BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Slapukų politika Privatumo politika

 


Spausdinti

Paskelbti kvietimai

Studijų kokybės gerinimas

Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01

Atnaujinimo data: 2017-07-20
Paskelbimo data
2017-05-23 08:30
Atnaujinimo data
2017-07-20
Priemonė
Paraiškos pateikimo terminas
2017-08-21 17:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma
300 000,00 Eur
Kvietimui numatytas finansavimas
3 475 440,00 Eur
Prašomas finansavimas Skirtas finansavimas
mln. Eur mln. Eur

Finansavimo skyrimas

Finansavimo tikslas

Studijų kokybės gerinimas
SVARBU! Informuojame, kad 2017 m. liepos 17 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-582  buvo patvirtintas finansavimo sąlygų aprašo keitimas. Šiuo Aprašo pakeitimu buvo pakeisti Aprašo 13, 37, 41ir 42 punktai. Nuorodą į Aprašą rasite kvietimo teksto pabaigoje.

Finansuojamos veiklos

  • Švietimas ir mokslas

Remiamos veiklos

Pagal projektų finansavimo sąlygų Aprašo (toliau - Aprašas) 9 punktą remiamos šios veiklos:

9.1. praktikos darbo vietose pagal profesiją, partnerystė su socialiniais partneriais ir jų įtraukimas į studijų praktikų organizavimo tobulinimą ir įgyvendinimą;

9.2. studentų verslumo ir kūrybiškumo ugdymas.

Papildoma informacija:

Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, (toliau – Taisyklės) pareiškėjai, teikdami paraiškas ir su jomis susijusią informaciją, ir projektų vykdytojai projektų įgyvendinimo metu ir poprojektiniu laikotarpiu privalo naudotis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetaine (toliau – DMS), išskyrus Taisyklėse nustatytas išimtis. DMS naudojimosi tvarka nustatyta Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos apraše (Taisyklių 1 priedas).

Jeigu DMS funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, reikalingą informaciją, susijusią su paraiška ar projekto įgyvendinimu, pareiškėjas ar projekto vykdytojas įgyvendinančiajai institucijai ir įgyvendinančioji institucija pareiškėjui ar projekto vykdytojui teikia raštu.

Galimi pareiškėjai

DĖMESIO! Pakeitus finansavimo sąlygų aprašą, praplėstas galimų pareiškėjų sąrašas. 
Galimi pareiškėjai ir partneriai yra:
- pagal 9.1 papunktyje nurodytą finansuojamą veiklą galimi pareiškėjai yra asociacijos, vienijančios įmones, kuriose studentas galėtų atlikti praktiką (asociacijos suprantamos kaip verslo interesus atstovaujantys ir (ar) verslo savivaldos principus įgyvendinantys juridiniai asmenys, veikiantys pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą ar Lietuvos Respublikos prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymą), galimi partneriai yra viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje;
- pagal 9.2 papunktyje nurodytą finansuojamą veiklą galimi pareiškėjai yra asociacijos, vienijančios įmones arba jungiančios asmenis profesiniu ir bendros veiklos pagrindu (asociacijos suprantamos kaip verslo interesus atstovaujantys ir (ar) verslo savivaldos principus įgyvendinantys juridiniai asmenys, veikiantys pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą ar Lietuvos Respublikos prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymą), Lietuvos aukštosios mokyklos, galimi partneriai yra viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.

 

Galimi pareiškėjai

  • Viešasis sektorius

Atrankos būdas

Konkursas

Paraiškų pateikimo būdas

DĖMESIO! Pakeitus finansavimo sąlygų aprašą, iki 2017 m. rugpjūčio 21 d. pratęstas paraiškų pateikimo terminas.
Pareiškėjas užpildytą paraiškos formą ir Aprašo 43 punkte nurodytus priedus (toliau – Paraiška) teikia įgyvendinančiajai institucijai raštu (kartu pateikiant į elektroninę laikmeną įrašytą Paraišką) (jeigu įdiegtos funkcinės galimybės – per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę https://dms.finmin.lt/, vadovaudamasis Duomenų teikimo per Duomenų mainų svetainę tvarkos aprašu, kuris skelbiamas svetainėje www.esinvesticijos.lt).

