktį ir integraciją į darbo rinką (t. y. asmenį įgalinančios psichosocialinės pagalbos, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, sociokultūrinės, motyvavimo, mokymo, tarpininkavimo įdarbinant ir palaikymo darbo vietoje paslaugos);

2.5. parama aktyvaus senėjimo srityje funkcinėse zonose: socialinio ir psichologinio darbo metodų vyresnio amžiaus asmenims taikymas, siekiant vyresnio amžiaus asmenų išlikimo darbe arba grįžimo į darbo rinką; mokymų, tyrimų, švietėjiškos veiklos darbdaviams vykdymas, siekiant lygių galimybių taikymo vyresnio amžiaus asmenims darbo rinkoje; savanoriškos veiklos organizavimas ir kitos aktualios veiklos;

2.6. informacijos teikimas tikslinėms funkcinių zonų gyventojų grupėms, jų švietimas ir mokymas sveikos gyvensenos, sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, ligų prevencijos bei kontrolės temomis (sveika mityba, fizinis aktyvumas, infekcinių ir neinfekcinių ligų profilaktika, savižudybių, smurto, netyčinių sužalojimų bei žalingų įpročių (alkoholio ir tabako vartojimo) prevencija;

2.7. parama veikloms sveiko senėjimo srityje funkcinėse zonose, finansuojant mokymus vyresnio amžiaus gyventojams, jų švietimą sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, bendro sveikatos raštingumo (t. y. motyvacijos ir kompetencijų gauti ir suprasti informaciją ir ja visais būdais naudotis, siekiant stiprinti ir palaikyti gerą sveikatą) srityse, informacines kampanijas, tyrimus ir kitas iniciatyvas, skirtas vyresnio amžiaus žmonėms dėl geros sveikatos, kuo ilgiau išlikti aktyviems darbo rinkoje ir įprastinėje veikloje;

2.8. vyresnio amžiaus asmenų sveikatos darbe gerinimas bei darbingo amžiaus prailginimas, funkcinėse zonose vykdant sergamumo profesinėmis ligomis ir ligomis, susijusiomis su darbu, prevenciją ir užtikrinant kokybiškas bei prieinamas profesinės sveikatos priežiūros paslaugas;

2.9. veiklos, skirtos būtinų sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimui, gebėjimų stiprinimui, siekiant užtikrinti didėjančius gyventojų sveikatos stiprinimo ir priežiūros poreikius funkcinėse zonose dėl senėjančios visuomenės;

2.10. sveikatos gerinimo programų savivaldybėse parengimas ir įgyvendinimas, siekiant mažinti funkcinių zonų gyventojų sveikatos netolygumus: valstybės ir savivaldybių atstovų, sveikatos srities profesionalų, verslo institucijų, nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninių organizacijų bendradarbiavimo ir kompetencijų stiprinimo veiklos, skirtos parengti ir įgyvendinti bendruomenių sveikatinimo programas;

2.11. socialinio verslo plėtra funkcinėse zonose;

2.12. funkcinėse zonose veikiančių įmonių socialinės atsakomybės skatinimas (pvz., mokymai, konsultavimas, personalo mainai, tyrimai ir vertinimai, visuomenės informavimas, įmonių socialinę atsakomybę skatinančios akcijos), įmonių socialinės atsakomybės diegimo skatinimas, taip pat horizontalių atsakingo verslo principų, tokių kaip atsakingas išteklių naudojimas, socialiai atsakinga žmogiškųjų išteklių vadyba, darbuotojų sveikata ir sauga, moterų ir vyrų lygybė, nediskriminavimas dėl amžiaus, negalios, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, diegimas;

2.13. parama socialinio dialogo vystymui ir užimtumo ir/arba socialinės politikos įgyvendinimo partnerystei tarp viešojo, privataus ir nevyriausybinio sektorių (vietos lygiu) funkcinėse zonose, įtraukiant mokymo, kultūros įstaigas ir vietos bendruomenę;

2.14. funkcinėse zonose visuomenei teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų kokybės ir asmenų aptarnavimo gerinimo iniciatyvų kūrimas ir įgyvendinimas: veiklos, susijusios su paslaugų ir jų teikimo procedūrų analize, paslaugų teikimo tikslingumo vertinimu, paslaugų optimizavimu, jų kokybės standartų kūrimu; veiklos, susijusios su paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės vertinimu ir gerinimu, vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis matavimu, veiksmingesniu vieno langelio principo taikymu, paslaugų prieinamumo didinimu, koncentruojant (centralizuojant) jų teikimą atitinkamoje (visuomenei priimtinoje ar sutelktų kompetencijų) vietoje/teritorijoje ir kitų pažangių paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybę gerinančių priemonių kūrimu ir vykdymu; institucinių gebėjimų (įskaitant darbuotojų kompetenciją), reikalingų minėtoms paslaugų kokybės ir asmenų aptarnavimo gerinimo iniciatyvoms kurti, įgyvendinti ir koordinuoti bei darbuotojų orientacijai į klientą didinti, stiprinimas;

2.15. funkcinėse zonose veiklą vykdančių viešojo valdymo institucijų (t. y. biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, ir (ar) valstybės ar savivaldybės įmonių, ir (ar) viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, ir (ar) akcinių bendrovių ar uždarųjų akcinių bendrovių, kurios valstybei ar savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, teisės aktų įgaliotų dalyvauti viešosios politikos nustatymo, formavimo ir (arba) įgyvendinimo procesuose priimant ar įgyvendinant valdymo sprendimus ir (ar) teikiant administracines ar viešąsias paslaugas) vidaus administravimo tobulinimo iniciatyvos, susijusios su bendrųjų funkcijų (finansų, dokumentų, turto, informacinių technologijų ir kitų išteklių valdymo) efektyvumo didinimu (pvz., jų analize, vertinimu, centralizavimu, standartizavimu, reikalingų informacinių sistemų diegimu, tobulinimu) (įskaitant minėtiems viešojo valdymo institucijų veiklos efektyvumo didinimo veiksmams vykdyti ir koordinuoti reikalingų darbuotojų kompetencijų stiprinimą);

2.16. valstybės tarnybos žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas, funkcinėse zonose įgyvendinant pažangias žmogiškųjų išteklių valdymo strategijas, kuriant ir diegiant naujus personalo valdymo standartus, plėtojant jau esamas ir diegiant naujas valstybės tarnybos vertybes organizacinėje kultūroje ir vykdant kitas žmogiškųjų išteklių valdymui savivaldybių institucijose ir įstaigose gerinti skirtas priemones.

Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų lėšos – iki

 

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

 neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

 

 

 

 

 

 

 

 rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

 

 

 

 

 

 

 

Planuojami priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.N. 923

„Savivaldybės, dalyvaujančios įgyvendinant bendros veiklos strategijas“

Skaičius

6

P.N.922

„Funkcinėse zonose įgyvendinti kelių savivaldybių bendros veiklos strategijų veiksmai“

Skaičius

25

 

Kontaktai

  • Institucija
    Centrinė projektų valdymo agentūra Komunikacijos skyrius: info@cpva.lt Tel.: (8 5) 251 44 00
  • Atsakinga ministerija
    Vidaus reikalų ministerija Komunikacijos skyrius bendrasisd@vrm.lt Tel.: (8 5) 271 85 51