BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Slapukų politika Privatumo politika

 


Finansavimas

Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas

Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02

Atnaujinimo data: 2023-12-21
Paskelbimo data
2018-10-22 08:00
Atnaujinimo data
2023-12-21
Priemonė
Paraiškos pateikimo terminas
2019-01-28 16:59
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma
115 500,00 Eur
Kvietimui numatytas finansavimas
1 969 416,00 Eur
Prašomas finansavimas Skirtas finansavimas
mln. Eur mln. Eur

Finansavimo skyrimas

Finansavimo tikslas

Dėmesio! Atnaujintas kvietimas

Atkreipiame dėmesį, kad atnaujintame projektų finansavimo sąlygų apraše pakeisti šie punktai: 6, 10, 22, 23, 27.2, 51 bei 1 priedo  5.4 papunktis.

Europos socialinio fondo agentūra kviečia savivaldybių administracijas, ikimokyklinio ugdymo mokyklas teikti paraiškas pagal pakoreguotą priemonės 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ministro 2018 gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1044.

Priemonės tikslas - pagerinti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo kokybę skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje.

Finansuojamos veiklos

  • Švietimas ir mokslas

Remiamos veiklos

1. naujų ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir (ar) ugdymo turinio (taip pat gali būti ir įvairios mokymosi pagalbos teikimo mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų) diegimas ikimokyklinio ugdymo mokykloje (-ose);

2. virtualių ugdymo(si) aplinkų ikimokyklinio ugdymo mokyklose diegimas (įskaitant su virtualių ugdymo(si) aplinkų naudojimu susijusių kompetencijų stiprinimą, taip pat, jeigu reikalinga, papildomai gali būti numatytos virtualių ugdymo(si) aplinkų kūrimo, atnaujinimo ar pritaikymo veiklos);

3. ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo kokybės gerinimas telkiant ikimokyklinio ugdymo mokyklos bendruomenę (pvz., tėvų (globėjų) informavimas ir mokymas apie vaikų ugdymo poreikius; aktyvesnis tėvų (globėjų) ir mokinių įtraukimas į ikimokyklinio ugdymo mokyklos savivaldą; ikimokyklinio ugdymo mokyklos mikroklimato gerinimas; demokratinių ikimokyklinio ugdymo mokyklos gyvenimo procesų tobulinimas; ugdymo programų atnaujinimas ir įgyvendinimas bendradarbiaujant su švietimo ir kitomis įstaigomis ir pan.).

Galimi pareiškėjai

Galimi pareiškėjai yra savivaldybių administracijos, ikimokyklinio ugdymo mokyklos (lopšelis – darželis, darželis, universalus daugiafunkcis centras, mokykla-daugiafunkcinis centras, vykdantis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, bendrojo ugdymo mokykla vykdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas).
Galimi partneriai yra viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje, registruoti Lietuvos Respublikoje.

Papildoma informacija:

Projekte turi dalyvauti ne mažiau kaip dvi veiklą tobulinančios ikimokyklinio ugdymo mokyklos.

Jeigu pareiškėjas yra ikimokyklinio ugdymo mokykla, ji gali teikti tik vieną paraišką tik vienai Aprašo 19 punkte numatytai veiklai. Jeigu pareiškėjas yra savivaldybė, ji gali teikti kelias paraiškas pagal kiekvieną Aprašo 19 punkte nurodytą veiklą.

Veiklą tobulinanti ikimokyklinio ugdymo mokykla gali dalyvauti tik viename projekte.

Galimi pareiškėjai

  • Viešasis sektorius

Atrankos būdas

Konkursas

Paraiškų pateikimo būdas

Pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios forma PDF formatu pateikiama Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainėje (toliau – DMS) prie konkretaus kvietimo teikti paraiškas.

Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 61 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos ir valandos, t. y. iki 2019 m. sausio 28 d. 17.00 val.  teikia ją per DMS. Kitais būdais išsiųstos ar pristatytos arba po kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino pateiktos paraiškos yra atmetamos.

DMS naudojimosi tvarka nustatyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priede „Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos aprašas“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f44986504ed411e49cf986e1802f1de9/VPkqsoTNtU

Informacija apie DMS: bendrieji dokumentai, mokymo medžiaga, kaip prisijungti prie DMS, kaip pateikti paraišką,  viešinama svetainėje

http://www.esinvesticijos.lt/lt/DMS

 

 

Susiję dokumentai

2014-10-08

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės

Nuoroda
Dokumento kategorija Nacionaliniai teisės aktai
Dokumentą priėmė: Finansų ministerija

Kontaktai

Albertas Šarkovskis, Projektų valdymo skyriaus III  vyr. projektų vadovas, Albertas.sarkovskis@esf.lt, 8 659 80 538

Milda Jačionytė, Projektų valdymo skyriaus III projektų vadovė, milda.jacionyte@esf.lt, 8 659 42 569

Diana Naujalė, Projektų valdymo skyriaus III  vyr. projektų vadovė, Diana.Naujale@esf.lt , 8 611 86 648

Atkreipiame dėmesį, kad teikiant paraišką pagal Projektų finansavimo sąlygų aprašo 19.1 ir 19.3 p. numatytas finansuoti veiklas netiesioginės išlaidos apmokamos taikant fiksuotąją projekto išlaidų normą pagal Projektų finansavimo ir administravimo taisyklių 433.3 papunktį, t. y. fiksuotoji norma sudaro 40 procentų projektą vykdančio personalo išlaidų (40 proc. nuo 5 kategorijos išlaidų sumos išskyrus papildomas tinkamas finansuoti išlaidas) ir taikoma daliai tinkamų finansuoti projekto išlaidų (įskaitant netiesiogines išlaidas) apmokėti. Tai reiškia, kad netiesioginės projekto išlaidos skaičiuojamos nuo visų projekto vykdymo išlaidų, išskyrus dalyvių darbo užmokesčio išlaidas, kurios gali būti tik kaip nuosavas įnašas projekte.