Paraiška (jei teikiama raštu) Agentūrai turi būti pateikti vienu iš šių būdų:
•    asmeniškai pristatyta pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;
•    pristatyta pašto kurjerio;
•    atsiųsta registruotu laišku;
•    pateikta kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.

Siunčiant registruota pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2017 m. rugpjūčio 21 d. 24:00 val.
Jei paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į Agentūrą iki 2017 m. rugpjūčio 21 d. 17:00 val. 
Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, pareiškėjas turi užpildyti paraišką ir pateikti ją elektroniniu paštu info@esf.lt arba per sistemą e.pristatymas iki 2017 m. rugpjūčio 21 d. 17:00 val.

Europos socialinio fondo agentūra
Gynėjų g. 16, 01109 Vilnius

Susiję dokumentai

2014-10-08

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės

Nuoroda
Dokumento kategorija Nacionaliniai teisės aktai
Dokumentą priėmė: Finansų ministerija

2017-12-13

Finansuojami projektai

PDF (210.8 KB)
Dokumento kategorija Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

2017-12-13

Finansuojami projektai

PDF (210.8 KB)
Dokumento kategorija Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

2017-05-23

Iš dalies užpildyta priemonės "Studijų kokybės gerinimas" paraiškos forma

PDF (3.1 MB)
Dokumento kategorija Paraiškų formos
Dokumentą priėmė: Europos socialinio fondo agentūra

Kontaktai

Goda Idzelytė, Projektų valdymo skyriaus II Vyr. projektų vadovė, goda.idzelyte@esf.lt, 8 5 260 8469

Agnė Mozūraitė, Projektų valdymo skyriaus II projektų vadovė, agne.mozuraite@esf.lt, 8 5 250 0677

Daiva Karvelienė, Projektų valdymo skyriaus II projektų vadovė, daiva.karveliene@esf.lt,  8 5 250 0662

Kristina Vencevičė, Projektų valdymo skyriaus II projektų vadovė, kristina.vencevice@esf.lt, 8 5 250 0682

Pagal bendrųjų mokymų fiksuoto įkainio tyrimo ataskaitoje esantį apibrėžimą, verslumo ir kūrybiškumo ugdymas priskiriamas bendriesiems reikalavimas. Todėl mokymai skirti verslumo ir kūrybiškumo ugdymui yra bendriniai, nes juose įgautus įgūdžius galima panaudoti daugelyje sričių. Specialiais mokymais laikomi tie mokymai, kurie yra siauros srities, kurių negali panaudoti kitoje sferoje, kitoje organizacijoje ir kurie suteikia konkurencinį pranašumą.

Bendrųjų įgūdžių mokymas – tai kvalifikacijos tobulinimo mokymas, skirtas organizacijos kultūrai formuoti ir jos žmogiškųjų išteklių potencialui didinti. Mokymai gali būti orientuoti į komandinio darbo efektyvumo didinimą arba į individualių asmens įgūdžių tobulinimą (pvz., konfliktinių situacijų sprendimas, streso valdymas, bendravimas, motyvavimas, laiko planavimas, emocinio intelekto ugdymas, lyderystės savybių stiprinimas, pozityvaus mąstymo ir kūrybiškumo gebėjimų ugdymas, skaitmeninio raštingumo mokymas, verslumo ugdymas ir kt.).

Atsakymo data 2017-07-28

Minimas punktas gali būti įgyvendinamas ir socialinio verslo įmonėje, ir socialinėje įmonėje, ir verslo įmonėje vykdančioje socialines iniciatyvas ir projektus. Todėl būtų tinkama, jeigu studentas atliktų praktiką paprastoje verslo organizacijoje ir prisidėtų prie jos vykdomų socialinių iniciatyvų ir projektų.

Atsakymo data 2017-07-28

Mokymai nebūtinai turi vykti įmonėse. Jie gali vykti kitur, tik svarbu, kad  studentai būtų supažindinami su skirtingo sektorinio profilio verslo įmonėmis, jų veikla, filosofija ar panašiai.

Atsakymo data 2017-07-13

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 163 punktas numato, kad projekto vykdytojas iki projekto sutarties pasirašymo  su partneriu (-iais) sudaro sutartį, kurioje nustato tarpusavio teises ir pareigas įgyvendinant projektą.

Atsakymo data 2017-07-13

Aprašo 9.2 papunktyje numatomai finansuoti veiklai 1 kriterijuje nustatytas reikalavimas turėti patirties vykdant studentų verslumo ugdymo veiklas. Verslumo ugdymas suprantamas kaip mokymas verslumo kompetencijų, iš naujo atrasti galimybių,  o kūrybiškumas - tai mokymas savarankiškai, nestereotipiškai mąstyti, kelti naujas idėjas, greitai orientuotis probleminėse situacijose bei rasti tinkamus netipiškus sprendimus. Šiame Apraše kūrybiškumas nėra suprantamas kaip meninė veikla, todėl  patirtis įgyvendinant kūrybiškumo veiklas, kurios yra kaip meninės veiklos, atskirai nebus vertinamos.

Atsakymo data 2017-07-04

Ne, balai nebus suteikiami. Remiantis LR savanoriškos veiklos įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi – savanoriškos veiklos organizatoriaus ir savanorio santykiai yra civiliniai teisiniai santykiai, ir nėra laikomi darbo sutartimi, bei nėra registruojami Sodroje. Todėl savanoriškos veiklos sutartis nėra prilyginama darbo sutarčiai, ir nėra tinkama PFSA 9.1 veiklos naudos ir kokybės pirmam vertinimo kriterijui pagrįsti. 

Atsakymo data 2017-07-04

Apdovanojimas – projekto finansavimo forma – piniginė ar kita dovana, skiriama konkurso būdu atrinktam fiziniam ar juridiniam asmeniui, juridinio asmens filialui arba atstovybei už veiklos, kuria buvo siekiama projekto ir (ar) veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės (toliau – veiksmų programos priemonė) tikslų, rezultatus.

Apdovanojimo (-ų) dydis turi būti nustatytas vadovaujantis teisės aktais arba pagrįstas analogiškuose konkursuose taikomais apdovanojimų dydžiais. Apdovanojimas skiriamas projektų tikslų pasiekimui skatinti ir jo dydis neturi būti susijęs su konkurso laimėtojo patiriamomis išlaidomis.

Apdovanojimai turi būti skiriami pagal iš anksto paskelbtas konkurso taisykles. Konkurso taisyklėse turi būti numatytos dalyvavimo konkurse nuostatos: apdovanojimo kriterijai, apdovanojimų dydis ir jų išmokėjimo (ar įteikimo) nuostatos, konkurso dalyvių pašalinimo iš konkurso kriterijai ir kt. Galimi konkurso dalyvių pašalinimo iš konkurso kriterijai nustatyti reglamento (ES) Nr. 966/2012  106(1), 107–109 straipsniuose.

Kartu su paraiška turi būti pateiktos pagrindinės konkurso nuostatos ir nustatytų apdovanojimų dydžių pagrindimas, jei projekto metu planuojama teikti apdovanojimus.

Jeigu rezultatas, už kurio pasiekimą norima apdovanoti, buvo pasiektas finansuojant veiklas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ar kitų tarptautinės paramos lėšų, apdovanojimo už tokį rezultatą teikti negalima.