Atsakymo data 2018-11-30

Ne, negali. Vadovaujantis Projektų finansavimo sąlygų aprašo 22 p., galimi partneriai yra viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje, registruoti Lietuvos Respublikoje.

Atsakymo data 2018-11-30

Ne, negali. Vadovaujantis Projektų finansavimo sąlygų aprašo 6 p., Konsultuojanti mokykla turi turėti veiklos tobulinimo arba inovatyvių ugdymo organizavimo ir / ar tobulinimo patirties, kuria dalinsis su veiklą tobulinančia ikimokyklinio ugdymo mokykla, siekdama pagerinti ugdymo organizavimą ir (ar) ugdymo turinio kokybę, tai reiškia, kad Konsultuojanti mokykla turi sukaupusi patirtį, kurios neturi Veiklą tobulinanti mokykla.

Atsakymo data 2018-11-30

Ne, iš projekto partnerio (taip pat iš pareiškėjo) negalima pirkti jokių paslaugų.

Atsakymo data 2018-11-30

Kadangi projektai bus įgyvendinami 2019 m., rekomenduojame vadovautis naująja tvarka.

Atsakymo data 2018-11-30

Sudaryti papildomus susitarimus prie darbo sutarčių.

Atsakymo data 2018-11-30

Taip, gali, tačiau atkreipiame dėmesį, kad tokia mokykla pareiškėju gali būti tik vienoje paraiškoje.

Atsakymo data 2018-11-30

Taip, gali, tačiau projektai turi būti nukreipti į skirtingų ikimokyklinio ugdymo mokyklų veiklos tobulinimą, t. y. paraiškose negali dubliuotis veiklą tobulinančios ikimokyklinio ugdymo mokyklos.

Atsakymo data 2018-11-30

Ne, nebūtina. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše prie šio rodiklio (P.S.382) nurodyta, kad „stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu asmuo įtraukiamas į mokymų dalyvių sąrašą“. Atkreipiame dėmesį, kad pagal šio rodiklio įskaitymo metodiką, mokymai turėtų būti ne trumpesni kaip 8 akademinės valandos.

Atsakymo data 2018-11-30

Taip, gali. Projekte kaip konsultantai gali dalyvauti kitos organizacijos, institucijos, pavieniai asmenys ar mokslininkai, turintys veiklos tobulinimo arba inovatyvių ugdymo organizavimo ir / ar tobulinimo patirties.  Atkreipiame dėmesį, kad konsultantais nėra laikomi tie asmenys, organizacijos, institucijos, ar mokslininkai, iš kurių planuojama pirkti projekto produktus (pavyzdžiui, sukurtą modelį, virtualią aplinką ir pan.) ar su jais susijusias paslaugas (pavyzdžiui, diegimą ir pan.)

Atsakymo data 2018-11-30

Taip, galima, svarbu, kad abu modeliai būtų pagal vieną iš remiamų veiklų, kurios numatytos Projektų finansavimo sąlygų aprašo 19 p.

Atsakymo data 2018-11-30

Už paraiškos rengimą yra atsakingas pareiškėjas ir savo bei partnerių indėlį į paraiškos rengimą pasiskirsto bendru sutarimu. Už projekto įgyvendinimą pasirašius projekto sutartį yra atsakingas projekto vykdytojas, kuris ir turės užtikrinti sklandų projekto įgyvendinimo procesą. Sėkmingam darbui su projekto partneriais rekomenduojame sudaryti bendradarbiavimo sutartis, kuriose būtų aptarti visų šalių įsipareigojimai, bei finansiniai klausimai.

Atsakymo data 2018-11-30

Ne, jokių apribojimų dėl darželio dydžio ar reikalavimų vaikų skaičiui Projektų finansavimo sąlygų apraše nėra nustatyta.

Atsakymo data 2018-11-30

Tokį statusą turintis darželis gali būti pareiškėju, tačiau negali būti partneriu projekte, kadangi vadovaujantis Projektų finansavimo sąlygų aprašo 22 p., galimi partneriai yra viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje, registruoti Lietuvos Respublikoje.

Atsakymo data 2018-11-30

Taip, gali. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad tokiu atveju gali būti taikomos de minimis sąlygos. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad UAB negali būti partneriu projekte, vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų aprašo 22 p.

Atsakymo data 2018-11-30

Ne, negali. Projektų finansavimo sąlygų aprašo 22 p. yra apibrėžta, kad pareiškėju gali būti pradinė mokykla, vykdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, t. y. turi būti vykdomos abi programos.

Atsakymo data 2018-11-30

Vadovaujantis Projektų finansavimo sąlygų aprašo 22 p., galimi pareiškėjai yra savivaldybių administracijos, ikimokyklinio ugdymo mokyklos (lopšelis – darželis, darželis, universalus daugiafunkcinis centras, pradinė mokykla, vykdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas). Skliausteliuose nurodytų įstaigų sąrašas yra baigtinis, todėl pagal šiuo metu galiojančias sąlygas, pagrindinio ugdymo mokyklos, gimnazijos, progimnazijos, profesinio mokymo centrai negali būti nei veiklą tobulinančios, nei konsultuojančios mokyklos, tačiau atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija planuoja Projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimą, kuriuo šis sąrašas galimai bus praplėstas, įtraukiant ir bendrojo ugdymo mokyklas, vykdančias ikimokyklinio ir  priešmokyklinio ugdymo programas. Informaciją apie aprašo pakeitimą galite sekti tinklalapyje www.esinvesticijos.lt 

Atsakymo data 2018-11-30