Geras Pvz.: Kaip atskira veikla projekte organizuojamas verslo planų konkursas. Verslumo gebėjimams ugdyti projekto vykdytojas prieš konkursą vykdo verslumo ir kūrybiškumo mokymus studentams ir dėstytojams. Po mokymų konkurso dalyviai vykdo savarankišką veiklą – generuoja verslo idėjas, kuria verslo planus (šioms veikloms vykdyti nenaudojamos projekto lėšos), pagal paskelbtas sąlygas. Išrenkami laimėtojai ir jiems skiriami apdovanojimai. (Apdovanojimai tinkamos išlaidos, nes konkurso rezultatams pasiekti nebuvo naudojamos projekto lėšos.)

Blogas Pvz.: Projekto metu organizuojami mokymai – konkursas (projekto lėšomis apmokamos lektorių paslaugos, salės nuoma, įranga, rezultatui sukurti reikalingos medžiagos, apgyvendinimas), mokymų – konkurso metu studentai ir dėstytojai kuria konkurso sąlygose numatytus produktus (pvz. verslo planą), iš kurių yra išrenkami laimėtojai ir jiems teikiami apdovanojimai. (Apdovanojimai netinkamos išlaidos, nes konkurso rezultatams pasiekti buvo naudojamos projekto lėšos).

 

Atsakymo data 2017-06-19

Ne negali, šis PFSA skirtas Lietuvoje registruotiems subjektams.  

Atsakymo data 2017-06-19

Profesinė mokykla yra viešasis juridinis asmuo, veikiantis švietimo srityje, todėl gali būti projekto partneriu. Atkreipiame dėmesį, kad PFSA numatyta tikslinė grupė studentai – asmenys, studijuojantys aukštojoje mokykloje pagal studijų programą arba doktorantūroje (šaltinis: Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas), todėl profesinių mokyklų mokiniai negalės dalyvauti projekto veiklose.

Atsakymo data 2017-06-08

Informacija šio kriterijaus atitikimui turi būti pateikta paraiškoje. Projekto veiklų aprašyme turi būti detaliai pagrįsta, kokie ir kokiuose sektoriniuose profiliuose bus vykdomi mokymai, koks įmonių indėlis į mokymus ir pan. Konkrečių įmonių nurodyti nereikia, svarbu, kad būtų numatytos veiklos skirtingų sektorių įmonėse.

Atsakymo data 2017-06-08

Taip gali. Partneriams nėra numatytų apribojimų keliose paraiškose gali dalyvauti.

Atsakymo data 2017-06-08

Projektų finansavimo sąlygų apraše papildomų reikalavimų asociacijos veiklos trukmei nėra. Asociacija turi veikti vadovaujantis LR Asociacijų įstatymu (2004 m. sausio 22 d. Nr. IX-1969).

Atsakymo data 2017-06-08

47 punkte pateikta nuoroda į 43.4 punktą, kuriame rašoma, kad atrankos kriterijams pagristi pateikiami dokumentai turi būti išvardyti 3 paraiškos priede. Šiame priede nurodyta informacija kokie dokumentai turi būti pateikiami, bei pareiškėjas turi nurodyti kokius pagrindžiančius dokumentus teikia su paraiška.

Atsakymo data 2017-06-08

Nėra numatytų jokių apribojimų įmonėms. Pagal LR Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą įmonė apibrėžta, kaip ekonominę veiklą vykdantis juridinis asmuo.

Atsakymo data 2017-06-08

Projekto vykdytojas kiekvienais metasi privalės LR Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų skyriui pateikti laisvos formos ataskaitą apie vykdomas projekto veiklas ir pasiektus rezultatus.

Atsakymo data 2017-06-08

200 asmenų yra privaloma minimali siektina reikšmė kiekvienai paraiškai teikiamai pagal 9.1 veiklą. Pareiškėjas gali nusimatyti ir didesnę reikšmę.

Atsakymo data 2017-06-08